ikona pliku docx

rozwój dziecka-praca semestralna notatki

Praca semestralna z pielęgniarstwa pediatrycznego


ocena: 4.0, 5
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 36.69 kB.


Wstęp

Rozwój nie jest stanem, lecz procesem obejmującym u człowieka okres 20 lat, czyli jednej czwartej przeciętnej długości życia. Jest to wielowymiarowy, zintegrowany proces biologiczny o cechach jednolitości gatunkowej i zmienności osobniczej, uwarunkowany wieloczynnikowo.

  Do czynników warunkujących przebieg i zróżnicowanie dynamiki rozwoju osobniczego zalicza się:

- czynniki endogenne np. genetyczne i niegenetyczne pochodzenia matczynego, hormonalne,

- czynniki egzogenne np. żywienie, aktywność ruchową, środowisko bytowania, wykształcenie rodziców.

Uwzględniając wieloczynnikowe uwarunkowania procesu rozwoju, nie sposób pominąć czynników środowiskowo-rodzinnych, w tym wykształcenia rodziców. Pośrednio przez sposób wykorzystania dóbr materialnych, warunkuje ono poziom kultury zdrowotnej rodziny, a coraz częściej także kształtowanie postaw prozdrowotnych, decydujących o właściwej relacji do największej wartości, jaką stanowi zdrowie.

Zmiany zachodzące w rozwoju osobniczym można ująć w kilku różnych aspektach:

- fizycznym,

- ruchowym,

- psychicznym,

- społecznym.

Każda z wymienionych sfer rozwoju osobniczego kształtuje się indywidualnie w obrębie gatunku i różnie w czasie.

Auksologia jest dziedziną nauki, która scaliła problematykę rozwoju biologicznego, psychicznego i społecznego, traktując dziecko jako całość biopsychospołeczną.

Rozwój fizyczny analizuje się zwykle w procesach:

- wzrastania,

- różnicowania (narządy, tkanki),

- dojrzewania.

W rozwoju osobniczym  człowieka wyróżnia się  główne okresy rozwojowe:

- prenatalny (38-42 tydzień życia płodowego),

- postnatalny składający się z okresów:

  1.  noworodkowy (pierwsze 28 dni życia),
  2.  niemowlęcy (1 rok życia),
  3.  wczesne dzieciństwo (2-3 rok życia),
  4.  przedszkolny (4-6 rok życia),
  5.  szkolny (7-15 rok życia)

a) faza obojętnopłciowa (do 9 roku życia),

b) faza dojrzewania płciowego  (od 10 roku życia),

  1.  młodzieńczy (16-20 rok życia),
  2.  dojrzałość (20/25 40/50),
  3.  starzenie się (40/50 rok życia).

OKRES NOWORODKOWY I NIEMOWLĘCY

Donoszony, czyli urodzony między 38 a 42 tygodniem ciąży noworodek mierzy przeciętnie 50-52 cm i waży 3.0 3.5 kg. Noworodki płci męskiej są zwykle nieznacznie większe od dziewczynek (średnio 2 cm i 0.3 kg). Noworodek różni się przede wszystkim proporcjami ciała. Głowa jest jeszcze nieproporcjonalnie duża, stanowi jedną czwartą długości ciała. Obwód głowy noworodka wynosi 34-36 cm i jest 1-2 cm większy od obwodu klatki piersiowej. Część mózgowa czaszki jest większa od części twarzowej. Kości czaszki są tylko częściowo skostniałe i luźno połączone ze sobą. Ciemiączko przednie przy urodzeniu ma około 5 cm, zamyka się pomiędzy 12 a 18 miesiącem życia. Ciemiączko tylne przy urodzeniu mierzy około 1 cm i zamyka się do 2 miesiąca życia. Kończyny są krótsze. Środek ciężkości umiejscowiony jest powyżej pępka. W miarę upływu lat proporcje stopniowo ulegają zmianie. „Maleje głowa”, wydłużają się kończyny osiągając połowę wysokości ciała. Pierwszy rok życia jest okresem najintensywniejszych zmian rozwojowych.  Z całkowicie uzależnionego od otoczenia noworodka, przez rok dziecko staje się zdolne do samodzielnego chodzenia, porozumiewania się z ludźmi gestami, pojedynczymi słowami, wyrażania potrzeb, wywierania świadomego wpływu na otoczenie.

  W zakresie motoryki małej i dużej niemowlę dokonuje kolejnych „milowych” kroków rozwojowych: około 4-5 miesiąca życia w sposób dowolny i zamierzony chwyta przedmioty w dłonie, około 7 miesiąca życia rozwija chwyt nożycowy, a około 9 miesiąca życia bardziej precyzyjny chwyt pęsetkowy. W tym czasie samo potrafi utrzymać butelkę z pokarmem, wkłada ją do buzi. W 11 miesiącu życia niemowlę piętrzy dwa klocki, naśladuje proste czynności i gesty, np. „kosi-kosi”, „pa-pa”. Około 3 miesiąca życia trzyma głowę prosto, około 5 miesiąca życia utrzymuje się w pozycji na brzuchu, podparte na przedramionach, około 6 miesiąca życia próbuje siadać, około 8 miesiąca życia siada i siedzi samodzielnie, około 9-10 miesiąca życia wstaje, robi pierwsze kroki z pomocą, od 12-20 miesiąca życia zaczyna chodzić samodzielnie.

  W zakresie mowy: około 2-3 miesiąca życia niemowlę grucha( tj. wymawia pojedyncze dźwięki), około 6 miesiąca życia gaworzy (tj. powtarza sylaby), około 12 miesiąca życia zaczyna wymawiać pierwsze słowa, rozumie i spełnia proste polecenia słowne.

  W zakresie kontaktów społecznych: w pierwszym miesiącu życia uśmiecha się na głos do matki, w 2-3 miesiąca życia na widok jej twarzy, około 5 miesiąca życia odróżnia osoby znane od nieznanych, około 8-9 miesiąca życia przejawia nieufność wobec obcych osób, reaguje lękiem na nieobecność matki. Niemowlę nawiązuje silną więź emocjonalną z matką, występują przejawy przywiązania do określonych osób, jest zdolne do nawiązywania kontaktów z ludźmi.

  Prawidłowy rozwój dziecka w wieku niemowlęcym, oprócz właściwej pielęgnacji przebiegającej w cyklu: sen-karmienie-czuwanie i zaspokajanie potrzeb biologicznych, w dużym stopniu uzależniony jest od zaspokajania jego potrzeb psychicznych, tj. bezpieczeństwa, bliskiej więzi emocjonalnej z matką, potrzeby aktywności i ruchu, poznawania świata.

OKRES WCZESNEGO DZIECIŃSTWA

Od 2 roku życia następuje zwolnienie tempa rozwoju. Szczególnie wyraźnie znajduje to wyraz w przyrostach rocznych wysokości ciała, które systematycznie maleją od około 25 cm w 1 roku życia, przy około 12 cm w 2 roku życia do około 8 cm w 3 roku życia.

  Bardzo istotnym zmianom ulegają proporcje ciała. Zmienia się ukształtowanie głowy. Kończy się proces wyrzynania zębów mlecznych. Wydłużeniu ulegają kończyny. Zmniejsza się ilość tkanki tłuszczowej, zwiększa masa mięśniowa ciała Sylwetka dziecka staje się zgrabniejsza. W 2 i 3 roku życia następuje dalszy intensywny rozwój ruchowy dziecka. Zaczyna ono swobodnie chodzić, biega, wspina się, chodzi po schodach. Sprzyja to poznawaniu coraz rozleglejszego otoczenia i uniezależnianiu się od pomocy dorosłych. Wraz z postępującą koordynacją wzrokowo-ruchową zwiększa się zdolność dziecka do samodzielnego wykonywania prostych czynności codziennych: jedzenia, ubierania się i rozbierania, posługiwania się przedmiotami użytkowymi zgodnie z ich zastosowaniem, np. łyżka. Szczególnie intensywnie rozwija się mowa. Powiększa się zasób słów do około 1000. Dziecko zaczyna budować zdania, używa wszystkich części mowy. Artykulacyjnie  mowa jest...

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 36.69 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!