plik odt

Psychologia społeczna III rok

Psych. społeczna-nauka empiryczna bad. procesy psych. człowieka, jego zachowania w sytuacjach społecznych, w której występują inni ludzie. Naukowe badania sposobu, w jaki rzeczywista bądź wyobrażona obecność innych ludzi wpływa na ludzkie myślenie, odczuywu oczekiwań nauczycieli na wyniki szkolne uczniów. Nauczyciele oczekiwali, że grupa dzieci wskazuje większy rozwój intelektualny, to tak było co ujawniły wyniki testów IQ. Dotyczyło to dzieci z klas I-II szkoły podstawowej ponieważ mają większą...

plik odt

Psychologia społeczna III rok

1. Psychologia społeczna 2. Zasada trzech 3. Efekt Pigmaliona 4. Teoria zgodności poznawczej i atrybucji 5. Potrzeby społeczne człowieka 6. Komunikacja 7. Miłość: składniki, fazy związku, pułapki 8.Wpływ społ./manipulacja/konformizm posłuszeństwo. ITD...
Psych. społeczna-nauka empiryczna bad. procesy psych. człowieka, jego zachowania w sytuacjach społecznych, w której występują inni ludzie. Naukowe badania sposobu, w jaki rzeczywista bądź wyobrażona obecność innych ludzi wpływa na...

plik docx

wstęp do psychologii

przygotoeanie do egzaminu

  1.  Wstęp do psychologii przedmiot badań i zadania psychologii, działy psychologii, metody badań w psychologii.

Przedmiot badań:

Nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia...

plik docx

emocje

Emocje 1. Fizjologiczne wskaźniki emocji 2. Kontrola emocjonalna 3. Inteligencja emocjonalna

Emocje

1. Fizjologiczne wskaźniki emocji

2. Kontrola emocjonalna

3. Inteligencja emocjonalna

Źródłem emocji i uczuć jest obiektywnie istniejąca rzeczywi...

plik docx

psychologia ogólna

notatki z psychologii ogólnej

Psychologia ogólna

6.X.2011

Psyche dusza, logos nauka. Psychologia to wiedza o długiej przeszłości, lecz krótkiej historii. Ojcem psychologii jest Arystoteles (384-322pne, traktat „O duszy”). Słowo psychologia w 15xx w traktacie

plik pdf

psychologia ogólna test

test
dr I. Pietras,Psy hologia ogól a, egza i - opracowanie 5. UWAGA Rodzaje: -mimowolna – wywoła a przez właś iwoś i odź a, ez wysiłku ze stro y pod iotu -dowolna – wy aga świado ego za iaru i woli; istot a w u ze iu się i sytua ja h trud y h Cechy: -poje oś zakres – od do 9 ele e tów - atęże ie -trwałoś -podziel oś -przerzut oś Funkcje: -selekcjonowanie -ukieru kowywa ie aktyw oś i -pośred i ze ie w zapa iętywa iu . Wraże ia a spostrzeże ia -wraże ia ają jed ostkowy harakter -wraże ia skł...