ikona pliku pdf

Rehabilitacja notatki

II rok. wykład 1 z dn. 05.11.207


  939 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 939
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 1,05 MB.


REHABILITACJA LUDZI NIEPEŁNOSPRAWNYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Rehabilitacja?


wg Wiktora Degi

- proces medyczno-społeczny, dążący do zapewnienia osobom niepełnosprawnym godziwego życia w poczuciu pożyteczności społecznej, bezpieczeństwa oraz zadowolenia.


wg Mariana Weissa

- działanie medyczno-społeczne, umożliwiające rekonstrukcję funkcji uszkodzonego narządu i przystosowanie do normalnego życia w społeczeństwie.


W procesie rehabilitacji współdziała szereg instytucji i organizacji.


Ich wspólny wysiłek zmierza do zmniejszenia liczby ludzi skazanych przez chorobę na życie poza nawiasem społeczeństwa.


Rehabilitacja

Pojęcie wprowadzone w 1918 roku wywodzi się z łaciny: Habilitas- zręczność, sprawność Re- przywrócenie


Można mówić o przywracaniu sprawności u osób, które ją utraciły w następstwie choroby bądź urazu.


Trudno natomiast mówić o jej przywracaniu u osób niepełnosprawnych od urodzenia (wady wrodzone)


Niepełnosprawność?


Niepełnosprawność Niepełnosprawność

Olbrzymia liczba rodzajów niepełnosprawności oraz trudności w ustalaniu granicy pomiędzy niepełnosprawnością a sprawnością


Osoba niepełnosprawna

- której stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy, trwale lub okresowo, utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia wypełnianie ról społecznych (wykonywanie pracy zawodowej, funkcje rodzinne, korzystanie z dóbr społecznych)


Wg Europejskiego Forum Niepełnosprawności Niepełnosprawności

Osoba niepełnosprawna

- znajdująca się w sytuacji upośledzającej ją na skutek barier środowiskowych, ekonomicznych i społecznych, których nie może przezwyciężać w taki sposób jak inni ludzie


Bariery te często są zwiększane przez różne postawy ze strony społeczeństwa


Do zadań społeczeństwa należy eliminowanie, zmniejszanie lub kompensowanie tych barier.


Różne stopnie niepełnosprawności: - uszkodzenie - niepełnosprawność - upośledzenie


Uszkodzenie:

- utrata lub nieprawidłowość struktury lub funkcji psychicznej, fizjologicznej lub anatomicznej


Niepełnosprawność:

- ograniczenie lub brak możliwości wykonywania pewnych czynności w sposób lub w zakresie uznawanym za normalny dla ludzi


Upośledzenie:

- poszkodowanie wynikające z uszkodzenia lub niepełnosprawności, które uniemożliwia osobie pełnienie ról społecznych


Klasyfikacją Uszkodzeń, Działania i Uczestnictwa

tzw. „karta 2000”


Założenia:

- człowiek jest istotą biologiczną, stanowi ją organizm o określonej strukturze, wypełniający określone funkcje …


- człowiek jest członkiem określonej grupy społecznej, w której życiu uczestniczy


Niepełnosprawność:

następstwo choroby, zaburzenia lub urazu mające wpływ na funkcjonowanie człowieka na trzech poziomach biologicznym, osobistym i społecznym.


„Karta 2000” składa się z trzech

odrębnych klasyfikacji obejmujących niepełnosprawność: - klasyfikacji uszkodzeń - klasyfikacji działania - klasyfikacji uczestnictwa


Uszkodzenie

brak lub deformacja anatomicznej struktury organizmu bądź brak lub zaburzenie przebiegu fizjologicznych funkcji organizmu


Klasyfikacja uszkodzeń obejmuje:

- uszkodzenia funkcji organizmu - uszkodzenia struktury organizmu


Uszkodzenia funkcji

- psychiczne - głosowe - wzrokowe - inne sensoryczne - sercowo-naczyniowe i oddechowe - trawienne, odżywcze, metaboliczne - immunologiczne, endokrynologiczne - moczowo-płciowe - nerwowo-mięśniowo-szkieletowe - funkcje skóry


Uszkodzenie funkcji:

- całkowite zniesienie - ograniczenie - zaburzenie


Uszkodzenia struktury

UKŁADY - nerwowy - wzroku - słuchu - mowy - krwionośny - pokarmowy - oddechowy - moczowo-płciowy - podporowy - endokrynologiczny


Uszkodzenie struktury:

- całkowite - częściowe


Działanie

wykonywanie wielu zamierzonych i celowych czynności, w wyniku których oczekuje się określonych rezultatów


Klasyfikacja działania

1. patrzenie, słuchanie, rozpoznawanie 2. uczenie się, praktyczne stosowanie nabytej wiedzy, wykonywanie zadań 3. komunikowanie się z innymi osobami 4. wykonywanie czynności motorycznych 5. poruszanie się w przestrzeni (przemieszczanie)


Klasyfikacja działania

6. wykonywanie czynności życia codziennego 7. prowadzenie gospodarstwa domowego 8. zachowania interpersonalne 9. reagowanie i radzenie sobie ze szczególnymi sytuacjami 10. posługiwanie się narzędziami i pomocami technicznymi


Wymienia się łącznie 617 różnych działań człowieka


Ograniczenie działania

- określonego rodzaju działania - czasu jego trwania - jakości jego wykonania


Klasyfikacja działania:

1. ocena stopnia trudności działania 2. skala pomocy osobistej i technicznej


Ocena stopnia trudności zadania:

0. wykonanie bez trudności 1. z niewielkim trudem 2. z umiarkowanymi trudnościami 3. ze znacznymi trudnościami 4. niemożliwość wykonania zadania


Skala pomocy osobistej i technicznej:

0. pomoc niepotrzebna 1. potrzebna pomoc techniczna (protezy, wózek, podpórki…) 2. potrzebna pomoc osobista innej osoby 3. potrzebne obie formy pomocy


Ważne jest jednoczesne stosowanie obu skal przy określaniu stopnia ograniczenia działania


Uczestnictwo

złożony związek między możliwościami działania człowieka a jego środowiskiem społecznym i fizycznym


Uczestnictwo

rodzaj i zakres zaangażowania się osoby w sytuacje życiowe w środowisku, w którym żyje


Środowisko społeczne i fizyczne może stanowić czynniki ułatwiające lub utrudniające to uczestnictwo


Uczestnictwo jest miernikiem

stopnia i zakresu funkcjonowania człowieka w społeczeństwie


Klasyfikacja uczestnictwa

1. czynności samoobsługowe 2. poruszanie się w przestrzeni 3. wymiana informacji 4. kontakty społeczne 5. edukacja, praca zawodowa, hobby 6. życie ekonomiczne 7. życie obywatelskie i środowiska lokalnego


Wymienia się łącznie 106 różnych sytuacji, w których człowiek uczestniczy w środowisku


Klasyfikacja uczestnictwa:

1. skala zakresu uczestnictwa 2. skala czynników ułatwiających lub utrudniających uczestnictwo


Skala zakresu uczestnictwa:

0. pełne uczestnictwo w zwykłych warunkach 1. zagrożone pełne uczestnictwo 2. uczestnictwo ograniczone, w niektórych dziedzinach, w pewnym stopniu, ni...

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 1,05 MB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!