ikona pliku txt

Regulamin pracowni notatki

:)


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 6.96 kB.


REGULAMIN PRACOWNI DIAGNOSTYKI
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Przed przyst¹pieniem do wykonywania æwiczeñ
uczniowie powinni zapoznaæ
siê
z przepisami bhp, p.po¿. i ochrony œrodowiska, obowi¹zuj¹cymi w pracowni. Niezbêdne jest
przestrzeganie tych przepisów w czasie trwania zajêæ.
1.
Osoby przebywaj¹ce w pracowni s¹
zobowi¹zane bezwzglêdnie stosowaæ
przepisy
bhp (dotycz¹ce bezpieczeñstwa i higieny pracy), przepisy p.po¿., ochrony œrodowiska
oraz przepisy regulaminu pracowni.
2.
Uczniowie przez ca³y okres zajêæ
przebywaj¹
w odzie¿y ochronnej
przyporz¹dkowanej do danej pracowni (dotyczy to równie¿
okresu przebywania na
przerwach).
3.
Uczniowie mog¹
przebywaæ
w pracowni tylko pod opiek¹
nauczyciela prowadz¹cego
zajêcia.
4.
Uczniowie w czasie trwania zajêæ, a tak¿e przerw przebywaj¹
wy³¹cznie na terenie
szko³y lub warsztatów szkolnych.
5.
Uczniowie odbywaj¹cy zajêcia na terenie warsztatów szkolnych, w czasie trwania
przerw, przebywaj¹
tylko w miejscu wyznaczonym lub przemieszczaj¹
siê
na teren
szko³y (bufet, jadalnia itp.).
6.
Uczniowie udaj¹cy siê
na zajêcia lub przerwy przemieszczaj¹
siê
wy³¹cznie
przejœciami wyznaczonymi dla uczniów.
7.
Realizacja zajêæ
z pracowni diagnostyki pojazdów samochodowych dopuszcza
wykorzystywanie przerw w czasie skomasowanym, w zale¿noœci od czasu
niezbêdnego do realizacji poszczególnych æwiczeñ.
8.
Zabrania siê:
•
uczestniczenia w zajêciach uczniów nie posiadaj¹cych aktualnych badañ
z zakresu medycyny pracy,
•
wynoszenia z pracowni wszelkich urz¹dzeñ
i pomocy dydaktycznych,
•
samowolnego opuszczania stanowisk i chodzenia po pracowni bez potrzeby,
•
prowadzenia ha³aœliwych rozmów,
•
wychodzenia z pracowni w czasie trwania æwiczeñ,
•
wnoszenia napojów, produktów spo¿ywczych i innych mog¹cych stwarzaæ
zagro¿enie,
· obs³ugi urz¹dzeñ
bez uprzedniego zapoznania siê
z zasadami obs³ugi,
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 6.96 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!