ikona pliku pdf

PSYCHOLOGIA PERCEPCJI - FUNKCJE UWAGI notatki

PSYCHOLOGIA PERCEPCJI - FUNKCJE UWAGI


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 495.69 kB.


Funkcje uwagi
Podzielność uwagi
Zadania mierzące funkcje uwagi
Teorie funkcji uwagi
Teorie uwagi podzielnej - odpowiadają na pytania, jak możliwe jest nadzorowanie więcej niż jednej czynności w tym samym czasie. 1. Teoria modułów, czyli kanałów sensorycznych - uwaga w tym aspekcie byłaby systemem niezależnych modułów, przetwarzających informacje i samoistnie się kontrolujących. 2. Teoria zasobów - kiedy musimy robić kilka rzeczy, które są skomplikowane, to wszystkie robimy źle.
Zmienne manipulacyjne
1. Koncepcja filtra uwagi. (Donald Broadbent-1957) 2. Zasada sensoryczna. (Cherry, 1953)
Należy postawić pytanie o wymagania stawiane Możliwość koncentracji mechanizmom uwagi na dwóch lub większej selektywnej w związku z liczbie źródeł informacji. koniecznością podzielenia Człowiek jest zdolny do jej na konkurencyjne jednoczesnego zadania, a przez to wykonywania kilku równoległego czynności. Potrafi słuchać, kontrolowania więcej niż jednocześnie notować i jednego procesu przygotowywać pytanie, przetwarzania danych. jakie ma zadać wykładowcy. (Kahneman, 1. Zadanie podzielności 1973) uwagi i kontroli czynności jednocześnie. (Ninio,Kahmen, 1974). 2. Zadanie przerzutności uwagi. (Jerslld, 1927)
Przedłużona koncentracja Monitorowanie otoczenia w celu określenia danych bodźców. (Mackworth, 1948,1950)
1. Test zegara - Percepcyjna kontrola tarczy zegara, a dokładniej jego wskazówki. Jej ruch był nieciągły - pojawiała się i znikała, po czym ponownie pojawiała się w innym miejscu w tempie jednego przemieszczania się na sekundę. Sygnałem był „podwójny” krok wskazówki - trwał on dwie sekundy i pojawiał się bardzo rzadko. Badacz analizował liczbę poprawnie rozpoznanych sygnałów, co badało przedłużoną koncentracje.
1. Teoria detekcji sygnałów - model procesu odróżniania sygnału od szumu. Obserwator może popełniać błędy albo zareaguje na szum lub dystraktom, albo zignoruje sygnał. Skutkami wykrywania sygnałów mogą być: trafienie, poprawne odrzucenie, fałszywy alarm lub ominięcie. (Green, Swets, 1966) 2. Teoria czujności
1. Obecność lub brak podwójnego kroku wskazówki. (Mackworth, 1948, 1950) 2. Pojawienie się bodźca jaśniejszego od innych. (Parasuraman, Davies, 1976) 3. Obecność lub brak szumów rozpraszających uczestników badania. 4. Czas trwania badania i częstość pojawiania się sygnału. 5. Uprzedzenie bądź brak
(Mackworth, 1948,1950) 2. Test ciągłego wykonania
uwagi
- dotyczy oczekiwań badanych co do - Osobie badanej pokazuje wielkości przedziału się serie elementów z czasowego, w którym poleceniem reakcji na jeden musi pojawić się sygnał. z nich przez dłuższy okres czasu. Badacz szacuje liczbę Oczekuje on pojawienia się sygnału w odstępie poprawnych reakcji i liczbę czasowym, w jakim błędów w kolejnych blokach analizy. pojawił się poprzedni (Parasurman, Davies, 1976) wykryty sygnał po sygnale go poprzedzającym. (Baker, 1963)
uprzedzenia badanego o tym, czy pojawi się sygnał. (Colquhuon, Baddeley, 1964, 1967) 6. Wielkość przedziału czasowego między poinformowaniem badanego o tym, że pojawi się sygnał, a jego rzeczywistym pojawieniem się. (Baker, 1959, Deese, 1955) 7. Liczba wcześniejszych prób wykonania zadania przez uczestnika. (Binkford, Loeb 1966) 8. Poziom złożoności zadania. (Adams, 1963, Frankman, Adams, 1962, Parasuraman, 1976, 1983,) 9. Poziom pobudzenia badanego przez badacza. (Yerkes-Dodson 1908, Eysenck, 1982) ZN1: Podobieństwo percepcyjne miedzy sygnałem a dystraktorem. *Im większe podobieństwo, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia szeregowego procesu przeszukiwania. (Bergen, Julesz 1983) ZN2: Zdefiniowanie. a) Pojedyncza cecha – przeszukiwanie proste. b) Związek cech przeszukiwanie koniunkcyjne. (Treisman, Gelade 1980;
Przeszukiwanie pola percepcyjnego Proces polegający na badaniu pola percepcyjnego, którego zadaniem jest wyszukanie sygnału przy obecności dystraktorów. (Treisman, Gelade 1980) ZZ: Czas na odnalezienie obiektu wśród zbioru bodźców i zdolność do obrony zakłóceń względem prezentowanej symulacji. (Care, Wolfe 1990; Egeth Virzi, Garbart 1984; Szymura 1999)
1. Teoria integracji cech a) Sygnały i cechy docierają do map lokacyjnych , które kierują zapisem właściwości obiektów. Każdy obiekt występujący w polu percepcyjnym jest kodowany za pomocą właściwości sensorycznych. b) Integracja zakodowanych cech. Proces szeregowego
przeszukiwania pola percepcyjnego i rozpoznanie obiektu. (Treisman 1982,1988; Treisman, Gelad, 1980) 2. Teoria procesu selekcji cech priorytetowych, których przetwarzanie zachodzi w fazie przeduwagowej.
Treisman, 1988; Townsend 1972; Egeth, Jonides, Wall 1972) ZN3: Kształt i ruch obiektu. *Poszukiwanie obiektu jest łatwiejsze podczas jego ruchu i zmienionej orientacji. (McLeod, Drive, Grips 1988) ZN4: Położenie przestrzenne. (Treismen 1988) ZN5: Głębia. ZN6: Manipulacja cechami i ich wyrazistość. (Yantis, Hillstom 1994)
Przerzutność uwagi Zdolność uwagi do przełączania się między dwoma zadaniami
Osobom badanym prezentowane były długie kolumny dwucyfrowych liczb. Zadanie polegało na wykonywaniu operacji matematycznych: dodawaniu liczby 6 lub odejmowaniu liczby 3 od każdego kolejno prezentowanego elementu kolumny. Wersja mieszana - Koncentracja na dwóch zadaniach, wymagająca przerzutności uwagi. W jednej wersji trzeba było naprzemiennie dodawać 6 lub odejmować 3. Wersja „jednorodna” - Trzeba było wykonywać tylko jeden rodzaj przekształcenia, czyli albo dodawać 6, albo odejmować 3 - dopóki nie
1. Teoria przełącznika – wykonując zadania jednoczesne, hipotetyczny filtr uwagi przez pewien odcinek czasu pozostaje na usługach jednego z dwóch zadań (Nęcka, 1994) 2. Teoria zestawu zadaniowego - zestawem jest wyspecjalizowany, dobrze zorganizowany i dopasowany do sytuacji układ operacji poznawczych niezbędnych do wykonania zadania (Rogers i Monsell, 1995) 3. Teoria kosztów rezydualnych
skończy się kolumna liczb. (Jersild , 1927)
Selekcja źródła informacji Koncentrowanie się na pewnych sygnałach i odrzucanie bodźców nieistotnych (szum) lub zakłócających (dystraktory).
1. Efekt przyjęcia towarzyskiego. – badany podczas eksperymentu odbierał 2 różne komunikaty. Na jednym musiał się skupić, drugi ignorować. Potem poproszono o zapisanie treści przekazu. Badani nie mieli problemu z przekazaniem ,,ważnego komunikatu”, przy czym nie byli w stanie odpowiedzieć na żadne pytanie w związku z ignorowanym komunikatem. (Cherry, 1953). 2. Podążanie. – jest to zmodyfikowana wersja badań Cherrego; w tym przypadku osoby badane miały podążać za jednym z komunikatów, wiernie go powtórzyć. (Broadbent, 1954; Moray, 1959; Treisman, 1960) 3. Badania uwagi podzielnej. – śledzenia dwóch jednakowo ważnych komunikatów. (Allport, Antonis, Reynolds 1973; Ninjo, Kahneman, 1973
– ujawniające się koszty przerzutności nie podlegające redukcji (Tipper, Weaver, Cameron, Brehaut, Bastedo, 1991) 1. Teoria filtra uwagi. – informacja, wędrując od organów zmysłowych do świadomości, napotyka na swej drodze mechaniczną przeszkodę (filtr), który blokuje znaczną część docierającej do organizmu stymulacji sensorycznej, umożliwiając przy tym dostęp do kolejnych etapów przetwarzania. 2. Koncepcja Y Broadbent'a. – wyróżnił dwa sensoryczne kanały informacyjne(ramiona), każdy z nich doprowadza informację z jednego źródła i zbiegają się one w pojedynczy kanał (nogę), w którym jest możliwe dalsze semantyczne przetwarzanie informacji. Informacje są przepuszczane z któregoś kanału w zależności od tego, czy spełniają zasadę selekcji, która ma charakter fizykalny (decydują o tym fizyczne parametry: intensywność, kolejność w szeregu czy współistnienie) innych bodźców. (Donald Broadbent
ZN: Źródła stymul
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 495.69 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!