ikona pliku docx

rozwijanie myślenia i jezyka dzieci notatki

ROZWIJANIE MYŚLENIA I JĘZYKA W PRZEDSZKOLU Nauczyciel przedszkola jako ”wzór osobowy” dla dziecka- wykazanie związku pomiędzy kompetencjami nauczyciela przedszkola, a aktywnością poznawczą i językową dziecka.


  80 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 80
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 28,61 kB.


ROZWIJANIE MYŚLENIA I JĘZYKA W PRZEDSZKOLU

TEMAT PRACY: Nauczyciel przedszkola jako ”wzór osobowy” dla dziecka- wykazanie związku pomiędzy kompetencjami nauczyciela przedszkola, a aktywnością poznawczą i językową dziecka.

Pytanie, jaki powinien być nauczyciel i jakim warunkom ma odpowiadać jego osobowość od dawna towarzyszy refleksji pedagogicznej. W bogatej literaturze można odnaleźć liczne próby poszukiwania idealnego wizerunku nauczyciela. Praca w zawodzie nauczyciela, zwłaszcza na etapie wychowania przedszkolnego jest pracą szczególnego rodzaju, która wiąże się nierozerwalnie z tym, co tak celnie określił J. W. Dawid "miłością dusz ludzkich".

Powszechnie uważa się, że pożądane zmiany w oświacie, a przede wszystkim podnoszenie poziomu kształcenia w szkole, zależą od nauczycieli. Restrukturyzacja placówek oświatowych, opracowanie nowych centralnych, regionalnych czy szkolnych programów nauczania oraz doskonalenie metod oceny szkolnej przyniosą spodziewane efekty pod warunkiem, że uwzględnione zostaną w nich rola i znaczenie nauczyciela. Nauczyciel nie tylko „realizuje” program nauczania, on go także tworzy, adaptuje, rozwija, rozszerza i interpretuje.

Nauczycielka jest bez wątpienia najważniejszym czynnikiem, dzięki któremu możliwa jest adaptacja dzieci do warunków życia w przedszkolu. Przedszkole jest jedną z pierwszych instytucji społecznych, poza rodziną, z którą dziecko styka się w życiu.

M. R. Radwiłowiczowie, model ogólny nauczyciela dzieci klas początkowych rozumieją jako „dynamiczny układ powiązanych ze sobą strukturalnie, pozytywnych cech osobowościowych, w tym instrumentalnych, wsparty odpowiednio rozległą i pogłębioną wiedzą rzeczową, psychologiczną oraz pedagogiczną, niezbędny do pewnego stopnia w pracy każdego nauczyciela, ale przede wszystkim dla pracy z dziećmi na pierwszym szczeblu nauczania”. Mówiąc o wzorcu osobowym nauczyciela nie sposób pominąć jego osobowości, na którą składają się zintegrowane składniki - właściwości: światopogląd, zainteresowania, motywacje, zdolności, inteligencja, mechanizmy temperamentalne, charakterologiczne i samoregulujące. Współczesna szkoła wymaga od nauczyciela osobowości bogatej, wszechstronnie rozwiniętej, twórczej, ponieważ wyłącznie taka osobowość może mieć pozytywny wpływ na ucznia. W procesie dydaktyczno-wychowawczym wzór osoby odgrywa wielką rolę, ma siłę przyciągającą i motywacyjną. Jeżeli wzorzec nauczyciela będzie twórczy, konstruktywny, uwzględniający najwyższą wartość, jaką jest dobro dziecka, a przy tym będzie wyraziście i jasno sprecyzowany, to wówczas droga, prowadząca ku realizacji tej wartości będzie łatwiejsza.

S.Kawula pisze, że być dobrym nauczycielem znaczy: „współpracować ze środowiskiem uczniów i na rzecz tego środowiska, wyrabiać korzystne motywy kształcenia i samowychowania uczniów, zaszczepiać taki system wartości, aby mógł zachodzić właściwy układ  wychowanków       z otaczającym go światem, pomagać wychowankom w rozwiązywaniu ich spraw życiowych, a nawet osobistych, realizować w praktyce zasadę partnerstwa”. Postęp naukowo-techniczny, gospodarczy    i kulturalny domaga się coraz liczniejszych i na coraz lepszym i wyższym poziomie wykształconych nauczycieli. Nowe spojrzenie na sytuację dziecka, uznania jego praw, dostosowywanie pracy dydaktycznej i wychowawczej do jego możliwości, wymaga przede wszystkim nauczyciela wykształconego psychologicznie i pedagogicznie, który chce i potrafi korzystać z postępów tej wiedzy.

Przedszkole jest szczególnym miejscem twórczego działania, stwarza wiele sytuacji zmiennych i dynamicznych, których rozwiązywanie wymaga przyjęcia przez nauczyciela twórczej postawy, czyli takiej, która skłania do ciągłego niepokoju w celu poszukiwania nowych i lepszych rozwiązań. Model kwalifikacyjny współczesnego nauczyciela obejmuje m.in. kompetencje interpersonalne umożliwiające nawiązywanie i utrzymywanie bezpośrednich, bliskich, życzliwych kontaktów z uczniami przy równoczesnym wzajemnym poszanowaniu się i umacnianiu przez nauczyciela autorytetu osobistego. Od współczesnego pedagoga oczekuje się umiejętności bycia wrażliwym na właściwości zachowania dziecka i nadawania im właściwego znaczenia w kontekście społecznym, środowiskowym i w kontekście własnego przygotowania zawodowego.

Kompetencje każdego nauczyciela przedszkola mają ogromy wpływ na rozwój myślenia       i rozwijanie języka dzieci. Jednym z ważnych celów wychowania przedszkolnego jest rozwijanie procesów poznawczych dziecka i jego orientacji w otoczeniu. Podstawą tej orientacji, która wraz       z wiekiem staje się coraz szersza i obejmuje coraz rozleglejsze kręgi przedmiotów i zjawisk świata zewnętrznego jest po pierwsze: bezpośredni kontakt dziecka z rzeczami i zdarzeniami, narastanie tzw. doświadczenia zmysłowego, po drugie zaś rozwój języka i mowy, które umożliwiają dziecku utrwalenie tego doświadczenia w pamięci. „Mowa i myślenie dziecka to procesy ściśle ze sobą powiązane i wzajemnie się warunkujące. Dobry poziom rozwoju mowy dziecka ułatwia mu wypowiadanie swoich myśli, a opanowanie umiejętności dokonywania prostych operacji umysłowych, dostępnych dla 6-latka, umożliwi mu swobodne posługiwanie się mową formułowanie poprawnych i zrozumiałych dla otoczenia wypowiedzi”. Znane jest stwierdzenie, że „myśl dokonuje się w słowie”. Celem kształcenia mowy dziecka jest rozwój jego czynności umysłowych, komunikatywnego wypowiadania się oraz uwrażliwienia go na piękno i poprawność języka ojczystego. Rozwój myślenia łączy się nierozerwalnie z rozwojem mowy. Współzależność obu tych procesów umożliwia dzieciom osiąganie coraz to wyższych etapów zarówno myślenia jak    i mowy, bez odpowiednich kompetencji nauczyciela, który ma bezpośredni wpływ na ten proces nie było bu to możliwe.

Kompetencje, zgodnie z B. Grzeszkiewicz, to ,,zdolność do czegoś, zależna zarówno od znajomości wchodzących w nią umiejętności, sprawności, jak i od przekonania o możliwościach posługiwania się tą zdolnością” dlatego też można mieć kwalifikacje a nie być kompetentnym.

Znaczącym elementem w kompetencjach nauczyciela w przedszkolu są trzy aspekty, rozpatrywane przez S. Guza:

  1.  Aspekt emocjonalny nauczyciel z odwagą i optymizmem podejmuje się wyzwań, które stwarza wychowywanie dzieci w przedszkolu. Ze spokojem podchodzi do czekające go niechybnie trudności. Taka postawa buduje wśród dzieci spokój i poczucie bezpieczeństwa. Dzieci również chętnie podejmują wyzwania.
  2.  Aspekt poznawczy ten aspekt dotyczy obserwacji własnych działań oraz tego, co aktualnie dzieje się w sali, co robi grupa przedszkolaków a także każde z dzieci z osobna. Aspekt ten dotyczy również wiedzy o sobie samym, swoich mocnych i słabych stronach oraz swoim stopniu kwalifikacji. To również wiedza o dziecku. Dotyczy jego cech charakteru, typu osobowości, indywidualnych potrzeb każdego z wychowanków. To także wiedza                    o metodologii nauczania przedszkolnego, dzięki niej nauczyciel wie, jakie stosować środki, metody, techniki, jak zaaranżować wnętrze sali, aby jak najbardziej zoptymalizować rozwój każdego z dzieci.
  3.  Aspekt działaniowy mowa tutaj o sposobie komunikowania się z dzieckiem werbalnie          i niewerbalnie, jak nauczyciel rozmawia z dziećmi, czy robi to w sposób prosty, dla nich zrozumiały. Istotne jest również czy nauczyciel w przedszkolu słucha dziecka i przede wszystkim jak słucha, a także czy odwołuje się do zachowań dzieci czy do ich charakteru.

Kompetentny nauczyciel wychowania przedszkolnego powinien dążyć do:

  1.  obiektywnego i trafnego poznania dziecka (...);
  2.  podmiotowej organizacji procesu opieki, wychowania i nauczania (...);
  3.  partnerskiego ułożenia relacji z rodzicami.

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 28,61 kB. Pobierz całą treść w pliku.


Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!