plik docx

Metody badawcze


10/10/2019 PSYCHOLOGIA – PODSTAWOWE MOTODY BADAWCZE 1. Metody badawcze:     Obserwacja psychologiczna     Wywiad     Rozmowa psychologiczna     Eksperyment     Testy inteligencji i zdolności     Techniki kwestionariuszowe 2. Obserwacja psychologiczna:     Metoda pośrednia polegająca na spostrzeganiu pewnych zjawisk fizycznych za pomocą zmysłów i interpretacji tych spostrzeżeń, czyli wyszukiwaniu zj...

plik pdf

Emocje i motywacja pytania i odp


1. Strac i lęk: – strach ma przedmiot a lęk nie ma 2. Efekt Owsiankiny: – poprawne b i c 3. Jakiś neurolog Pankeep czy jakoś tak czym się zajmował? 4. Prekursorka teorii oceniania była – M.Arnold. 5. Świadomość kontroli wg Breslera i Bairda to - sytuacja zewnętrzna pobudzenie - zachowanie i ekspresja - a,b,c są prawidłowe 6. Zachowanie zorientowane na mistrzostwo ma – większą motywacje wewnętrzna niż zachowanie zorientowane na wykonanie 7.Doświadczanie emocjonalne jest – jednym z aspektów...

plik pdf

Podstawowe pojęcia psychologii ogólnej

Elementarne pojęcia z psychologii ogólnej wraz z charakterystyką.

PSYCHOLOGIA

1.Odbieranie wrażeń a spostrzeganie. WRAŻENIA - podstawowy proces poznawczy. Elementarny i jednorodny proces poznawczy powstający pod wpływem jednego bodźca jednego rodzaju. Dając odzwierciedlenie pojedynczej cechy przedmiotu np.: barwa, dźwięk, smak. Wrażenia różnią się od siebie czterema cechami:

  • charakterem
  • intensywnością

plik doc

Koncepcja rozwoju wg Eriksona


Koncepcja rozwoju ego wg Eriksona       Koncentruje się wokół epigenezy (określone fazy rozwoju pojawiają się w określonym czasie). Etapy rozwoju dotyczą struktury osobowości ego – człowiek rozwija się w oparciu o zaprogramowany program oraz środowisko zewnętrzne. Przejście do kolejnego etapu umożliwia pozytywne rozwiązanie konfliktów.       Ogólne założenia koncepcji: - człowiek rozwija się zgodnie z zasadą epigenezy według gotowego planu - motorem roz...

plik odt

procesy poznawcze - wykład

zagadnienia poruszane na wykładach

PROCESY POZNAWCZE- wykład
Treści programowe:
Wykład 1.
Temat: Wprowadzenie do psychologii poznawczej
Podstawowe założenia paradygmatu poznawczego. Przedmiot zainteresowań psychologii poznawczej. Narodziny i rozwój dyscypliny. Kluczowe dylematy psychologii poznawczej. Psychologia a inne dziedziny badań nad poznaniem. Miejsce psychologii procesów poznawczych wśród innych dział...