ikona pliku pdf

pwm pp semestr 4 notatki

pwm pp semestr 4


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 561.47 kB.


Ćwiczenie nr 5 POMIAR MOMENTU OBROTOWEGO
1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest praktyczne zapoznanie się z wybranymi sposobami pomiaru momentu obrotowego wraz z wykorzystaniem uzyskanych wyników. 2. Wprowadzenie 2.1. Definicja momentu obrotowego Moment obrotowy jest to moment sił zewnętrznych powodujący ruch obrotowy wału. Jeśli moment obrotowy działa bezpośrednio na wał, to jest równy momentowi skręcającemu. Wały obracające się z prędkością kątową ω [rad/s] i przenoszące moc mechaniczną N [W] są obcią one momentem obrotowym MO równym:
Mo = N
ω
[Nm]
(1)
Jeśli moc zostanie wyra ona w [kW], a prędkość kątowa w [obr/min] to wzór (1) przyjmie postać:
M o = 9550 N n
[Nm]
(2)
2.2. Cel pomiaru momentu obrotowego W badaniach maszyn pomiaru momentu obrotowego dokonuje się celem: a) uzyskania informacji o zmianach Mo podczas eksploatacji maszyny rozruch, bieg jałowy, praca pod obcią eniem; dane te wykorzystuje się m. in. przy doborze sprzęgieł bezpieczeństwa i wałków odbioru mocy, b) wyznaczenia mocy pobieranej przez maszynę i jej zespoły (wymaga to jednoczesnego pomiaru prędkości obrotowej), co umo liwia dobór mocy silnika napędowego, wyznaczenie mocy biegu jałowego, itd. c) sprawdzenia poprawności obliczeń wytrzymałościowych wału; znając maksymalną wartość Mo przenoszonego przez wał i jego średnicę, mo na wyznaczyć wartość rzeczywistych, maksymalnych naprę eń i porównać je z naprę eniami dopuszczalnymi, d) uzyskania danych wyjściowych (wartość średnia, amplituda i częstotliwość zmiany naprę eń) do obliczeń sprawdzających trwałość zmęczeniową wału.
2.3. Sposoby pomiaru momentu obrotowego Pomiar momentu obrotowego mo na przeprowadzić na dwa istotnie ró niące się sposoby. Pierwszy z nich to bezpośredni pomiar momentu obracającego się elementu (wału). Drugi sposób polega na pomiarze reakcji utwierdzenia. 2.3.1. Pomiar bezpośredni momentu obrotowego Mo na wyró nić nast
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 561.47 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!