ikona pliku docx

Psychologia rozwojowa notatki

Podział ludzkiego życia od okresu prenatalnego do póżnej dorosłości


  668 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 668
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 48.07 kB.


Wprowadzenie do psychologii rozwoju, pojecie rozwoju psychicznego

1. Psychologia rozwoju jako subdyscyplina teoretyczna

Psychologia nauka o zachowaniu człowieka, forma regulacji stosunków z otoczeniem. 1879r. data powstania psychologii. Wywodzi się z filozofii. Opiera się na badaniach empirycznych.

Psychologia rozwoju zajmowała się do lat 80. XXw. głównie dzieciństwem i adolescencją. Teraz zajmuje się rozwojem w ciągu całego życia człowieka.

2. Cechy i rodzaje zmian rozwojowych.

Wskaźnikiem rozwoju jest zmiana, ale nie każda zmiana jest zmianą rozwojową.

Cechy zmian rozwojowych:

- zmiana długotrwała złożona z wielu etapów

- zmiana jednokierunkowa (monotoniczna) parametr obiektu który się zmienia albo stare rośnie albo stale            maleje;

- zamiana strukturalna (nieodwracalna) dotyczy jakościowych przeobrażeń elementu struktury,

- zmiana spontaniczna przyczyna zmian leży w obiekcie który się zmienia.

Rozwój to nieodwracalny, spontaniczny  i monotoniczny ciąg zmian.

Dwa główne rodzaje zmian rozwojowych:

- zmiany ilościowe polega na stopniowym wzroście danej funkcji (np. przyrost zasobu słownictwa, przyrost     wzrostu, przyrost szeregu cyfr odtworzonych po ekspansji słuchowej- zmiana pamięciowa);

- zmiany jakościowe dana funkcja rośnie i przekształca się w zasadniczy sposób i nabiera nowych właściwości,  zmiana proporcji poszczególnych form w danym etapie rozwoju człowieka,  formy to: nauka, zabawa, praca (np. zanikanie pełzania na rzecz raczkowania, zanikanie raczkowania na rzecz chodzenia, zanik gaworzenia na rzecz mowy - zanikanie starych właściwości i nabywanie nowych).

Rozwój wg Marii Żebrowskiej to następujące po sobie w rezultacie ilościowego wzrostu zmiany jakościowe.

3. Sposoby pojmowania rozwoju

a) koncepcja Janusza Reykowskiego mamy trzy różne znaczenia pojęcia rozwoju:

- rozwój jako przyrost ilościowy (wiedzy, umiejętności, zdolności do samokontroli, odporności na frustracje);

- rozwój jako osiąganie dojrzałości (doskonalenie wiedzy, sprawności);

- rozwój jako ukierunkowane zmiany jakościowe.

Człowiek o zdrowej dojrzałej osobowości charakteryzuje się tym, że jest niezależny od innych, podejmie odpowiedzialność za siebie i za innych, przechodzi od receptywności (dostawanie wszystkiego w gotowej postaci) do produktywności (tworzy i daje innym), człowiek, który ma ideały i sumienie, jest realistą w ocenie działań i możliwości, jest plastyczny w swoim zachowaniu, zdolny do adaptacji, człowiek, który pozbywa się wrogości i nienawiści.

Ukierunkowanie zmian jakościowych:

- zasada przechodzenia od czynności łatwych do trudniejszych,

- zasada przechodzenia od czynności odtwórczych do twórczych,

- od funkcji prostych do złożonych.

b) koncepcja Anny Brzezińskiej   rozwój jest procesem trwającym całe życie, istota rozwoju jest zmiana w obrębie zdolności adaptacyjnych rozumianych jako tworzenie relacji z otoczeniem zarówno przyrodniczym jak i społecznym.

Cecha rozwoju jest to, że rozwój jest plastyczny, dzięki czemu możliwe są różne kierunki rozwoju indywidualnego w zależności od zasobów jakimi jednostka dysponuje (ambicje, możliwości, aspiracje w sensie materialnym, kulturowym).

4. Podział ludzkiego życia

1) biologiczny 3 najważniejsze okresy

- okres rozwoju progresywnego (postęp) kończy się na ok. 20 - 21 roku życia

- okres względnej stabilizacji i pełni życia ok. 22 - 60 roku życia;

- okres starzenia i starości.

2) W psychologii (wg B. Harwas-Napierały i J. Trembały)

I okres prenatalny od poczęcia do narodzin;

II okres wczesnego dzieciństwa od narodzin do 3 lat:

- podokres wieku niemowlęcego do 1 roku życia

- podokres wieku po niemowlęcego 1 3 r.ż.

III okres średniego dzieciństwa (wiek przedszkolny) od 4 do 6/7 r.ż;

IV okres późnego dzieciństwa (młodszy wiek szkolny) od 7 do 10/12 r.ż;

V okres adolescencji od 10/12 do 20/23 r.ż

- okres wczesnej adolescencji wiek dorastania (do 15 r.ż.),

- okres późnej adolescencji wiek młodzieńczy (16 20/23r.ż.)

VI okres wczesnej dorosłości 20/23 35/40;

VII okres średniej dorosłości (wiek średni) 35/40 55/60;

VIII okres późnej dorosłości od 55/60 r.ż. do śmierci

Charakterystyka okresu prenatalnego

1. Fazy rozwoju w okresie prenatalnym

a) faza jajowa do końca 2 tyg. życia prenatalnego,

b) faza embrionalna do końca 2 m-ca życia prenatalnego,

c) faza płodowa do porodu.

2. Środowisko prenatalne, ultrasonografia.

3. Ruch płodu.

4. Aktywność sensoryczna (zmysłowa):

...
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 48.07 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!