ikona pliku docx

resocjalizacja w Unii Europejskiej notatki

To pytania i odpowiedzi pojawiające się na UŚ z tego przedmiotu


  225 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 225
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 29,67 kB.


PYTANIA EGZAMINACYJNE:

 1.  Kategorie nieletnich w Niemczech (wg JGG z 1974r.)
 2.  Jaka instytucja w Niemczech zajmuje się dziećmi i młodzieżą zagrożoną i zaniedbaną wg ustawy o pomocy dzieciom i młodzieży z 1991r.?
 3.  Wymień wybraną formę opieki nad dziećmi lub młodzieżą w Niemczech.
 4.  Wymień środki wychowawcze jakimi dysponują sądy dla nieletnich w Niemczech.
 5.  Wymień środki dyscyplinarne (półkarne) jakimi dysponują sądy dla nieletnich w Niemczech.
 6.  Jakie rodzaje aresztów przewiduje dla nieletnich ustawa JGG?
 7.  Jak długo może trwać kara pozbawienia wolności zastosowana wobec nieletniego w Niemczech?
 8.  Children and Young. Person Act z 2008 r.- obowiązujący w Anglii I Walii przewiduje dwa rodzaje postępowania wobec nieletnich. Jakie środki mogą zostać orzeczone w jednym postępowaniu, a jakie w drugim?
 9.  Jakie służby w Zjednoczonym Królestwie są odpowiedzialne wg Children Act z 2004r. za przeciwdziałanie: zagrożeniom rozwoju dziecka, następstwom rozwodu rodziców oraz popełnianiu przestępstw przez nieletnich?
 10.  Podaj kategorie nieletniości w Zjednoczonym Królestwie.
 11.  TheCcrime and Disorder Act z 1998r. nałożył ustawowy wymóg na lokalne władze, aby zakładały zespoły ds. przestępczości nieletnich tzw. Youth offending Teams (YOTS)- kto wchodzi w skład zespołu?
 12.  The Crime and Disorder Act 1998r.- zniósł ostrzeżenia dla młodych przestępców stosowane przez policję- czym zastąpiono ten środek?
 13.  Ewolucja probacji w Wielkiej Brytanii.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad 1. Kategorie nieletnich w Niemczech (wg JGG z 1974r.):

 1.  dzieci do 14 roku życia nie podlegające odpowiedzialności karnej
 1.  nieletni którzy ukończyli 14 lat a nie maja ukończonych 18 lat, ponoszą odpowiedzialność karną w zależności od rozeznania, odpowiada przed:
 2.  sądem dla nieletnich jednoosobowym, w sprawach w których przewiduje się stosowanie środków wychowawczych i półkarnych dyscyplinarnych
 3.  sądem ławniczym (rada ławnicza) (1 sędzia, 2 ławników)
 4.  izbą wyższą sądu dla nieletnich ( ciężkie przestępstwa sad I-szej Instancji)
 1.  młodociani, małoletni, w wieku od 18-21 lat, odpowiadają karnie bezwarunkowo z uwzględnieniem okoliczności łagodzących ze względu na wiek, a w przypadku popełnienia błahego przestępstwa odpowiadają na takich samych zasadach jak nieletni. Następstwa czyny karalnego:
 2.  orzeczenie środków wychowawczych
 3.  środki dyscyplinujące lub kara dla młodzieży (pozbawienie wolności- odstępuje się od tej kary, gdy sędzia wcześniej orzekł umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym)

Ad 2. Dziećmi zagrożonymi i zaniedbanymi zgadnie z ustawą o pomocy dzieciom i młodzieży zajmują się:

Urzędy ds. Młodzieży:

 1.  organizują czas wolny, poradnictwo, pozaszkolne formy kształcenia oraz wspieranie  działalności stowarzyszeń młodzieżowych
 2.  likwidowanie lub redukowanie istniejących niekorzystnych sytuacji

Pracownicy socjalni i pedagodzy społeczni:

 1.  kontrolują imprezy rozrywkowe, które mogłyby stanowić zagrożenie dla młodzieży
 2.  chronią młodzież przed uczestnictwem w imprezach w nocnych lokalach
 3.  przekazywanie doświadczeń organizacjom parafialnym lub  prywatnym agencjom
 4.  poradnictwo, pomoc, opieka, umieszczanie nieletniego w placówce opiekuńczo-wychowawczej, kierowanie wychowankami

Ad 3. Formy opieki nad dziećmi i młodzieżą (M. Kalinowski str. 110-111):

 1.  grupy całodziennej opieki,
 2.  rodziny zastępcze
 3.  domy dziecka
 4.  samodzielne mieszkania dla pełnoletnich wychowanków domów dziecka
 5.  ośrodki intensywnej opieki indywidualnej
 6.  ośrodki pomocy w sytuacjach kryzysowych
 7.  schroniska
 8.  świetlice

Ad 4. Środki wychowawcze (to swoiste  działania prewencyjne i quasi-działania resocjalizacyjne):

 1.  zalecenie określonego polecenia
 2.  zalecenie udzielenia pomocy dla wychowania (Hilfe zur Erziehung)

HILFE ZUR ERZIEHUNG  sędzia może nałożyć na nieletniego środki wychowawcze w formie pomocy wychowawczej (opiekun) lub w formie instytucji opieki całodobowej lub innych formach opieki całkowitej

Środki wychowawcze  można podzielić na pozorne (tj.: wszystkie nakazy i zakazy)  i realne (np. nakaz regularnego uczęszczania do szkoły, polecenie podjęcia nauki zawodu lub pracy, wykonanie określonych prac, udział w konkursach, wyrównanie szkód osobom pokrzywdzonym, poddanie się terapii odwykowej)

POLECENIA:

 1.  postępować wg wskazań odnoszących się do miejsca pobytu/ zamieszkania
 2.  umieszczanie w rodzinie zastępczej
 3.  podjęcie określonego wykształcenia (nakaz edukacji)
 4.  nabycie umiejętności zawodowych (nakaz pracy)
 5.  poddanie się opiece/ kontroli określonej osoby
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 29,67 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!