ikona pliku odt

Rola pielegniarek notatki


ocena: 4.0, 2
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 28.86 kB.Rola pielęgniarki w zespole terapeutycznym
w oddziale Interny
Pod nazwą zespołu terapeutycznego kryje się grono specjalistów,którzy opiekują się pacjentem na różnych etapach choroby. Ich zadaniem jest zapewnienie choremu jak najszerszej pomocy uwzględniającej różne aspekty terapii.
Pielęgniarka współpracuje z lekarzem w zakresie informacyjnym
pacjenta o chorobie i jej przebiegu,odpowiada za codzienną opieką nad chorym. Leczenie pacjentów w oddziale internistycznym wymaga zaangażowania w proces terapeutyczny personelu pielęgniarskiego.
Świadomość objawów danego schorzenia wpływa na proces leczenia i pielęgnacji oraz wzmaga czynność podczas obserwacji. Pielęgnowanie to proces międzyludzki o charakterze terapeutycznym.
O sukcesie terapeutycznym świadczy wzajemny szacunek pielęgniarki i pacjenta. Zakłócanie relacji z pacjentem może obrazić satysfakcję z usług medycznych oraz niekorzystnie wpływać na efekty terapii. Komunikacja i współpraca w zespole terapeutycznym odgrywa istotną rolę. Komunikacja, pomiędzy lekarzem a pielęgniarką jest jednym z najważniejszych atrybutów w opiece zdrowotnej. Kluczowe znaczenie w skutecznej komunikacji ma umiejętnie organizowanie ról społecznych w celu poprawy opieki nad pacjentem. Podział pracy jest przypisany do danej osoby w dany sposób,
aby podstawowe umiejętności minimalizowały błędy w wykonywanych czynności.
Skuteczność działania zespołu w dużym stopniu zależy od wczesnego nawiązania współpracy oraz jasno określonym kompetencji poszczególnych członków zespołu.
Pielęgniarka spełnia w zespole ważną rolę. Poprzez bezpośrednią funkcję pielęgniarską,jaką jest opieka pielęgniarska rozpoznaje różnorodne problemy. Traktowanie pielęgniarki pozwala na dobry i bliski kontakt z nim i jest jednym z warunków do wzbudzenia jego zaufania. Od zespołu terapeutycznego zależy atmosfera na na oddziale i samopoczucie pacjenta.
Pielęgniarka styka się w swojej pracy z różnorakimi problemami pacjentów. Rola pielęgniarki może okazać się pomocna w przepływie informacji,komunikacji, identyfikowaniu aspektów. Doskonalenie umiejętności komunikacji,porozumiewania się
z pacjentem przyczynia się,do poprawy jakości kontaktu z chorym oraz skuteczność terapii.
Pielęgniarka przebywa z pacjentem najczęściej i znajduje się najbliżej jego problemu i cierpienia. Pielęgniarka zajmuje ważne miejsce w zespole terapeutycznym. Podczas hospitalizacji wykonuje czynności opiekuńcze i pielęgnacyjne. Indywidualne podejście do chorego,stymulowanie go do podejmowania wysiłku zmieniających do aktywnego uczestnictwa w procesie terapeutycznym oraz stałe wdrażanie do samo opieki umożliwia wytworzenie klimatu zaufania i poczucia bezpieczeństwa chorego,co pozytywne wpływa na proces leczniczy.
Poszanowanie godności
pacjenta niezależności dbałość o zapewnienie komfortu bio-psycho-społecznego i stały się obok procesu leczenia głównym celem działań zespołu terapeutycznego. Od zespołu terapeutycznego: lekarz,pielęgniarka,psycholog,dietetyk stoją dwa wyzwania.
Współczesne podejście do pacjenta traktuje go jako partnera w postępowaniu i utrzymywaniu zdrowego
w walce z chorobą. Pielęgniarka jest osobą centralną,która towarzyszy pacjentowi,jest blisko,jest tą osobą(tym) kto w każdej chwili jest gotowy do świadczenia fachowej pomocy.
Pielęgniarka czuwa nad wykonaniem zaleceń lekarza. Podaje leki,informuje o ich działaniu i ewentualnych skutkach ubocznych. Pomagają pacjentowi w wyjednywaniu ćwiczeń np.
oddechowych. Czuwa nad wykonywaniem badan. Przygotowuje pacjenta do badan. Zapewnia pomoc i bezpieczeństwo w drodze na badania. Poprawa jakości życia pacjenta możliwa jest przez podniesienie stopnia sprawności funkcjonalnej,samo opieki,likwidowanie cierpienia fizycznego i tworzenie życzliwego otoczenia fizycznego i społecznego. Bardzo często najważniejsze dla osoby chorej jest możliwość aktywnego samodzielnego życia. Adaptacja w chorobie może przyczynić się do poprawy jakości życia chorego przewlekle. Z powodu adaptacji wielu pacjentów może oceniać życie wysoko,pomimo istnienia problemów. Dla zespołu terapeutycznego miarą sukcesu
w leczeniu i rehabilitacji staje się podtrzymanie lub przywrócenie pacjentowi możliwości niezależnego życia.
Chory powinien wykazywać
zainteresowanie zdobywaniem wiedzy na temat swojej choroby,być w pełni świadomym stanu swego zdrowia i możliwości wpływania na ten stan, być samodzielny w podejmowaniu decyzji mających znaczenie dla jego zdrowia. Wykazywać się aktywnością w pielęgnowaniu,leczeniu i rehabilitacji oraz ponad pełną odpowiedzialność za własne zdrowie.
Istotną rolę odgrywa wiek pacjenta,temperament,stan emocjonalny. Pielęgniarka powinna pomagać pacjentowi tylko wtedy,gdy brakuje mu sił(odpowiednio zastępować pielęgnowanego w odpowiednich czynnościach,motywacji(pobudzając do aktywności oraz wiedzy uczyć,pomagać w przyswajaniu takiej wiedzy i umiejętności,jakie są niezbędne do opiekowania się własnym zdrowiem.
Wybór metody pracy z pacjentem jest powiązany z podejściem,w zależności wymaganej przez pacjenta pomocy i od stanu pacjenta.
Zespól terapeutyczny musi widzieć w chorym-człowieka. Z szacunkiem odnosić się do jego subiektywnych odczuć,przekonań i wiary.
Wykorzystywać subiektywne odczucia chorego w ocenie jego stanu zdrowia i planowaniu opieki. Pielęgniarka powinna dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu wspierać go i pomagać
Ważnym elementem zachowania bezpieczeństwa oraz prawidłowej terapii pacjentów jest szkolenie personelu.
Podnoszenie kwalifikacji personelu pielęgniarskiego poprzez uczestniczenie w kursach,szkoleniach,a także zdobywanie nowych umiejętności pozwala wyeliminować błędy.
Pielęgniarka zastępuje chorego w realizacji potrzeb z którymi sobie nie radzi z związku z chorobą,pomaga choremu w adaptacji do sytuacji zmienionej w wyniku choroby,a także
pomaga z korzystania z systemów społecznego wsparcia.
Pielęgniarka musi w sposób harmonijny łączyć odruchy życzliwości z umiejętnością wykonywania zabiegów i z odpowiednim zasobem wiedzy,współczucie-z obiektywna ocena sytuacji. Rola pielęgniarki i jej samodzielne zadania wynikające z procesu pielęgnowania. Stala się świadomym i pełnym wartościowym partnerem w komunikacji i współpracy w zespole terapeutycznym.
W realizacji zaleceń dietetycznych pielęgniarka współpracuje z dietetyczka oraz dba aby chorzy spożywali w całości przeznaczone dla nich
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 28.86 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!