ikona pliku docx

RODZINA JAKO GRUPA SPOLECZNA I JEJ ROLA W PROCESIE EDUKACJI I WYCHOWAN notatki


  813 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 813
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 28,92 kB.


      RODZINA JAKO GRUPA SPOŁECZNA I  JEJ ROLA W PROCESIE

                                          EDUKACJI I WYCHOWANIA

WSTĘP

W swojej pracy pragniemy przedstawić rodzinę-najmniejszą grupę społeczną, oraz jej rolę w procesie edukacji i wychowania. Rodzinę jako pierwsze środowisko, które oddziałuje na dziecko już od chwili narodzin. Środowisko, które poprzez samo „bycie” ma wpływ na zachowanie i postępowanie swoich członków. Dostarcza bodźców, wzorców, oraz stwarza miejsce do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania w społeczeństwie.

1.RODZINA I GRUPA SPOŁECZNA-WYJAŚNIENIE POJĘĆ

Od momentu narodzin, aż do chwili śmierci człowiek przebywa w środowisku, które nazywamy rodziną.

RODZINA-wg Wikipedia  Związek intymnego, wzajemnego uczucia, współdziałania i wzajemnej odpowiedzialności, w którym akcent pada na wzmacnianie wewnętrznych relacji i interakcji.

W tym ujęciu rodzina pełni funkcje osobowe:

  1.  małżeńską lub partnerską - bycie żoną lub mężem, partnerem lub partnerką
  2.  rodzicielską - bycie ojcem lub matką
  3.  braterską - bycie siostrą lub bratem

Jest to miejsce ,w którym żyjemy, dorastamy ,rozwijamy się, które obserwujemy i z którego czerpiemy wzorce do dalszego życia. Rodzina jest niezastąpioną i podstawową komórka życia społecznego, zapewniającą ciągłość w rozwoju biologicznym, ale również poprzez wychowanie dzieci i młodzieży ciągłość społeczną i kulturalną.

Rodzina to grupa społeczna połączona więzami krwi, pokrewieństwa bądź adopcji
Typy rodzin w historii:
1. rodzina patryjarchalna:
- uprzywilejowana sytuacja mężczyzny,
- wyłączna jego odpowiedzialność za byt i standard życia rodziny,
- wyłączne prawo do podejmowania strategicznych decyzji
- podział zadań oparty o kryterium płci.
2. Rodzina matryjalchalna:
- uprzywilejowana pozycja kobiet,
- szczególny kult dla tzw. Kobiecych czynności np. macierzyństwa.
3. Rodzina partnerska:
- równouprawnienie mężczyzny i kobiety wynikające z pracy zawodowej kobiet, elastyczność ról społecznych, wspólne podejmowanie decyzji i poczucie odpowiedzialności.
Inne podziały:
- rodziny wielopokoleniowe wspólne zamieszkiwanie, wspólnota interesów, wspólny budżet gospodarstwa,
- rodziny nuklearne jednopokoleniowe zanikające

W zależności jaki model rodziny dominuje w danym środowisku, takie wzorce do naśladowania obserwuje i otrzymuje dorastające i wychowywane w nim dziecko.


 Grupa społeczna w psychologii społecznej i socjologii zaliczany do zbiorowości społecznej zbiór co najmniej trzech osób (w niektórych ujęciach dwóch), którego członkowie współdziałają ze sobą na zasadzie odrębności od innych, w celu zaspokajania własnych potrzeb, charakteryzujący się trwałą strukturą i względnie jednolitym systemem norm i wartości.

Rodzina to nic innego jak najmniejsza grupa społeczna.

W każdej grupie społecznej ,w tym i w rodzinie zachodzą różnorodne interakcje.
Interakcje społeczne to inaczej wzajemne oddziaływanie na siebie jednostek, które charakteryzuje określony cel oraz skierowanie ku innym ludziom.
Jest to podstawowy element komunikacji społecznej, którą możemy podzielić na: werbalną i niewerbalną.
Komunikacja niewerbalna to wyrażanie komunikatów po przez mowę ciała.
Komunikacja werbalna polega na wyrażaniu celów własnych oddziaływań przy użyciu akceptowalnego w zbiorowości kodu językowego. Komunikacja werbalna dotyczy sfer intymnych, sfer społecznych, sfer publicznych.
Proces interakcji składa się :
I obejmowania ról społecznych i zajmowania określonego statusu społecznego a co za tym idzie przywilei i uprawnień, które przejawiają się w formach komunikacji społecznej.
Komunikacja dokonuje się w trzech obszarach (strefach) społecznych:
1. strefa współżycia obejmuje obszary w których jednostki przebywają anonimowo,
2. strefa ekspansji wszelkie obszary związane z istnieniem i funkcjonowaniem instytucji społecznych. Tą sferę komunikacji społecznej regulują zarówno normy społeczne jak i normy o charakterze prawnym,
3. sfera dyskursu obejmuje osobiste kontakty jednostek, przedmiotem interakcji w tym obszarze jest osiągnięcie porozumienia poprzez wspólnotę przekonań, wierzeń, norm czy wartości.

Każdą z grup społecznych  kształtują różnorodne czynniki zaliczymy do nich:

1. komunikacja między członkami grupy,
2. uporządkowanie interakcji, przybierające formę struktury, ról i układów społecznych,
3. podzielanie przez członków grupy pewnych norm, celów i wartości,
4. musi istnieć poczucie przynależności do grupy oraz wyrażanie jej poprzez zasadę odrębności od innych grup.

Jan Szczepański wyróżnia następujące składniki takiej grupy społecznej: członkowie, wspólne cele i poczucie solidarności grupowej, identyczność wyrażająca się poprzez odrębność od innych grup i zbiorowości, ośrodki skupienia, które przybierają formę materialną, wartości symboli i idei.

Członkostwo w grupach społecznych może mieć dwojaki charakter:
- można wskazać członkostwo realne co oznacza faktyczny udział danej jednostki w życiu grupy oraz ideologiczne które polega na spełnieniu tylko niektórych kryteriów w życiu grupy np. członkostwo honorowe.

Podział grup społecznych:
I kryterium wielkości: mała, duża
- mała to taka, w której kontakty między członkami mają charakter osobowy (twarzą w twarz),
- grupa duża gdzie jednostki nie kontaktują się bezpośrednio a za pośrednictwem innych ludzi lub technicznych środków przekazu.

II kryterium podziału to charakter więzi społecznej (Charles Cooley)

- grupy pierwotne jako pierwsze w doświadczeniu jednostki wywierają największy wpływ na kształtowanie się jej osobowości mamy ich trzy rodzaje:
a. rodzina,
b. grupa rówieśnicza
c. grupa sąsiedzka

III kryterium to charakter członkostwa w grupie;

a. grupy formalne tworzą się za pośrednictwem instytucji społecznych,
b. grupy nieformalne to takie, w których jednostki utrzymują kontakty dzięki własnej woli i podobieństwa postaw, zainteresowań, wartości itd.
- grupy spontaniczne, przymusowe, automatyczne

IV Kryterium podziału wg odniesienia to takie układy społeczne wedle których jednostka ocenia własną sytuację i pozycję życiową oraz kształtuje swoje postawy;

a. grupy odniesienia normatywnego dostarczają jednostce wzorów zachowań i są przez nie przyswajane,
b. grupy porównawcze czyli takie gdzie jednostka ocenia własną pozycję życiową wedle tamtej

V Grupy realistyczne i monalistyczne;

a. monalistyczne grupa społeczna jest czymś niesprowadzalnym do jednostek ludzkich, do ich wzajemnych kontaktów jest więc ponad jednostkowa,
b. realistyczne istnieją tylko jednostki społeczne ich zachowania i działania a grupa jest fikcją.

2.FUNKCJE I ZADANIA RODZINY.

Rodzina jest podstawowym środowiskiem społecznym, które ma wpływ na formowanie osobowości młodego człowieka. To właśnie środowisko rodzinne jako pierwsze i najbliższe najmocniej oddziałuje na dziecko, zmieniając jego cechu wrodzone, temperament w cechy nabyte, które z kolei mają wpływ na postawę dziecka, jego nawyki i zasady postępowania.

Rodzinę cechuje „autentyzm” życia, postępowania, współdziałania, wychowania wynikający z konieczności zaspokajania podstawowych potrzeb jej członków.

Rodzina jako grupa społeczna ma do spełnienia szereg funkcji .Zaliczamy do nich:


1.Funkcje biologiczne rodziny;
- funkcja prokreacyjne i seksualna
2,Funkcje ekonomiczne rodziny;
- funkcja materialna zabezpieczająca byt, funkcja zarobkowa
3.Funkcje psychiczne rodziny:
- funkcja emocjonalno-ekspresyjna ( zapewnienie jednostce podstawowych potrzeb emocjonalnych i możliwości ich wyrażenia),
- funkcja zabezpieczenia potrzeby bezpieczeństwa i miłości,
4.Funkcje społeczne rodziny;
- funkcja statusowa (rodzina wyznacza pozycję jednostki w społeczeństwie),
- funkcja socjalizacyjne wychowawcza,
- funkcja kulturowa.

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 28,92 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!