ikona pliku docx

Rola czasu wolnego w życiu podopiecznego DPS - notatki

Zajęcia dla ludzi starszych w czasie wolnym w DPS


  1581 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1581
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 18,77 kB.


Istnieje wiele definicji czasu wolnego, lecz w znaczeniu potocznym najkrócej i najczęściej określa się go jako czas bez obowiązków, przeznaczony na zajęcia dowolne .

Przyjmujemy, że czas wolny wychowanków, osób niepełnosprawnych intelektualnie to ten okres dnia, który po uwzględnieniu czasu przeznaczonego na naukę w szkole specjalnej, lub wypełnienie obowiązków zawodowych, elementarną regeneracją organizmu oraz specjalne zabiegi rehabilitacyjne, a także niezbędne czynności domowe, pozostaje do ich wyłącznej dyspozycji i może być okresem swobodnych wyborów, rodzajów i terenu zajęć związanych z wypoczynkiem, rozrywką i zaspokojeniem osobistych zainteresowań .

Podstawowym celem terapii zajęciowej prowadzonej w DPS jest zwiększanie zakresu samodzielności i zaradności życiowej, wdrażanie do aktywności fizycznej i psychicznej, kształtowanie charakteru, rozwijanie osobowości, nabywanie nowych umiejętności oraz kontynuowanie dawnych zainteresowań. Usamodzielnienie podopiecznego w zakresie życia codziennego ( ubieranie się, mycie), usprawnianie psychiczne, jak i fizyczne.

Usprawnianie psychiczne ma na celu przywrócenie choremu mieszkańcowi zdolności nawiązywania kontaktów oraz umiejętności współżycia z współmieszkańcami. Odpowiednio dobrana terapia działa uspakajająco, kieruje uwagę na wykonywaną pracę, pozwala zapomnieć o przykrych sprawach.

Pamiętać należy, że czas wolny to czas przeznaczony na wszelkie zajęcia, jakim można oddawać się z własnej ochoty, bądź dla rozrywki, bądź też dla rozwijania swych wiadomości lub bezinteresownego dobrowolnego udziału w życiu społecznym . Nie możemy więc narzucać dobra innym w myśl zasady „ to co jest dobre dla mnie, nie koniecznie jest dobre dla ciebie”.

Twórczy udział w zajęciach buduje poczucie wartości własnej i sensu życia, eliminując monotonię dnia codziennego, nudę i pustkę. Terapeuci, instruktorzy terapii zajęciowej, rehabilitanci i opiekunowie starają się zorganizować czas wolny proponując szeroki wachlarz zajęć. W ramach terapii w DPS pracuje również psycholog. Organizacja terapii zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej jest uzależniona od aktualnych potrzeb i możliwości mieszkańców. Indywidualne Plany Wsparcia opracowuje i weryfikuje zespół terapeutyczno opiekuńczy.

Zajęcia mają charakter dobrowolny i są dostępne dla wszystkich podopiecznych.

Pracownia plastyczna zajęcia plastyczne to szeroka dziedzina zajmująca się malowaniem na płótnie, papierze i wszelkiego innego rodzaju zajęcia, które w doskonały sposób pozwalają na wyrażenie samego siebie. W planie terapii doskonalą umiejętności już nabyte i uczą nowych.

Pracownia haftu - Zajęcia polegają na haftowaniu, wykonywaniu kompozycji ozdobnych. Dostosowywane są indywidualnie poziomem do możliwości mieszkańców. Dobrze zorganizowany warsztat pracy rozwija wyobraźnię, uczy poczucia estetyki i piękna. Wielokrotnie spod ręki podopiecznych wychodzą prawdziwe arcydzieła.

Pracownia gospodarstwa domowego -Celem tych zajęć jest nauczenie podopiecznych różnych umiejętności niezbędnych w życiu codziennym jak: samodzielne przygotowanie

posiłków, poprawne nazywanie popularnych art. spożywczych czy umiejętność zastosowanie prostych urządzeń kuchennych ( teoretyczne przygotowanie się do prac kulinarnych oraz ich praktyczne zastosowanie).

Sklepik terapeutyczny - (nauka posługiwania się pieniędzmi i gospodarowania nimi, poznawanie wartości pieniądza). Działalność Mieszkańców w sklepiku ma na celu poznawanie nazw towaru, nauki posługiwania się pieniędzmi jak również odpowiedzialności. Sklepik prowadzony jest pod ciągłym nadzorem wyznaczonych opiekunów DPS.

Sala Doświadczania Świata terapia z osobami z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Ze względu na utrudniony kontakt i współpracę z podopiecznymi stosuje się terapię metodą Snoezelen. Jest to stymulacja bodźcami, która w przeciwieństwie do codzienności, nie oddziaływuje kompleksowo na zmysły. Można koncentrować się wybiórczo na postrzeganiu poszczególnymi zmysłami. Sala Doświadczania Świata ze swoją specyficzną atmosferą i jest miejscem, w którym można wszystko pozostawić za sobą. Spokojna muzyka, przyciemnione światło pozwalają stworzyć właściwy nastrój.

Właściwie zorganizowany czas wolny jest bardzo ważny w wychowaniu internatowym. Jest jednym z czynników stymulujących rozwój psychofizyczny, ponieważ zachowania dziecka w czasie wolnym są związane ze stosunkowo największą swobodą wyboru, dlatego świadczą one najlepiej o jego rzeczywistych dążeniach, postawach i systemie wartości. W związku z tym z wychowawczego punktu widzenia zachowania dzieci w czasie wolnym mogą dużo powiedzieć o wartościach przez nie faktycznie uznawanych. Równocześnie poprzez stwarzanie i kształtowanie motywacji do najbardziej pożądanych społecznie form spędzania czasu wolnego można wpłynąć pośrednio na kształtowanie postaw i systemu wartości.

czas wolny staje się sferą szczególnie ważną dla oddziaływań pedagogicznych. Aby te oddziaływania były efektywne, konieczne jest spełnienie takich warunków, jak:

- uznawanie, że organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży jest z wychowawczego punktu widzenia równie ważna, jak dydaktyczna działalność szkoły;

- rozpoznawanie rzeczywistych potrzeb poszczególnych jednostek w tym zakresie oraz dostosowanie do nich form i metod pracy wychowawczej;

- rozwijanie samorządności i kształtowanie umiejętności samodzielnego organizowania czasu wolnego;

- preferowanie form aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego .

Zajęcia w terapii zajęciowej poprawiają wartość podopiecznego jako jednostki społecznej, otwiera także nowe możliwości życiowe, rozwija wyobraźnię i zainteresowania. Inspiruje także do wyrażania siebie w nowych technikach, odwraca uwagę o ciągłej myśli o chorobie, usuwa lęk i rozmyślanie nad przeszłością.

Prace w terapii zajęciowej dzielimy na:

- prace lekkie - tkactwo, gobelin,

- miękkie i twarde - malowanie na płótnie, papierze, haftowanie (krzyżyk richeleu),

- prace galanteryjne - krawiectwo,

- prace ciężkie  - metaloplastyka, stolarstwo, ogrodnictwo,

- prace średnio ciężkie:

- w gospodarstwie (ergoterapia),

- biurowe,

- obsługa komputera.

Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie czas wolny ma duże znaczenie rewalidacyjne. Czynne uczestnictwo w zajęciach organizowanych w czasie wolnym wpływa pobudzająco na jednostki zahamowane i uspokajająco na nadpobudliwe. W zajęciach, w których dominuje dużo swobody , wychowankowi jest łatwiej osiągnąć sukces, co jest niezmiernie ważne w procesie wychowania.

Poznanie specyfiki gospodarowania czasem wolnym w grupie wychowawczej stwarza podstawy do ustosunkowania się wychowawcy do takich ważnych zagadnień jak:

- czy wychowankowie funkcjonujący w grupie mają zapewniony czas wolny, czy też jest on nadmiernie ograniczony przez inne zajęcia;

- czy konstrukcja rozkładu dnia przewiduje wystarczającą liczbę godzin czasu wolnego wychowanków na odpowiednią organizację i pełne wykorzystanie przez nich proponowanych zajęć;

- jakie specyficzne formy i treści powinno się zastosować w zorganizowanym czasie wolnym wychowanków;

- jaki przyjąć model opieki bezpośredniej nad przebiegiem czasu wolnego form indywidualnych i zespołowych;

- jakie zapewnić specjalne czynniki i warunki w celu skutecznego wykorzystania czasu wolnego dla rewalidacji wychowanków.

Charakterystyczną cechą czasu wolnego jest dochodzenie przez samych uczestników zajęć do zrozumienia konieczności samowychowania i stałego doskonalenia swoich umiejętności i właściwego zachowania w grupie . W czasie wolnym dzieci mają stworzone dodatkowe warunki do twórczej i odtwórczej pracy, a to pozwala rozwijać ich osobowość, otwiera przed nimi szerokie możliwości integracji ze środowiskiem społecznym. Mają też okazję do bezpośredniej obserwacji zjawisk społecznych i przyrodniczych. Poznają bogactwo barw, kształtów, zapachów, bujny rozwój życia w przyrodzie, biorą aktywny udział w jej ochronie i rozwijają w sobie współczucie dla zwierząt.

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 18,77 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!