ikona pliku doc

pytania ratunkowa notatki


ocena: 4.0, 1
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 137.00 kB.”Medycyna ratunkowa i katastrof’ 2006-2007 r


1. W napadzie drgawek:
a. należy zabezpieczyć pacjenta przed urazami
b. należy udrożnić drogi oddechowe
c. wskazane jest podanie diazepamu (Relanium)
d. należy jak najszybciej podłączyć wlew 10% glukozy

2. Wstępne warunki rozpoczęcia leczenia zaburzeń rytmu serca obejmują:
a. podaż tlenu przez maskę z szybkością przepływu 15 l/min
b. monitorowanie rytmu serca
c. wczesną intubację dotchawiczą
d. pomiar ciśnienia tętniczego krwi metodą bezpośrednią

3. W leczeniu napadowego częstoskurczu z wąskimi zespołami QRS można za- stosować:
a. masaż zatoki szyjnej
b. adenozynę (Adenocor) w jednorazowej dawce 6 mg i.v.
c. suplementację potasu i magnezu
d. werapamil w dawce 10 mg i.v.

4. W ocenie EKG u dorosłego człowieka za nieprawidłowe przyjmuje się:
a. czas PQ 0,25 s
b. czas trwania zespołu QRS 0,15 s
c. czas trwania zespołu QRS 0,06 s
d. częstość zespołów QRS 90/min

5. Monitorowanie EKG:
a. należy zastosować u każdego pacjenta po porażeniu prądem elektrycznym
b. pozwala ocenić zakres niedokrwienia mięśnia sercowego
c. służy przede wszystkim do oceny zaburzeń rytmu serca
d. należy zastosować wyłącznie w razie konieczności elektroterapii


6. Do szpitalnego oddziału ratunkowego przywieziono młodego mężczyznę z zaburzeniami świadomości. Od rodziny dowiedziałeś się, że od pewnego czasu pacjent miał wzmożone pragnienie i kilkakrotnie wstawał w nocy oddać mocz. Co należy wykonać u takiego pacjenta?
a. prowadzić monitorowanie podstawowych czynności życiowych i pilnie zlecić badanie TK głowy, aby wyjaśnić przyczyny zaburzeń świadomości
b. poza monitorowaniem tętna, ciśnienia tętniczego i wysycenia krwi tętniczej tlenem, jak najszybciej oznaczyć stężenie glukozy i wykonać badanie gazometryczne krwi tętniczej
c. można „w ciemno” podać dożylnie 20 ml 40% glukozy
d. skierować pacjenta na USG jamy brzusznej

7. W U 60-letniego pacjenta wystąpiły nagle zawroty głowy, duszność i uczucie kołatania serca. W zapisie EKG stwierdzasz niemiarową czynność komór serca z częstością ok. 160/min i brak załamków P. Jakie powinno być postępowanie lecznicze z tym chorym?
a. należy podłączyć godzinny wlew z 300 mg amiodaronu w celu zwolnienia akcji serca
b. jeśli pacjent twierdzi, że kołatanie serca trwa u niego od ok. dwóch dni, należy podać heparynę i odroczyć wykonanie kardiowersji elektrycznej
c. natychmiast podać heparynę w dawce 5000j. i wykonać kardiowersję elektryczną
d. podać dożylnie 150 mg amiodaronu w ciągu 10 min i jeśli po tym czasie migotanie przedsionków się nie umiarowiło, rozważyć ewentualnie wykonanie kardiowersji

8. U młodego mężczyzny pchniętego nożem w brzuch należy:
a. jak najszybciej wyjąć nóż i założyć opatrunek uciskowy
b. podać tlen
c. założyć dostęp dożylny i podłączyć płyny
d. jak najszybciej wykonać zdjęcie RTG przeglądowe jamy brzusznej żeby ocenić, jak głęboko sięga nóż

9. Postępowanie u pacjenta z dusznością obejmuje:
a. wykonanie natychmiast zdjęcia RTG klatki piersiowej celem wykluczenia odmy opłucnowej prężnej
b. zrobienie EKG, ponieważ w większości przypadków duszność jest objawem obrzęku płuc pochodzenia kardiogennego
c. podanie tlenu 15 l/min
d. podłączenie monitora EKG, pulsoksymetru i pomiar ciśnienia krwi

10. U pacjenta z tępym urazem klatki piersiowej i brzucha należy liczyć się z możliwością wystąpienia:
a. krwotoku do jamy brzusznej
b. tamponady osierdzia
c. ostrej niewydolno oddechowej po 24 h od wystąpienia urazu
d. mnogich złamań żeber


11. Które objawy wskazują na oparzenie II °?

a. ból i zaczerwienienie
b. twarda i napięta skóra
c. pojawienie się pęcherzy z płynem surowiczym
d. zwęglenie tkanek

12. Do objawów złamania kości podstawy czaszki należy:
a. utrata przytomności
b. objaw Battle’a
c. wyciek płynu z ucha
d. obecność krwi w ciele szklistym oka

13. Do szpitalnego oddziału ratunkowego został przywieziony przez pogotowie 55-letni pacjent po utracie przytomności. W zapisie kardiomonitora stwierdzasz blok przedsionkowo-komorowy typu Mobitz II, czynność komór 38/min. Jakie należy wdrożyć postępowanie lecznicze:
a. szybko podać atropinę w dawce 3 mg i. v., aby przyspieszyć czynność komór
b. podłączyć elektrostymulację zewnętrzną
c. w razie braku możliwości zastosowania elektrostymulacji zewnętrznej i braku pozytywnej odpowiedzi na atropinę podłączyć wlew z epinefryny z szybkością 2 -10 µg/min
d. w przypadku gdy pacjent ponownie straci przytomność, jak najszybciej wykonać defibrylację

14. Do szpitalnego oddziału ratunkowego zgłosiła się 27-letnia pacjentka z silnym bólami w prawym dole biodrowym. HR-140/mm, RR-90/60. W badaniu stwierdzono silną bolesność uciskową w podbrzuszu. Obecne są miejscowe objawy otrzewnowe. Jakie możliwe przyczyny takiego stanu bierzesz pod uwagę:
a. ostre zapalenie wyrostka robaczkowego
b. ostre zapalenie pęcherza moczowego
c. pęknięcie ciąży pozamacicznej
d. atak kamicy żółciowej

15. U chorego zatrutego tlenkiem węgla:
a. istnieje poważne ryzyko rozwoju obrzęku mózgu
b. jeżeli stężenie hemoglobiny tlenkowęglowej przekracza 50%, przesłać pacjenta do komory hiperbarycznej
c. podanie do oddychania czystego tlenu może przyspieszyć odłączanie tlenku węgla od hemoglobiny
d. należy rozważyć konieczność wczesnej intubacji dotchawiczej

16. Do szpitalnego oddziału ratunkowego przywieziony został 30-letni mężczyzna z dusznością, tachypnoë ok. 60 oddechów/min, wydłużenie fazy wdechowej, HR - 120/min. Osłuchowo nad polami płucnymi stwierdzasz liczne świsty i furczenia. Co podejrzewasz i jakie postępowanie lecznicze wdrożysz u tego chorego:

a. podejrzewam zaostrzenie astmy oskrzelowej i podam pacjentowi 100 mg hydrokortyzonu i. v.
b. należy podać pacjentowi wziewnie lek rozszerzający oskrzela, np. salbutamol w dawce 2,5-5 mg
c. przy braku odpowiedzi na lek rozszerzający oskrzela należy rozważyć podanie epinefryny w dawce 3-5 ml roztworu 1:10 000
d. Podajemy tlen 3 l/min

17. Pacjent został użądlony przez pszczołę w okolicę tylnej ściany gardła. Gwałtownie narasta u niego obrzęk górnych dróg oddechowych Jakie postępowanie należy u niego wdrożyć:
a. podać dożylnie 0,01 mg/kg mc. epinefryny
b. jak najszybciej wykonać intubację dotchawiczą
c. od razu przystąpić do nakłucia więzadła pierścienno tarczowego w celu zapobieżenia całkowitej niedrożności dróg oddechowych
d. podać wziewnie lek rozszerzający oskrzela, np. salbutamol

18. Resuscytacja Pacjenta wyciągniętego z zimnej wody:
a. powinna być poprzedzona wylaniem wody z płuc w celu umożliwienia prawidłowej wentylacji
b. powinna trwać do momentu, gdy temperatura wewnętrzna pacjenta osiągnie 36°C
c. wymaga szybkiego przewiezienia Poszkodowanego do szpitala
d. może być skuteczna nawet po upływie 40 min od wdrożenia czynności resuscytacyjnych

19. Prawidłowe leczenie chorego z obrzękiem płuc obejmuje:
a. podanie tlenu przez wąsy donosowe w ilości 12-15 l/min
b. dożylne podanie morfiny
c. przy braku objawów wstrząsu podanie nitrogliceryny
d. Podłączenie dożylnego wlewu epinefryny

20. Pacjenta po urazie, u którego utratę krwi oceniasz mniej więcej na 20% jej normalnej objętości:
a. leczysz agresywnym wlewem dożylnym krystaloidów
b. leczysz wysokim stężeniem tlenu w mieszaninie oddechowej
c. leczysz profilaktycznie antybiotykiem
d. leczysz metyloprednizolonem 30 mg/kg mc. i.v. gdyż podejrzewasz uraz rdzenia kręgowego
(brak poprawnej odpowiedzi)


    Pacjent po urazie głowy otwiera oczy tylko po zadaniu bodźca bólowego, nie odpowiada na zadawane pytania i prezentuje reakcję wyprostną w odpowiedzi na bodziec bólowy, oddycha z częstością ok. 6 oddechów/min HR <40:
a. wymaga intubacji dotchawiczej
b. póki oddycha samodzielnie wystarczy podać mu przez maskę tlen z szybkością przepływu 15 l/min
c. ma wskazania do podania 3 mg atropiny i. v.
d. powinien być hiperwentylowany

    22. U pacjenta z niewydolnością oddechową wstępny standard postępowania w SOR zawiera:
a. podłączenie kardiomonitora
b. podłączenie pulsoksymetru
c. ułożenie pacjenta w pozycji leżącej na plecach
d. osłuchanie pacjenta

    23. U kobiety w 8 miesiącu ciąży przebywającej na oddziale szpitalnym doszło w czasie posiłku do aspiracji kęsa pokarmowego do dróg oddechowych. U pacjentki stwierdzasz: szybko narastającą sinicę, brak fonacji świadczący o obecności ciała obcego w szparze głośni. Wykonujesz:
a. zabieg Heimlicha
b. 5 uderzeń w okolicę międzyłopatkową
c. w przypadku pogarszania stanu pacjentki nakłucie więzadła pierścienno-tarczowego trzema wenflonami o średnicy 8G
d. w przypadku NZK pacjentki rozpoczynasz sztuczną wentylację i masaż pośredni serca

    24. U pacjenta z bólem o charakterze wieńcowym trwającym od 2 h stwierdzasz na monitorze bradykardię 35/mm, RR 85/40 mm Hg w doraźnym postępowaniu możesz zastosować:
a. morfinę 5 mg i. v.
b. przetoczenie 250 ml krystaloidu w celu podniesienia RR
c. atropinę w dawkach frakcjonownych po 0,5 mg iv.
d. nitroglicerynę w aerozo...
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 137.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!