plik doc

adhd

opis schorzenia adhd u dzieci
ADHD ( ang. Attention Deficit Hyperactivity Disorder) Jest to choroba, która ostatnio w znacznym stopniu rozszerzyła swoje pole oddziaływania. Zwiększyło się bowiem grono osób, które cierpią na tę właśnie chorobę. Ważne zatem jest prawidłowe rozpoznanie choroby oraz poznanie jej podstawowego przebiegu, jak również skutków związanych z nieleczonymi stanami ADHD. Jest to specyficzny tryb pracy mózgu , który utrudnia dziecku kontrol...

plik docx

Środowisko rodzinne i jego patologie

Środowisko rodzinne i jego patologie - na podstawie Pospiszyl, I. (2010) Patologie społeczne. Warszawa, PWN

Środowisko rodzinne i jego patologie

Rodzina mała grupa społeczna, składająca się z rodziców, ich dzieci i krewnych; rodziców łączy więź małżeńska, rodziców z dziećmi więź rodzicielska, stanowiąca podstawę wychowania ro...

plik doc

Rozwój mowy

Psychologia rozwojowa - rozwój mowy człowieka
XIII. ROZWÓJ MOWY 1. Teoria natywistyczna języka – Chomsky  istnieją pewne biologicznie uwarunkowane predyspozycje do nabywania języka (wrodzona zdolność człowieka do posługiwania się językiem)  ludzie posiadają wrodzony mózgowy mechanizm - „mechanizm przyswajania języka” który zawiera informacje o strukturze języka, wykorzystywane stopniowo w miarę dojrzewania dziecka  na pewnym poziomie wszystkie języki mają wspóln...

plik pdf

zaburzenia psychiczne

Notatka nt zaburzeń psychicznych
ORGANICZNE ZABURZENIA PSYCHICZNE Organiczne zaburzenia psychiczne i zespoły objawowe według ICD-10 F00 Otępienie w chorobie Alzheimera - początek wczesny - początek późny Otępienie naczyniowe Otępienie w innych chorobach, np.: Picka, Creutzfeldta-Jakoba, Huntingtona, Parkinsona, otępienie na tle upośledzenia odporności HIV Organiczny zespół amnestyczny, niewywołany alkoholem Majaczenie niewywołane substancjami psychoaktywnymi - bez otępienia - nało one...

plik doc

historia myśli psychologicznej

historia myśli psychologicznej UG
1. Historia myśli       Historia ujęta jako pamięć zbiorowa       w starożytnym języku greckim słowo „historia” pochodzi od czasowniku ἱστορεύω „historeuo”, które oznacza: „zadać pytania”       czy wiadomo, dokąd mierzymy, jeżeli nie wiemy, odkąd się wyruszyliśmy?       okresy ciągłości, momenty nieciągłości       historia to opowiadanie o czymś, a więc zawsze mówimy o his...

plik docx

Psychologia społeczna

Notatki z psychologii społecznej: metody badań, analiza archiwalna, sędziowie kompetentni.

15.10.2013r.

Co będziemy omawiać?

  1. Wprowadzenie do psychologii społecznej. Pojęcia charakterystyczne dla psychologii społecznej.
  2. Wybrane metody badań psychologii społecznej.
plik rtf

Wprowadzenie do psychologii

Emocje i motywacje na wprowadzenie do psychologii
Motywacja‭ – ‬stan gotowoœci istoty rozumnej do podjêcia okreœlonego dzia³ania, to wzbudzony potrzeb¹ zespó³ procesów psychicznych i fizjologicznych okreœlaj¹cy pod³o¿e zachowañ i ich zmian. To wewnêtrzny stan cz³owieka maj¹cy wymiar atrybutowy. Procesy motywacyjne ukierunkowuj¹‭ ‬zachowanie jednostki na osi¹gniêcie okreœlonych,‭ ‬istotnych dla niej stanów rzeczy,‭ ‬kieruj¹‭ ‬wykonywaniem pewnych czynnoœci tak,‭ ‬aby prowadzi³y do zamierzon...

plik odt

choroby afektywne

ZABURZENIA AFEKTYWNE- zab. nastroju, zab. procesow fizycznych, psychicznych okreslone w stylu i dynamice funkcjonowania.
ZABURZENIA AFEKTYWNE- zab. nastroju, zab. procesow fizycznych, psychicznych okreslone w stylu i dynamice funkcjonowania.       Epizod maniakalny- od hipomanii- podwyzszone samopoczucie razem z napędem i aktywnościa o manii- podniecenie, euforia, działanie bez zachamowan. OBJAWY: wysoka aktywność, pobudzenie, rozdrażnienie, wysoka samo...

plik docx

spostrzeganie

spostrzeganie

SPOSTRZEGANIE

SPOSTRZEGANIE interpretacja fragmentu rzeczywistości za pomocą zmysłów i umysłu. To proces reprezentacji przedmiotu na podstawie informacji otrzymanych z narządów zmysłu i w pewnych przypadkach informacji zawartych w pamięci. Nie jest to proces prosty, ani automatyczny i nie dostarcza dokładnego i...