ikona pliku doc

psychoterapia notatki

psychoterapia dla osób chorych w szpitalu psychiatrycznym


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 22.00 kB.


Udział pielęgniarki w procesie psychoterapii indywidualnej i zajęciowej.

Udział pielęgniarki w procesie psychoterapii indywidualnej jak i grupowej jest bardzo duży. Pielęgniarka, jako członek zespołu terapeutycznego bierze udział we wszystkich etapach i formach rehabilitacji psychiatrycznej, współdziała z innymi członkami zespołu rehabilitacyjnego, ustala standardy postępowania, bierze aktywny udział w ustalaniu programu rehabilitacyjnego, dba o prawidłowy przepływ informacji między członkami zespołu rehabilitacyjnego. Współpraca opiera się na zasadach partnerstwa i dążenia do wspólnego celu, jakim jest zdrowie pacjenta. Pacjent otrzymuje profesjonalne wsparcie pielęgniarskie, lepszy wgląd w swój stan zdrowia oraz wyuczone zachowania niezbędne do samoopieki i samopielęgnacji, a przez to możliwość samodzielnego życia, charakteryzującego się dobrą jakością życia. Pielęgniarka przez edukację chorego wykształca takie cechy, jak: zaradność, umiejętność rozwiązywania problemów i radzenia sobie w sytuacjach trudnych, opierając się na dobrej współpracy z chorym i jego rodziną. Personel pielęgniarski odgrywa dużą role w procesie terapii, gdyż spędza z chorym najwięcej czasu, uczestniczy w sytuacjach trudnych dla podopiecznego, zarówno w warunkach hospitalizacji, jak i w opiece rodzinno-środowiskowej czy ambulatoryjnej, ponieważ chorzy oczekują na wsparcie. Elementem terapii jest rehabilitacja psychiatryczna, jako nieodzowny element przygotowania chorego do życia z chorobą, często przewlekłą, trwającą całe życie. Profesjonalizm pielęgniarski pozwala na zapewnienie choremu psychicznie szeroko rozumianej pomocy i opieki, przyczynia się do przywrócenia mu zdolności do samodzielnego życia w rodzinie i społeczeństwie. Pielęgniarka jest dla chorego bliską osobą, podporą, kimś, kto pomaga w wykonywaniu różnych czynności, potrafi wysłuchać, wyjaśnić, uczy, zachęca do podejmowania wysiłków i znaczących decyzji, okazuje akceptację i szacunek. W terapii zajęciowej rolą pielęgniarki jest działanie, na pacjęta mobilizująco uspokajająco i usprawniająco. Celem pielęgniarki jest odwrócenie uwagi od doznań chorobowych, neutralizacja odwrócenie uwagi od doznań chorobowych, neutralizowanie otępiającego działania nudy i bezczynności, podtrzymywanie automatyzmów związanych z pracą, aktywizowanie chorych bezczynnych, uspokajanie chorych podnieconych, zmniejszenie lub zniesienie negatywizmu, zmniejszenie nasilenia cech autystycznych, zmniejszenie napięcia w stanach depresyjnych i lękowych, łagodzenie niepokoju i wrogości, łagodzenie doznań hipochondrycznych, wprowadzenie poczucia realizmu i zachęcenie pacjenta do włączania się w układy socjalne, wzbogacenie życia emocjonalnego, usprawnienie analizy, syntezy, poprawa percepcji, ćwiczenie koncentracji, przerzutności i zakresu uwagi, korygowanie deficytów psychicznych przez wyrobienie zastępczych struktur psychicznych, podnoszenie w oczach pacjenta jego poczucia wartości (zaspokojenie potrzeby sukcesu, uznania), rozszerzenie kręgu Zainteresowań, poprawa koordynacji psychomotorycznej, rozwój współpracy i poczucia odpowiedzialności – trening do życia w grupie, znaczne skrócenie okresu leczenia, szansa wyuczenia nowego zawodu u tych pacjentów, którzy stracili możliwość wykonywania dawnego. Rola pielęgniarki w psychoedukacji: zadania wychowawcze: przekazanie informacji o zdrowiu psychicznym oraz zasadach higieny psychicznej, zapoznanie z czynnikami, które mają niekorzystny wpływ na psychikę, np. stres, czynniki patogenne w rodzinie, środowisku, trybie życia itp. wskazanie możliwości radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, kształtowanie zachowań zdrowotnych przez wskazywanie szkodliwości nałogów, kształtowanie pozytywnych relacji międzyludzkich, wskazanie sposobów rozładowywania napięć; zadania wynikające z funkcji ekspresyjnej: zmniejszanie napięcia psychicznego przez aktywne słuchanie, dodawanie otuchy, wzmacnianie słabych stron, motywowanie do działania na rzecz zdrowia psychicznego. Zadaniem personelu pielęgniarskiego jest również rozpoznanie i skuteczne zaspokajanie specyficznych potrzeb chorego psychicznie.
Ważnym elementem komunikowania jest pierwszy kontakt z chorym, którego atmosfera i przebieg wpływają zasadniczo na dalsze relacje w procesie leczenia. Założenia kontaktu terapeutycznego dotyczą rozwoju nawiązanej relacji, rozpoznania aktualnego problemu oraz udziału pacjenta i jego rodziny w procesie opieki. Interakcje, jakie zachodzą między pacjentem a pielęgniarką, są uzależnione od osobowości i stanu psychicznego pacjenta, osobowości i umiejętności zawodowych pielęgniarki oraz obiektywnych warunków instytucji, w której przebiega terapia. Celem komunikacji między pielęgniarką a pacjentem w relacji terapeutycznej jest: nawiązanie, rozwój i utrzymanie więzi terapeutycznej umożliwienie pacjentowi wpływania na to, co proponuje mu pielęgniarka
w ramach swoich działań, prawidłowe prowadzenie procesu pielęgnowania: rozpoznanie potrzeb i problemów pacjenta, zaplanowanie z pacjentem i jego rodziną indywidualnego planu opieki, realizacja działań pielęgniarskich wobec pacjenta zaspokajanie potrzeb społecznych pacjenta, kontrolowanie i ocena rezultatów sprawowanej opieki i terapii. Cel indywidualny jest stosowny do potrzeb chorego i może to być np. wzrost poczucia własnej wartości, obniżenie lęku, nauka radzenia sobie w określonych sytuacjach czy korekta nieprawidłowych spostrzeżeń, myślenia, odczuwania, działania oraz zapobieganie pogłębianiu i utrwalaniu tych zaburzeń. Pielęgniarka często staje się łącznikiem między światem chorego a społeczeństwem, dlatego tak ważne jest aby poznać chorego. Dzięki sprawnej komunikacji pacjenta z otoczeniem jest szansa na wyleczeni go i przywrócenie do społeczeństwa co jest celem terapii.
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 22.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!