ikona pliku docx

Pytania Otwarte Historia myśli pedagogicznej notatki

Ta notatka może być pomocna na egzaminie z Historii myśli pedagogicznej.


  60 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 60
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 22.76 kB.


Pytania Otwarte:

1.Scharakteryzuj rozwój szkolnictwa, wychowanie w oświeceniu (ogólnie w Polsce i europie)

2.Które wydarzenia w dziejach oświaty Twoim zdaniem mialo największy wpływ na oświatę i jej    rozwój.

1.Bardzo ważnym osiągnięciem epoki oświecenia była reforma szkolnictwa, dokonana m.in. przez Stanisława Konarskiego, który otworzył Collegium Nobilium 1 września 1740 roku, była to szkoła przeznaczona dla magnatów. Wzorowana była na rzymskim Collegium Nazarenum. Program Konarskiego zakładał, że uczeń będzie wszechstronnie wykształcony, posłuszny władzy, a także że będzie potrafił prowadzić sejmiki szlacheckie bez używania Liberum Veto. Stanisław August Poniatowski utworzył Akademię Rycerską, czyli Korpus Kadetów w Warszawie w roku 1765. Była to szkoła świecka, powstała, aby kształcić polskich żołnierzy, oficerów, po to aby dobrze zarządzali armią. Akademia Poniatowskiego, była przeznaczona głównie dla szlachty gołoty, aby polepszyć ich sytuację finansową i dlatego, ż jako jedyni nie mieli nic do stracenia, więc uczyli się logicznie myśleć, liczyć co było potrzebne do altylerii. Komendantem Akademii Rycerskiej był Adam Kazimierz Czartoryski. Koniec zakonu jezuitów, doprowadził pośrednio do powstania KEN dnia 14 października 1773 roku. Był to najważniejszy organ sprawujący zwierzchnictwo nad szkolnictwem. Z inicjatywy KEN powstało Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych w 1775 roku, które opracowało 27 nowych podręczników w większości dla szkół średnich. Komisja Edukacji Narodowej przeprowadziła też reformy Akademii Krakowskie i Wileńskiej, zmieniając je na Szkołę Główną Koronną w Krakowie, oraz Szkołę Główną Koronną Litewską w Wilnie. Podzieliła również szkoły na wydziałowe i podwydziałowe. W Rosji w 1755 roku utworzono pierwszy rosyjski Uniwersytet w Moskwie z wydziałami prawa, filozofii i medycyny, oraz dwóch związanych z nim gimnazjów dla szlachty (językowe) i dla mieszczan (techniczne). Utworzono Akademię Nauk w Petersburgu w 1724-1725 roku. W Szwajcarii Jan Henryk Pastelozzi utworzył zakładu rolniczo wychowawczego dla biednych dzieci. W Francji  powstała Wielka Encyklopedia Francuska  pod redakcją Denisa Diderota powstawała w latach 1751-1772. W Niemczech powstały „Ogródki dziecięce”, czyli pierwsze przedszkola, założone przez Friedricha Froebela.

2. Powstanie i rozwój uniwersytetów, czyli Złoty wiek kultury szkolnej. Zapotrzebowanie na naukę widoczne było  już w XII wieku nie tylko wśród młodzieży duchownej, lecz także i świeckiej i to doprowadziły do wykształcenia się nowego typu szkoły-Uniwersytetu. Uniwersytet powstał w Europie. Posiadały cztery wydziały, czyli fakultety, wydział niższy sztuk wyzwolonych oraz trzy wydziały wyższe: teologii, prawa i medycyny, na których studia można było podjąć po ukończeniu wydziału sztuk. Na wydziale sztuk studiowała młodzież od 14 do 20 roku życia, a na wydziale prawa i medycyny od 20 do 25 roku życia, po których uzyskiwało się doktorat. Najdłużej trwały studia teologiczne. Powstały Uniwersytety w Padwie, Oxfordzie, Cambridge, Paryżu, Bolonii itd… Obydwa uniwersytety, w Bolonii i w Paryżu, odegrały ważną rolę w rozwoju szkolnictwa, nauki i kultury w Europie. Uniwersytety wykształciły wielu wybitnych uczonych, filozofów, ojców i doktorów kościoła itp…, którzy w późniejszych latach, mieli odpowiednią wiedzę, aby zakładać różnego rodzaju szkoły, komisje edukacyjne, przeprowadzać reformy w oświacie, tworzyć książki np. o kształceniu nauczycieli, książki dla szkół itp…

3.Opisz szkolnictwo: 1). średniowiecze, 2). Oświeceniu (już jest scharakteryzowane, punkt 1) , 3 ). Renesansie

4.Opisz polskiego/ europejskiego/ światowego pedagoga który przyczynił się do rozwoju pedagogiki i szkolnictwa.

3. ŚREDNIOWIECZE:

System szkolny w średniowieczu obejmował szkoły klasztorne, katedralne, parafialne, kolegiackie oraz uniwersytety. Szkoły klasztorne, wszystko zaczęło się od Karola Wielkiego, który w 789 roku wziął pod opiekę państwa klasztorne oraz zarządził, aby zakonnicy zaczęli tworzyć szkoły klasztorne. Zadaniem zakonników było wykształcenie przyszłych swych braci. Rozkwit szkół klasztornych przypada na wiek IX. Wówczas oddały one wielką przysługę kulturze przez uprawianie nauki świeckiej i szerzenie zamiłowania do wiedzy. Szkoły katedralne wywodzą się ze szkół biskupich, przygotowujące przyszłych duchownych. Władzę nad szkołą sprawował sam biskup lub w jego imieniu scholastyk. Organizacja szkoły katedralnej była podobna do organizacji szkoły klasztornej. Początkowo uczęszczali do niej kandydaci do stanu duchowego, lecz w II połowie Średniowiecza podzielono je na szkoły wewnętrzne i zewnętrzne. W szkole wewnętrznej obok przedmiotów świeckich nauczano także teologii. Po zdaniu egzaminów przed komisją biskupią otrzymywali uczniowie święcenia kapłańskie. Szkoły parafialne Istniały już w czasach karolińskich, ale na szerszą skalę zaczęły się rozwijać dopiero w XIII w. Ich program był całkowicie podporządkowany Kościołowi. Zakres nauczania w dużym stopniu zależał od środowiska, w którym znajdowała się szkoła. W większych miastach zbliżał się do trivium a nawet quadrivium . Metody nauczania i wychowania były surowe i wspólne we wszystkich tych szkołach. Nauczano metodą zapamiętywania, książki były rzadkością i posiadał je tylko nauczyciel. Szkoły kolegiackie, zakładano je przy katedrach kościołach parafialnych miastach i wsiach- zakładało je duchowieństwo świeckie i zakonne. Biskupi wydawali przepisy o ich urządzeniu i sprawowali nadzór. Głównym celem szkoły było wychowanie i nauczanie religijne. Nauczano także pisania, czytania i rachowania. Do programu nauczania szkół parafialnych należała nauka śpiewu kościelnego ministrantura. We wszystkich typach szkół, czyli w szkołach parafialnych, kolegiackich i katedralnych nauczano siedmiu sztuk wyzwolonych, czyli Trivium i Quadrivium. . Powstanie i rozwój uniwersytetów, czyli Złoty wiek kultury szkolnej. Zapotrzebowanie na naukę widoczne było  już w XII wieku nie tylko wśród młodzieży duchownej, lecz także i świeckiej i to doprowadziły do wykształcenia się nowego typu szkoły-Uniwersytetu. Uniwersytet powstał w Europie. Posiadały cztery wydziały, czyli fakultety, wydział niższy sztuk wyzwolonych oraz trzy wydziały wyższe: teologii, prawa i medycyny, na których studia można było podjąć po ukończeniu wydziału sztuk. Na wydziale sztuk studiowała młodzież od 14 do 20 roku życia, a na wydziale prawa i medycyny od 20 do 25 roku życia, po których uzyskiwało się doktorat. Najdłużej trwały studia teologiczne. Powstały Uniwersytety w Padwie, Oxfordzie, Cambridge, Paryżu, Bolonii itd… Obydwa uniwersytety, w Bolonii i w Paryżu, odegrały ważną rolę w rozwoju szkolnictwa, nauki i kultury w Europie.

RENESANS (ODRODZENIE):

W okresie Humanizmu Włoskiego, powstały Szkoły Dworskie, we włoskich miastach, które ściągały młodzież z różnych krajów. Szkoły te nawiązywały do Kwintyliana i innych rzymskich pisarzy pedagogicznych. W Niderlandach do rozwoju szkół elementarnych i średnich przyczynili się Bracia Wspólnego Życia. Bracia wynajmowali się jako nauczyciele w szkołach miejskich, zajmowali się kopiowaniem książek, a później drukarstwem. We Francji król ufundował Kolegium Francuskie. Najważniejszym jednak wydarzeniem dla szkolnictwa w okresie renesansu (odrodzenia), była Reformacja rozpoczęta w 1517 roku przez Marcina Lutra, który wystąpił przeciw sprzedaży odpustów. Powstało w tym czasie wiele odłamów religii chrześcijańskiej, a później na podstawie tych odłamów powstały szkoły innowiercze. Między innymi powstały takie odłamy, jak: luteranizm, bracia czescy, bracia polscy, kalwinizm, arianie. Pierwsza szkoła powstała w 1535 roku w Elblągu, było to gimnazjum luterańskie. Następnie w 1558 roku w  Gdańsku, gdzie przeprowadzono pierwszą sekcję zwłok,  a później powstała w Toruniu w roku 1568. Szkolnictwo kalwińskie przejawiało się miedzy innymi w Pińczowie, gdzie otworzono gimnazjum w 1551 roku, a pięć lat później francuz Piotr Statorius, zreformował tę szkołę i przekształcił ją w szkołę humanistyczną. W Pińczowie powstały „Sarmackie Ateny”. Szkoła Braci Czeskich występowała np. w Lesznie. Ich szkoły nie przejawiały się niczym szczególnym, lecz zmienił to Jan Amos Komański stwarzając w tej szkole laboratorium doświadczalne. Kolejnym odłamem byli Arianie, którzy po kalwinach przejęli gimnazjum w Lewartowie, gdzie najważniejsze dla nich, było nauczanie etyki i łaciny.  W 1602 roku powstała Akademia Rakowska, założona przez Braci Polskich. W okresie renesansu swoją działalność rozpoczęli jezuici. Gdy przyjechali do Polski w 1564 roku olśnili szlachtę polską planowością i systematycznością w nauczaniu. Szkoły prowadzone przez zakon jezuitów były w Polsce od 1565. Pojawienie się kolegiów jezuickich, a także pijarskich i oratoriańskich, było przełomem w dziedzinie edukacji. Pośród innych placówek oświatowych, wspierane przez królów polskich kolegia jezuickie rozwijały się najszybciej. W okresie odrodzenia w VXII w...

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 22.76 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!