ikona pliku docx

resocjalzacja nieletnich w państwach UE notatki

referat na temat resocjalizacji nieletnich w UE


  280 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 280
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 26,65 kB.


 

Przed przystąpieniem do omówienia poszczególnych systemów resocjalizacji nieletnich w wybranych krajach UE  nieodzowne wydaje się wyjaśnienie pojęcia „resocjalizacja” .

Pojęcie „resocjalizacja”   to "proces wtórnej socjalizacji (ponownego nabywania umiejętności pełnienia ról społecznych); ogół zabiegów pedagogicznych i terapeutycznych (psychokorekcyjnych) zmierzających do przywrócenia jednostkom społecznie niedostosowanym prawidłowego kontaktu ze społeczeństwem; polega na przyswojeniu jednostce społecznie akceptowanych sposobów realizacji własnych potrzeb, ukształtowaniu w niej zdolności i gotowości do pełnienia - zgodnie ze społecznymi oczekiwaniami - właściwych jej ról społecznych

Resocjalizacja nieletnich w Wielkiej Brytanii.

W początkach XX w.( od 1970 r.) władze państwowe Wielkiej Brytanii resocjalizację nieletnich powierzały środowisku otwartemu, którego funkcje i zakres spełniali kuratorzy. Wszelkie z tym czynności stanowił akt prawny z 1969 r. związany ze sprawami dzieci i młodzieży, obowiązujący po dzień dzisiejszy.

Brytyjski system resocjalizacji i opieki jest system odróżniającym się od innych systemów krajów europejskich. Stanowi zakres prawny, który ujmuje, iż:

  1.  przestępczość nieletnich, czy też pozostawanie ich w zagrożeniu przestępczością, są powodowane tymi samymi czynnikami i jest to takim samym problemem społecznym, wymagający jednakowego podejścia do przedmiotu sprawy ze strony instytucji w tych celach powołanych;
  2.  działalność wychowawcza stanowi podstawowy środek wychowawczy, aniżeli rodzaje i sposoby karania nieletnich;
  3.  stawianie nieletnich przed wymiarem sprawiedliwości uznawane jest za niepożądane, ponieważ powoduje to społeczne naznaczenie;
  4.  wyróżnia 2 kategorie wiekowe nieletnich: dzieci do lat 14 oraz Nieletni w wieku 15-17 lat1

_______________________

M. Konopczyński, Resocjalizacja nieletnich, s.45.

Młodociani do lat 14 nie podlegają odpowiedzialności karnej, natomiast wobec nieletnich w wieku 15-17 lat, dopuszczalne jest wszczęcie postępowania karnego, jednakże bez możliwości zastosowania kary pozbawienia wolności.

Brytyjski model wskazuje kuratorów zawodowych ( probation officers), którzy obejmują swoją działalnością resocjalizacyjną wszystkie osoby od 17 roku życia  i dorosłych. Prowadzą bezpośredni nadzór nad podopiecznymi. Do zadań zespołów kuratorskich należy sporządzanie wywiadów dla potrzeb sądu, praca w hostelach  - domach dziennego pobytu, jak również na terenie zakładów karnych, doradztwo w sądach cywilnych (sprawy rozwodowe; dobro dzieci). Współpracują z organizacjami społecznymi i charytatywnymi, specjalizującymi się w pomocy ludziom w trudnej sytuacji.

Kwestie spraw nieletnich do 16 r. ż. objęte są przez służby socjalne, zobowiązane do współpracy z organizacjami powołanymi w celach niesienia pomocy małoletnim i ich rodzinom, znajdującym się w trudnych sytuacjach, jak i mało wydolnym w kwestiach wychowawczych. Organami upoważnionymi do zajmowania stanowiska w sprawach nieletnich są:

  1.  „Miejscowe Ośrodki Opieki Społecznej,
  2.  Policja,
  3.  Sądy dla nieletnich

W Wielkiej Brytanii są prowadzone placówki dla nieletnich, którzy weszli w konflikt z prawem lub są uzależnieni od narkotyków. Niektóre mają charakter otwarty, zatrudniani są w nich pedagodzy, psychologowie, psychiatrzy, prawnicy, którzy opracowują i realizują programy resocjalizacyjne. Są to wspólnoty rehabilitacyjne i terapeutyczne zajmujące się resocjalizacją narkomanów, młodzieży chcącej uwolnić się od nałogu.

Palcówka jest pod opieką i w kontakcie z różnymi instytucjami i służbą zdrowia. Jej zadaniem wobec osób uzależnionych, jest umożliwienie im rozwoju systemu wartości, nabycie cech społecznych jak i radzenia sobie z problemami życia w przyszłości. Program resocjalizacyjny oparty jest na trójfazowym wychodzeniu z nałogu, praca jest obowiązkiem oraz różne stosuje się metody terapii i psychoterapii.

Funkcjonują również schroniska i internaty noszące nazwę probation hostel. W zakładach tych zamieszkują przeważnie osoby, które nie mają odpowiednich warunków we własnych domach. Pobyt trwa od 6 do 12 miesięcy o zwolnieniu orzeka sąd dla nieletnich. Młodzież z tych placówek chodzi do szkół i do pracy poza terenem placówki.

Inną odmianą tego typu zakładów są probation home, próbujące upodobnić się do środowiska domowo-rodzinnego. Oprócz nauki i pracy poza terenem placówki wychowankowie mogą zapraszać gości, uczęszczać na różne zajęcia i chodzić do kina.  Następną odmianą placówek resocjalizacyjnych są prowadzone przez pracowników policji Nadzorujące Ośrodki Opiekuńcze dla chłopców od 10 do 17 lat. Zajęcia odbywają się w szkołach, klubach młodzieżowych lub budynkach policji. Celem wychowawczym tych instytucji jest nauczenie nieletniego przestrzegania norm prawnych, poszanowania cudzej własności, współżycia z innymi na zasadach życzliwości i wzajemnego zrozumienia.

Kolejną formą resocjalizacji nieletnich jest oddanie nieletniego pod opiekę osób rodziny zastępczej. Sąd może orzec taką formę opieki na podstawie propozycji władz lokalnych dla dobra nieletniego.  

W zakładzie karnym w Huntercombe (2002r.) zorganizowano placówkę,            w której osadzeni są więźniowie do 18 roku życia, ale nie mający więcej niż 2 lata do końca kary. Jest to zakład nazwany „Instytutem Jej Królewskiej Mości dla Młodocianych”, przeznaczony jest dla sprawców przestępstw seksualnych, wymagających stałej opieki lekarskiej. Pracę resocjalizacyjną prowadzi się poprzez opiekunów- pracowników lub wolontariuszy realizujących indywidualne programy dla każdego osadzonego.

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 26,65 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!