ikona pliku docx

psychologia ogólna notatki

notatki z psychologii ogólnej


ocena: 4.0, 1
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 34.85 kB.


Psychologia ogólna

6.X.2011

Psyche dusza, logos nauka. Psychologia to wiedza o długiej przeszłości, lecz krótkiej historii. Ojcem psychologii jest Arystoteles (384-322pne, traktat „O duszy”). Słowo psychologia w 15xx w traktacie Rudolfa. W XVIII w niemiecki filozof Christian Wolf wydał książkę Psychologia empiria i Psychologia rationalis. XIX A.Comte wyodrębnia filozofię jako dziedzinę odrębną od filozofii. W 1879 Wilhelm Wundt otwiera w Lipsku pierwsze laboratorium psychologiczne (data powstania psychologii). Eysenck 1956 Zastosowanie psychologii.

Brak jednej, ogólnie przyjętej definicji psychologii. Psychologia jest nauką o zachowaniu i procesach psychicznych. Zachowanie to wszystko, co robi organizm, każde działanie, które obserwujemy i rejestrujemy. Procesy psychiczne to wewnętrzne, subiektywne doświadczenia, o których wnioskujemy na podstawie zachowania. Introspekcja skupianie się na wewnętrznych przeżyciach.

Przedmiotem zainteresowania psychologii jest człowiek i jego cechy (temperament, inteligencja, potrzeby, motywy postępowania, zainteresowania, różnice między ludźmi, zaburzenia rozwoju itp.), zachowania (pokonywanie trudności, rozwiązywanie problemów, orientowanie się w sytuacji), różnorodne wytwory i efekty funkcjonowania człowieka (spostrzeżenia, pojęcia, sądy, poglądy, postawy, wiedza i umiejętności).

Żeby psychologia została uznana za naukową musi spełniać 3 funkcje: deskryptywną (opis zjawiska, co i kiedy ktoś coś robi), eksplanacyjną (wyjaśnienie mechanizmu funkcjonowania danego zjawiska, dlaczego ktoś coś robi), prognostyczną (przewidywanie co może się zdarzyć) oraz 2 warunki: posiadać przedmiot i specyficzną metodę badawczą.

Cele psychologii: opisywanie, wyjaśnianie, przewidywanie zachowań człowieka, kierowanie jego zachowaniem, rozwiązywanie ludzkich problemów.

Psychologia teoretyczna: obejmuje takie szczegółowe dziedziny psychologii, których troską jest sam rozwój psychologii, zajmuje się poznawaniem mechanizmów psychicznego funkcjonowania człowieka. Psychologia eksperymentalna (na podstawie eksperymentów laboratoryjnych formułuje i sprawdza hipotezy, bada percepcję, uczenie się, motywację itp.), poznawcza, rozwojowa, społeczna (badanie zachowań społecznych, ról społecznych, relacji, konformizmu), osobowości (wyjaśnianie roli cech osobowości, temperamentu), różnic indywidualnych (zdolności ogólnych inteligencja, i specjalnych uzdolnień muzycznych, matematycznych, psychologia temperamentu. Zmienność cech psychicznych wewnątrz człowieka i w stosunku do innych), psychometria (analiza wyników psychologicznych, zasady konstruowania testów).

Psychologia stosowana (praktyczna): zastosowanie psychologii w różnych dziedzinach życia przez profesjonalistów, nie tylko wykształconych teoretycznie, ale również posiadających gruntowną praktykę psychologiczną w wybranej dziedzinie. Psychologia kliniczna (diagnoza i leczenie ludzi z zaburzeniami psychicznymi, niedorozwojami), wychowawcza (psychodydaktyka, wychowania), pracy (przemysłowa, lotnicza, kosmiczna, organizacji pracy i zarządzania, reklamy, bezrobocia), sądowa (zeznań świadka i oskarżonego), wojskowa, psychoterapia, małżeństwa i rodziny, sportu, religii.

Psychologia przednaukowa: dyscyplina uprawiana w ramach filozofii do roku 1879, identyfikowana jako nauka o duszy, której przedmiotem badania była świadomość, a metodą badania własne, subiektywne przeżycie. Koncepcje duszy Platona, Arystotelesa, św. Augustyna, św. Tomasza z Akwinu współkształtowały myślenie o człowieku przez wiele lat.

Platon: 427-347pne. Struktura duszy ma charakter hierarchiczny: rozum (usytuowany w głowie)-popędy (usytuowane w sercu)-pożądanie. Można wyróżnić myślicieli i hedonistów w zależności od tego, która część przeważa. Mimo, że dusza ma charakter dynamiczny, jej stanem idealnym jest harmonia między poziomami duszy.

Arystoteles: 384-322pne, uczeń Platona, nauczyciel Aleksandra Wielkiego. Wyróżnia duszę wegetatywną (istotą są procesy wegetatywne), zmysłową (istotą są procesy motoryczne) i rozumną (istotą jest świadomość). Dusza rozumna zawiera w sobie dwie pozostałe. Dusza nie jest tożsama z pojęciem psychika, psychika jest charakterystyczna tylko dla duszy rozumnej, świadomej siebie. Opracował teorię asocjacyjną.

Św. Augustyn i św. Tomasz z Akwinu: chrystianizacja teorii Platona i Arystotelesa. Inni: Hobbes, Locke, Berkeley, Descartes, Leibnic.

Psychologia naukowa: odrębna dyscyplina naukowa, posiadająca swój przedmiot i specyficzne naukowe metody badań. Bazując na naukach ścisłych prowadzono badania laboratoryjne. II połowa XIXw psychologia klasyczna (introspekcyjna). W XXw nowe koncepcje psychologiczne: psychologia postaci, behawiorystyczna, psychoanalityczna, humanistyczna, poznawcza.

13.X.2011 Metody badań stosowane w psychologii

Metoda naukowa: zespół środków, które trzeba zastosować, czynności, które badacz musi wykonać i procesów, które muszą się odbyć, aby w efekcie uzyskać prawdziwy sąd o danym zjawisku.

Metody specyficzne: stosowane wyłącznie w psychologii lub z niej zaadaptowane. Obserwacja (innych, samoobserwacja), eksperyment (naturalny, laboratoryjny), test.

Metody niespecyficzne: stosowane w większej ilości nauk. Wywiad, ankieta, kwestionariusz.

Metody podstawowe: stosowane głównie w psychologii, takie jak specyficzne

Metody pomocnicze: psychofizjologiczne, socjometryczne

Obserwacja: polega na świadomym, planowym i celowym spostrzeganiu zachowania się człowieka oraz rejestrowaniu przebiegu zjawisk i zdarzeń. Przedmiotem obserwacji są działania i zachowania sytuacyjne. Najważniejsze cechy dobrej obserwacji to celowość, systematyczność, planowość, selektywność. Przykładowe techniki obserwacyjne to dzienniczek obserwacyjny, obserwacja fotograficzna, próbki zdarzeń, próbki czasowe. Obserwacja może być bierna i czynna.

Eksperyment: polega na badaniu zjawisk wywołanych przez badającego, w kontrolowanych przez niego warunkach w celu ich poznania. Nie każde zachowanie można badać (np. zachowania związane z ryzykiem dla badanego lub rzeczy nieetyczne), a obserwowanie zachowania może je zmieniać (ludzie wiedzący, że biorą udział w eksperymencie mogą zachowywać się inaczej niż normalnie). Zmienna zależna jest wyjaśniana przez eksperyment (np. zachowanie, czas reakcji). Zmienna niezależna to coś, co zmienia zachowanie człowieka (np. bodźce zakłócające). Eksperyment naturalny (występuje w rzeczywistych warunkach) i laboratoryjny (Wundt). Eksperyment można powtarzać, rejestrować.

Eksperyment Milgrama (1963) rażenie prądem za popełnienie błędu. Normalni ludzie podlegają nienormalnym rozkazom przełożonych.

Test: rodzaj zadania do wypełnienia, identyczny dla wszystkich badanych, ocena rozwiązania jest ilościowa. Alfred Binet 1905. Test musi być rzetelny (niewielki błąd pomiaru, otrzymany wynik jest zbliżony do prawdziwej wartości mierzonej cechy), trafność (test powinien mierzyć to, co ma mierzyć), czułość (test powinien być dokładny), obiektywny (wynik niezależny od eksperymentatora). Testy indywidualne i zbiorowe. Testy: sprawności (spostrzegawczości, uwagi, wyobraźni, pamięci, inteligencji), wiadomości (ogólne, specjalne), osobowości (analityczne: zainteresowań, postaw, charakteru, temperamentu, syntetyczne: inwentarze osobowości, projekcyjne), inteligencji. Ten sam tes bada wielu ludzi, szybkie zbieranie informacji, standaryzacja, obiektywność.

Wywiad: to rozmowa wcześniej zaplanowana i przygotowana, przeprowadzona w celu zbierania danych o przejawach zachowania, faktach i zdarzeniach z życia osoby badanej. Wywiad swobodny (badacz, kierując rozmową, umożliwia pełną, swobodną i szeroką wypowiedź na określony temat), skategoryzowany (rozmowa prowadzona jest według określonych w kwestionariuszu wywiadu pytań)

Ankieta: usystematyzowany zbiór pytań dotyczący jakiegoś stanu rzeczy, mającego znaczenie dla zachowania ludzkiego lub samego zachowania minionego, aktualnego lub zamierzonego.

Kwestionariusz: system pytań ułożonych w specjalny sposób z uwzględnieniem zasady wewnętrznej weryfikacji.

Socjometria: technika służąca do poznawania struktury wewnętrznej grup społecznych, rodzaju wzajemnych oddziaływań między członkami grupy, identyfikacji osób zajmujących w grupie pozycję przywódczą itp.

Analiza wytworów działania: psychologiczna analiza działalności twórczej (utwory literackie, wytwory plastyczne), rysunki, konstrukcje z klocków, wypracowania, pamiętniki.

Studium przypadków:

20.X.2011 Psychologiczne koncepcje człowieka

Strukturalizm, behawioryzm, psychologia postaci, psychoanaliza, psychologia humanistyczna, psychologia poznawcza.

Psychologiczna koncepcja człowieka jest jawną lub ukrytą ideą proponowaną przez dany nurt teoretyczny w psychologii. Kim jest człowiek, jaki jest, jakie są podstawowe mechanizmy jego z...

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 34.85 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!