ikona pliku doc

Psychologia - test notatki


ocena: 4.0, 1
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 41.00 kB.


1. Co jest podstawą klasycznej reakcji warunkowej:
A. Wygląd
B. Skojarzenie bodźca bezwarunkowego z bodźcem warunkowym
C. Uczenie się percepcyjne
D. Skojarzenie rekacji ze wzmocnieniem
2. Które z poniższych twierdzeń jest prawdziwe:
A. Emocje wpływają na procesy poznawcze, ale nie odwrotnie
B. Zarówno emocje wpływają na procesy poznawcze jak i odwrotnie.
C. Emocje i procesy poznawcze są zupełnie niezależne
D. Procesy poznawcze wpływają na emocje, ale nie (….)
3. Które z poniższych twierdzeń jest prawdziwe:
A. Popęd seksualny jest związany z homeostazą
B. (…) przetrwaniu gatunku
innych nie widać odp
4, 5 brak
6. Inteligencja skrystalizowana to w koncepcji Cattella:
A. Zdolność posługiwania się atrakcyjnymi (chyba) symbolami
B. Cecha uwarunkowana genetycznie
C. Tworzenie nowych rozwiązań problemowych
D. Umiejętne wykorzystywanie nabytej wiedzy
7. Jakie kolejne fazy wg. Hansa Seyle’go obejmuje reakcja stresowa?
A. Alarmowa, odporność, wyczerpania
B. Alarmowa, rezygnacji, wyczerpania
C. Odporność, alarmowa, wyczerpania
D. Alarmowa, obronna, rezygnacji
8. Jaki typ uczenia się polega na zapoznawaniu się przedmiotów, ludzi i zjawisk oraz topografią na podstawie informacji sensorycznej:
A. Utajnione
B. Percepcyjne
C. Asocjacyjne
D. Społeczne
9. Która ze struktur mózgu pełni rolę „stacji …” drodze z układów czuciowych do kory?
A. Podwzgórze
B. Wzgórze
C. Móżdżek
D. Jądra podstawy
10. Ośrodki mowy u większośći osób praworęcznych (?) zlokalizowane są w :
A. Lewej półkuli mózgu
B. nie ma reguły
C. symetrycznie w obu półkulach
D. Prawej półkuli mózgu
11. Ideograficzne teorie cech osobowości zakładają, że:
A. Cechy osobowości są niezmienne przez całe życie
B. Wszyscy mają takie same cechy, tylko różne ich natężenie
C. Wszystkie cechy są zdeterminowane genetycznie
D. Każdy człowiek charakteryzuje się niepowtarzalnym zestawem cech
12. W strukturze osobowości Freuda ID odpowiada za:
A. Ja idealne
B. Wartości moralne
C. Popędy i proste potrzeby psychiczne
D. Bezpieczeństwo i przetrwanie
13. Pamięć epizodyczna dotyczy:
A. Czynności, umiejętności i wyuczonych nawyków (..) wiedza „jak” )
B. Słów i symboli słownych
C. Zdarzeń, faktów, doświadczeń
D. Nieświadomych przeżyć i emocji
14. Potrzeby fizjologiczne wg hierarchii potrzeb Maslowa (…):
A. Potrzeby bezpieczeństwa
B. Potrzeby afiliacyjne
C. Potrzeby wzrostu
D. Potrzeby niedoboru ( zapewniają przeżycie)
15. W oparciu o kryterium czasu pamięć dzieli się:
A. Długotrwałą i krótkotrwałą
B. Deklaratywną i proceduralną
C. Sensoryczną i semantyczną
D. Świadomą i utajoną
16. Która okolica mózgu związana jest z samokontrolą i wartościowaniem moralnym:
A. Podwzgórze
B. Rdzeń
C. Kora skroniowa
D. Kora przedczołowa
17. Czynnik g (ogólna zdolność intelektualna) i czynnik s (zdolności specjalne) wyróżnił w swej koncepcji inteligencji:
A. B.Skinner
B. H.Gardner
C. Ch. Spearman
D. D.Goleman
18. Samorealizacja jest kluczowym pojęciem psychologii:
A. Psychodynamicznej
B. Humanistycznej
C. Poznawczej
D. Ewolucyjnej

19. Zdolność rozumienia i skutecznego regulowania emocji określa wg. Goldmana poziom:
A. Inteligencji emocjonalnej
B. Kontroli poznawczej
C. Ogólnej sprawności intelektualnej
D. Inteligencji płynnej
20. Która ze znanych Ci koncepcji motywacji za podstawowy motyw rządzący wszelkimi zachowaniami organizmów żywych uważa replikację genów:
A. Psychodynamiczna
B. Behawiorystyczna
C. Socjobiologiczna
D. Etnologiczna
21. Jakie są wymiary osobowości w koncepcji Eysencka:
A. Ekstrawersja, psychotyczność, neurotyczność
B. Reaktywność, neurotyczność, wytrzymałość
C. Otwartość, ugodowość, ekstrawersja
D. Neurotyczność, sumienność, ekstrawersja
22. Biologiczny składnik osobowości to:
A. Styl funkcjonowania
B. Geny
C. Temperament
D. Predyspozycja osobista specyficzna dla jednostki
23. Zaburzenia depresyjne dotyczące procesów poznawczych przejawiają się:
A. Smutkiem, poczuciem pustki, poczuciem winy, niemożnością odczuwania przyjemności
B. Zaburzeniami łaknienia, zmianami wzorca snu
C. Poczuciem niekompetencji, problemami decyzyjnymi, zaburzeniami koncentracji i pamięci
D. Unikaniem interakcji społecznych, zaleganiem (…), spowolnieniem psychoruchowym
24. Który z poniższych sposobów porozumiewania się jest narzędziem komunikacji werbalnej:
A. Zachowanie dystansu
B. Pisanie
C. Język ciała
D. Ekspresja mimiczna
25. Która z poniższych strategii radzenia sobie ze stresem jest strategią zorientowaną na problem:
A. Rozładowanie emocji poprzez jedzenie
B. Modlitwa
C. Planowanie, poszukiwanie możliwości poradzenia sobie z problemem
D. Poszukiwanie zrozumienia i wsparcia


26. Amnezja następca lub wsteczna jest skutkiem zaburzenia:
A. Procesów uwagi
B. Pamięci utajnionej
C. Percepcji
D. Pamięci świadomej
27. Co to jest behawioryzm:
A. Szkoła naukowa w psychologii ewolucyjnej
B. Adaptacyjna funkcja zachowania
C. Jeden z głównych nurtów psychologii XX wieku
D. Metoda badań psychologicznych
28. Uszkodzenie czuciowego ośrodka mowy powoduje:
A. Zaburzenie słuchu fonetycznego
B. Zaburzenia fluencji językowej
C. Trudności z rozumieniem języka
D. Zakłócenie zdolności mówienia
29. Objawy takie jak: zaczerwienienie, dygotanie, drżenie rąk pojawiające się w sytuacjach ekspozycji społecznej (np. wystąpienie publiczne) wskazują na:
A. Zaburzenia lękowe z napadami paniki
B. Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
C. Fobie społeczną
D. Zaburzenia dysocjacyjne
30. Współczesna nauka dotycząca powstawania zaburzeń bierze uwagę:
A. Współwystępowanie czynników biologicznych i psychologicznych
B. Przede wszystkim czynniki biologiczne, w tym geny
C. Szczególnie oddziaływania środowiska
D. Przede wszystkim czynniki psychologiczna tzw. (…) wczesnodziecięce
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 41.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!