ikona pliku odt

Pytanie o procedurę badawczą notatki

1. W jaki sposób rozumiemy metodę badawczą i metodologię 2. Rozumienie metod badawczych w pedagogice 3. Procedury badawcze


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 29.18 kB.7.10.15r.
Pytanie o procedurę badawczą- historia
W jaki sposób rozumiemy metodę badawczą i metodologię
Rozumienie metod badawczych w pedagogice, jakie metody się wyróżnia w sensie historycznym
Procedury badawcze, komentarz krytyczny
Sposobom badania przypisuje się określoną ważność.
Metodologia to wyspecjalizowana
metoda badawcza.
Pytanie o metodologię to pytanie o miejsce nauki we współcznej wiedzy/ świecie.
Logika formalna tworzy zasady wg których toczy się współczesny proces pojmowania
Metodologia tyczy stosowania logikii w róznych typach.
Teoria stosowania metod w nauce
Metody to sposoby dochodzenia wiedzy, sposoby postępowania uprawiane w świetle różnych dyscyplin.
Metoda badawcza nie jest odseparowana od calości wiedzy.
Jakie są związki między filozofią a metodologią?
Metodologia nie wynika z filozofii, ani odwrotnie.
Nie istnieją związki, które pozwolą zrozumieć konieczność metod.
Związki mają charakter sieciowy.
(Cele, wartości, metody, fakty)-> sieć, a nie hierarchia
Metody są jednym z elementów tworzących wiedzę.
Metoda- element sieci do rozwiązywania problemów.
Jaki jest stosunek dyscyplinarnych sposobw postępowania
(metod) do innych?
służą badaniom empirycznym różnym dyscyplinom ← TAKSONOMIA METOD
Czy z metod badań wynika dyrektywa sposoby prowadzenia badań?
Spór próbuje odróżnić dyrektywę historyczną od dyrektywy opisowej.
Uczenie się metodologii to wyposażenie się w reguły właściwego postępowania.
Nie ma przepisu na prowadzenie dobrych badań.
Dyrektywny wariant metodologii ma sens, bo:
dyrektywy są traktowane w sposób łagodny (mowią, czego nie zepsuć), metodologia uczy sukcesów.
Uczenie myślenia krytycznego, praktyka prowadzenia badań jest przesycona intetncją krytyczną.
Do jakiego stopnia metodologia może być twórcza?
Dwa wektory myślenia metodologicznego:
metodologia odkrycia (jak doprowadzić do przełomów)
metodologia uzasadnienia (jak prowadzić wyzwoloną od błędu praktykę badawczą)
Zajmujemy się metodologią uzasadnienia, a nie odkrycia, ponieważ odkrycie jest niemożliwe.
2, Metoda, technika, procedura badawcza w pedagogice empirycznej -ARTYKUŁ
Refleksja zdominowana przez jeden tok myślenia krytycznego – neopozytywizm, czyli pozytywizm krytyczny.
Metoda badawcza była skuteczna , jeśli badacze ją powtarzali. Metody mają charakter dyretywny. Chodzi o poznanie.
Metoda to zespół teoretycznie uzasadnionych procesów o charakterze instrumentalnym, koncepcyjnym.
21.1015r
3 segmenty kontekstu:
1, Dominacja pozytywistycznej wizji nauki
Myślenie o dyscyplinie jako nauce praktycznej
Debata filozoficzna
Metoda to zespół teoretycznych zabiegów o charakterze instrumentalnym i intelektualnym, zmierzający do rozwiązania problemu badawczego.
Metoda to czyn, z ujęcia prakseologicznego- reguły badawcze.
Teza o jedności teorii metody → nie ma teorii, nie ma metody
Teza teoretyczna-> np. co to jest historia?
Teza metodologiczna-> historia jest dla nas czymś z perspektywy ogniwka.
Czy się różnią czynności instrumentalne od intelektualnych?
Kamiński miał problem. Przyjmując metodę, przyjmujemy pewną orientację. Chciał pogodzić intencje prakseologiczne z filozoficznymi.
Czynność ma konsekwencje w życiu poznawczym.
Wiemy czym jest problem naukowy, bo wiemy czym jest nauka. Bez wyobrażenia sobie czym jest istota jesteśmy bezradni.
Każda próba rozwiązania problemu musi się liczyć z tym jaki jest kontekst rozumienia innych dyscyplin naukowych.
Związek Kamińskiego z historią i innymi naukami był niski.
Socjolodzy definiowali metodę w sposób lapidarny.
Kamiński obok metod zaproponował pojęcie
techniki.
Technika to sposoby
zbierania materiału, oparte na specjalnie opanowanych dyrektywach , wykwalifikowanych w
badaniach społecznych i dzięki temu posiadający walor
użyteczności międzydyscyplinarnej.
Techniki należy definiować jako sposoby badania materiału nie tylko dla jednej dyscypliny.
Do jakiego stopnia rozdzielanie metod i technik było uzasadnione?
Metody:
- Metoda indywidualnych przypadków
- Monograficzna
- Sondaż diagnostyczny
Techniki:
- Obserwacja
- Wywiad
- Analiza dokumentu
- Eksperyment pedagogiczny
- Techniki socjometryczne
- Techniki statystyczne
- Pomiar
Jedność nauki występowała z racji podobieństwa myślenia. Musiał być jakiś przedmiot, metody. W pedagogice nie ma odrębnej metodologii. Odróżnienie metod od technik jest istotne dla społecznej nauki tamtego czasu.
Kłopot rodzi sie na poziomie rozumienia metod.
Kamiński przypisuje im inny cel. Sondaże są po to, żeby poznać opinię społeczną, a pedagog chce postawić diagnozę. Pedagog bada po to, żeby sensownie je przekształcać- żeby działać. Przypisywał więc metodom intencje ingerncyjne.
Dzisiaj pedagog jest raczej analitykiem.
Pedagogika empiryczna posiada warstwę metodologiczną.
Techniki nie są czyjąś własnością, są użyteczne międzydyscyplinarnie.
Rozwiązanie Kamińskie zostało dobrze przyjęte przez pedagogów.
Socjologia jest teorią i metodą.
Gromadzenie danych wymaga rozumienia metodologicznego.
Argumentując wybór metody i techniki - trzeba to robić jednocześnie.
Metodę argumentuje się pokazując
rozumienie teoretyczne przedmiotu, a techniki
rozumienie informacyjne.
Te reguły obowiązują w kazdym postępowaniu badawczym.
Obok metod i technik są
procedury (złożone lub niezłożone).
Każde badania musiały mieć aspekt proceduralny.
Procedury- uniwersalny aspekt badań, dotyczy wszystkich technik metod badawczych.
Dwa typy procedur:
1. Zespołowe
-) badania zespołu jednorodnego
-) badania kompleksowe
2. Procedury badań powtarzanych
-)Procedury poczytalności
-) Badania powtarzalne zbiorowości
- analizy trendów
- badania panelowe (tej samej zbiorowości)
Złożone procedury wymgają zaplanowania czynności w czasie dość długotrwałym.
28.10.15r.
Struktury treściowe pracy empirycznej
Badania- rozpoznanie każdego zasadnionego stanu rzeczy.
Chodzi o to, żeby poznać coś lepiej niż było znane przedtem.
(Można intencje badawczą wpisywać w diagnozę stanu rzeczy)
Intencja personalna jest jedną z wielu intencji rozpoznawanego stanu rzeczy.
Badania służą tym, którzy kiedykolwiek prowadzili badania. Nie chodzi tylko o to, żeby się czegoś dowiedzieć, ale żeby to było coś, czego nie zrobili nasi poprzednicy. Nie chodzi tylko o trafną diagnozę czy opis, ale pokazanie faktów, których nie dostrzegli poprzednicy, a są istotne.
Aspekty procesu badawczego:
zrozrumieć
opisać
wyjaśnić
Jeżeli proces badawczy nie zawiera któregoś z tych aspektów to może nie istnieć.
Temat- tytuł- przedmiot
„Teoretyczna” → co? (co wiadomo na dany temat)
„Metodologiczna”-> Jak? (jak autor pracy przeprowadził badania?)
„Wyniki badań”-> co? (co wynikło z badań)
Wnioski-> co? (co te wyniki znaczą?)
-bilbliografia
- aneksy
Przedmiot można sformułować kiedy rozumie się tytuł.
Autor powinien rozumieć podjęty przez siebie temat.
Przełożyć temat na tytuł to skomplikowana kwestia.
Trafność ujęcia tematu w tytule jest umowna.
Temat to przedmiot pracy.
Tytuł ma przedmiot identyfikować.
Związek tytułu z przedmiotem jest nierespektowany kulturowo.
Tytuł nigdy nie odda w całości treści tekstu, ale trzeba zachować zbieżność między nimi.
Ad.1 Musi zawierać 4 segmenty
ustalenia terminologiczne (prezentacja, analiza, porównanie, krytyka, konkluzja)
Precyzujemy jak rozumiany jest przedmiot zawarty w tytule. Mogą zmieniać sposób rozumienia przedmiotu, i prowadzić do tego, że praca jest oryginalna. Ma funkcje selekcyjne.
Wiedze „teoretyczna” (-//-)
Najistotniejsza jest konkluzja
Wiedza „empiryczna” (-//-)
Podsumowanie – problem
Pytanie, które uznaje się za najważniejsze. Ono organizuje cały proces badawczy.
Analiza stanu rzeczy bez podsumowania nie istnieje
Wtedy wiadomo, co wiadomo, kiedy wiadomo czego nie wiadomo (!!!)
Ad2
Problematyka badawcza- elementy
Cel pracy
Przedmiot
Problem
Py
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 29.18 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!