ikona pliku docx

rodzina notatki

typologie, funkcje


ocena: 4.0, 1
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 24,66 kB.


Funkcje rodziny to „wyspecjalizowane oraz permanentne działania i współdziałania rodziny, wynikające z bardziej lub mniej uświadamianych sobie przez nich zadań, podejmowanych w ramach wyznaczonych przez obowiązujące normy  i wzory, a prowadzące do określonych efektów głównych i pobocznych” .Funkcje biopsychiczne: funkcja prokreacyjna zaspokajanie rodzicielskich emocjonalnych potrzeb współmałżonków (potrzeb ojcostwa i macierzyństwa), jak i reprodukcyjnych potrzeb społeczeństwa ;funkcja seksualna małżeństwo jako społecznie akceptowana forma współżycia płciowego. Funkcje ekonomiczne: funkcja materialno-ekonomiczna zaspokojenie materialnych potrzeb członków rodziny;funkcja opiekuńczo-zabezpieczająca materialne i fizyczne zabezpieczenie członków rodziny (pielęgnacja niemowląt i małych dzieci, pomoc materialna dla ludzi starszych rodziców i dziadków oraz fizyczna opieka nad zniedołężniałymi ludźmi).Funkcje społeczno-wyznaczające:funkcja klasowa pochodzenie z danej rodziny wstępnie określa pozycję społeczną członków w strukturze społeczeństwa;funkcja legalizacyjno-kontrolna sankcjonowanie szeregu zachowań i działań uznanych za niewłaściwe poza rodziną, nadzorowanie postępowania członka rodziny przez pozostałych członków w celu zapobiegania ewentualnym odstępstwom od norm i wzorów przyjętych w rodzinie za obowiązujące.Funkcje socjopsychologiczne: funkcja socjalizacyjna wprowadzenie dziecka w świat kultury danego społeczeństwa, przygotowanie do samodzielnego pełnienia ról społecznych oraz interakcja osobowości małżonków;funkcja kulturalna zapoznanie młodego pokolenia z dziejami kultury danego społeczeństwa oraz jej trwałymi pomnikami, wpojenie norm i skali wartości, przekazywanie dziedzictwa kulturowego, dbałość o przeżycia estetyczne rodziny, nauczenie młodzieży korzystania z treści kulturowych i omawianie ich w gronie rodzinnym;funkcja rekreacyjno-towarzyska dom rodzinny jako miejsce wypoczynku, dbałość wszystkich członków o dobrą atmosferę w rodzinie i o nawiązywanie kontaktów towarzyskich przez osoby wchodzące w jej skład;funkcja emocjonalno-ekspresyjna najistotniejsze emocjonalne potrzeby członków rodziny oraz ich potrzeba wyrażania swej osobowości.**funkcja prokreacyjna (dostarczanie nowych członków rodzinie i społeczeństwu);funkcja produkcyjna (zapewnienie potrzeb ekonomicznych rodziny);funkcja usługowo-opiekuńcza (zapewnienie wszystkim członkom codziennych usług oraz opieki tym członkom, którzy nie są samodzielni: dzieciom, starcom. chorym);funkcja socjalizacyjna (przekazywanie wartości moralnych, wzorów zachowań, zwyczajów, obyczajów);funkcja psychohigieniczna (zapewnienie członkom stabilizacji, bezpieczeństwa, możliwości wymiany uczuciowej, rozładowywania napięć psychicznych, zapewnienie zdrowia psychicznego w społeczeństwie). **. BIOLOGICZNO- Opiekowanie się dzieckiem, tj. zapewnienie mu odpowiednich warunków rozwoju fizycznego, m.in. dostarczanie należytego pożywienia, odpowiedniego ubrania, zapewnienie warunków snu i wypoczynku, ochrona przed niebezpieczeństwem itd., należy do  głównych obowiązków obojga rodziców.KULTURALNO- TOWARZYSK Organizacja wypoczynku dla dzieci, zabawy, rozrywki, odbioru dóbr kulturalnych itd.       należy  do zasadniczych treści życia rodzinne EKONOMICZNA Służy zaspokojeniu potrzeb materialnych (jedzenie, ubranie, mieszkanie). Każdy członek rodziny ma swój wkład w zasilanie domowego budżetu. Rodzice czerpią dochody przez pracę, dla dzieci z kolei to nauka jest swoistą inwestycją w przyszłość. Szczególnie w społeczeństwach dawnych, ale też współcześnie - stan posiadania rodziców, ich miejsce zamieszkania i poziom wykształcenia ? decydowały o karierze i drodze życiowej ich dzieci. WYCHOWAWCZA Funkcja ta przygotowuje dzieci do samodzielnego życia oraz do pełnienia w nim odpowiednich ról.Typologia rodziny: Ze względu na sposób dziedziczenia nazwiska i majątku, pozycji społecznej:patrylinearna dziedziczenie w rodzinie następuje po ojcu (w linii męskiej)• matrylinearna dziedziczenie następuje po matce (zjawisko to występuje w społeczności żydowskiej) Ze względu na liczbę osób żyjących w małżeństwie:monogamiczna (1 mąż, 1 żona)poligamiczna: (Poligynia- małżeństwo jednego mężczyzny z wieloma kobietami, Poliandria (małżeństwo jednej kobiety z wieloma mężczyznami)Ze względu na liczbę członków i organizację życia rodzinnegoRodzina nuklearna- rodzina zwana inaczej rodziną małżeńską lub małą; charakterystyczna dla społeczeństw zachodnich.Rodzina poligamiczna- rodzina składająca się z dwóch lub więcej rodzin nuklearnych związanych węzłem małżeńskim i  tworzących przez to jedną zbiorowość rodzinną; typowa dla krajów muzułmańskich i ludów Afryki.Rodzina poszerzona wielopokoleniowa- rodzina składająca się z dwóch lub więcej rodzin nuklearnych podporządkowanych organizacyjnie jednemu kierownictwu rodzinnemu i zamieszkujących „pod jednym dachem”; inaczej zwana dużą; charakterystyczna dla krajów Trzeciego Świata.Rodzina poszerzona zmodyfikowana- związek rodzin nuklearnych pozostających jedynie w częściowej tylko zależności od siebie tzn. poszczególne rodziny zachowują swą niezależność ekonomiczną, niekoniecznie muszą zamieszkiwać w jednym domu, brak w niej także hierarchicznej zależności od głowy rodziny.Ze względu na źródło utrzymaniarodzina rolnicza- gospodarstwo rolne stanowi dla niej główne źródło utrzymania, pracują tu wszyscy zdolni do pracy; istnieje ścisły podział czynności; przy czym główną pracę rolniczą wykonuje z reguły gospodarz.rodzina robotnicza- głównym źródłem utrzymania jest dochód otrzymywany z fizycznej pracy najemnej członków rodziny; nie posiadających własnego warsztatu pracy.rodzina inteligencka- głównym źródłem utrzymania jest tu z reguły dochód otrzymywany z pracy umysłowej.rodzina elitarnaZe względu na miejsce zamieszkaniarodzina wiejska- funkcjonuje w obrębie niewielkich społeczności lokalnych w związku z czym silny wpływ na jej funkcjonowanie wywierają typowe dla tych społeczności ożywione stosunki sąsiedzkie.

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 24,66 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!