ikona pliku pdf

sauny - podział i opis notatki

podział i opis saun


  330 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 330
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 54,91 kB.


Y
Y
Y
PD
F T ra n sf o
rm
Y
PD
F T ra n sf o
rm
er
er
ABB
ABB
y
bu
bu C lic k he re to
w
y
w.
A B B Y Y.c
2.0
2.0
C
lic
k
he
re
om
to
w
w.
A B B Y Y.c
om
w
w
„Zastosowanie sauny w fizykoterapii i kosmetyce” Sauna to pomieszczenie, w którym panuje wysoka temperatura i wysoka lub niska wilgotno (w zale no ci od rodzaju sauny), w którym sp dza si od kilku do kilkudziesi ciu minut. Pobyt w saunie ma w asno ci oczyszczaj ce cia o z toksyn, poprawiaj ce kr enie i wyrabiaj ce odporno na choroby. Po pobycie w saunie bierze si zwykle k piel w ch odnej wodzie. Cech specyficzn ka dej sauny jest to, e do jej budowy u yte jest drewno. W tradycyjnych metodach budowy nie u ywa si te gwo dzi, tylko montuje si poszczególne elementy u ywaj c ko ków drewnianych. Tak te w wielu wypadkach przygotowywane s dost pne ju na naszym rynku gotowe do monta u sauny w postaci prefabrykowanej (nie tylko fi skiej produkcji), przeznaczone do samodzielnego monta u. Pierwotnie sauna by a miejscem k pieli, lecz poniewa by o to jedyne czyste pomieszczenie z obfit ilo ci wody, s o tak e jako miejsce porodów i leczenia chorych. Sauna, nie jest k piel wy cznie w gor cym powietrzu ani te k piel w parze, lecz specyficznym po czeniem suchego, gor cego powietrza i wilgoci. Silny wp yw bod cowy na organizm wywiera stosowanie temperatur kra cowych. W pomieszczeniu sauny temperatura powietrza wynosi, bowiem 75-105°C a nawet 120°C a wod stosowan do och adzania si , w zale no ci od pory roku, cechuje temperatura od 5 do 25°C, —je eli zabieg ten stosujemy na zewn trz ni w wodach powierzchniowych. Wzgl dna wilgotno powietrza waha si przeci tnie od 5 do 20%. Jest to powietrze bardzo suche. Aby zwi kszy procentow zawarto pary wodnej do oko o 70 %, nale y wyla na rozpalone kamienie spor porcj wody. Wp yw sauny na ustrój ludzki polega, bowiem na wytworzeniu bardzo znacznych, chocia krótkotrwa ych ró nic temperatur oraz wilgotno ci powietrza. One to stanowi bod ce wywo uj c
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 54,91 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!