ikona pliku doc

R Meighan notatki


  968 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 968
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 142,50 kB.


ROZDZ. 6 UKRYTY PROGRAM ? SPOJRZENIE OGÓLNE Wprowadzenie Ukryty program to to wszystko, co zostaje przyswojone podczas nauki w szkole obok oficjalnego programu. ?Ukryty program to to, czego uczy przebywanie w szkole, a nie nauczyciel.? Head, 1974 W swej pracy Postman i Weingartner (1971) wskazuj? prawdopodobne konsekwencje ukrytego programu; otó? uczniowie mog? np. nauczy? si?, ?e: - Bierna akceptacja jest bardziej po??dana ni? aktywny krytycyzm - Opinii w?adzy nale?y ufa? i ceni? j? bardziej ni? niezale?ny s?d - Zawsze istnieje jedna W?a?ciwa Odpowied? na pytanie Niejasne poj?cia i ich warto?? De Bono (1972) klasyfikuje niejasne poj?cia jako ?s?owa-kasza?; poj?cia te, z powodu braku precyzji, mog? zosta? rozmieszane, pobudzaj?c dalsze koncepcje i znajduj?c nowe powi?zania. Jedno z niebezpiecze?stw polega tutaj na tym, ?e niespodziewanie mo?na zgubi? si? i ?wy?lizgn??? zak?adane znaczenie, przez co prób? analizy zast?pi fa?szywe skojarzenie. Definicje programu Niejasno?ci kryj? si? w obu s?owach: ?ukryty? i ?program? Program ? drobiazgowo opracowany mechanizm do wype?nienia okre?lonego czasu (F. Musgrove); kurs studiów (Oxford Dictionary) Poj?cie ?ukryto?ci? Klasyczne studium ilustruj?ce ?ukryty program? Dobrze znanym studium zachowania grupy jest praca Lippita i White?a (1958) ? autorzy obserwowali uwa?nie cztery ma?e grupy dziesi?cioletnich ch?opców poddawane trzem ró?nym systemom organizowania zaj?? praktycznych. 1. system autorytarny ? przywódca wyznacza? wszystkie strategie, oceniaj?c uczestników 2. system demokratyczny ? doros?y przywódca zach?ca? do dyskusji i konsultowa? decyzje 3. system nieinterwencji ? ch?opców pozostawiono samych sobie; brak przywództwa Ci sami ch?opcy w systemie autorytarnym byli agresywni a w demokratycznym przyjacielscy Klasa szkolna jako miejsce nawiedzone Duchy architektów ? którzy z
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 142,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!