ikona pliku docx

Psychologia notatki

Psychologia I rok


  115 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 115
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 47,07 kB.


PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA

Doktor Monika Dominiak- Kochanek(3607/3623)

Środa 12.30 13.30

Piątek 13.15- 14.15

Przeczytać „Psychologia społeczna. Serce i rozum” Aronson, rozdziały : Metodologia badań i Uzasadnienie własnego postępowania!!

Główne obszary tematyki psychologii społecznej:

 1.  Ja i wizerunek własnej osoby
 2. Tożsamość społeczna i osobista jednostki
 3. Uzasadnienie własnego postępowania
 4. Autoprezentacja
 5. Poznanie społeczne
 6. Wiedza o świecie społecznym
 7. Stereotypy i uprzedzenia
 8. Atrybucje i heurystyki
 9. Wpływ społeczny
 10. Teorie postaw i wyznaczniki zmiany postaw
 11. Konformizm
 12. Naśladownictwo
 13. Posłuszeństwo autorytetom
 14. Relacje interpersonalne
 15. Zachowania prospołeczne
 16. Zachowania agresywne
 17. Procesy grupowe i zadaniowe funkcjonowanie grupy (10 rozdział Wojciszke)
 18. Atrakcyjność interpersonalna i bliskie związki

Wykład 1, 04.10.2013

Psychologia społeczna- nauka, która bada procesy psychiczne i zachowania ludzi w różnych sytuacjach społecznych. Psychologia to nauka empiryczna

Podejście społeczno- kulturowe :

 1. Zachowania, postawy, przekonania, motywy jednostki są efektem socjalizacji w grupie społecznej
 2. Efektem socjalizacji jest nabywanie określonej wartości i norm zachowania w sytuacjach społecznych
 3. Zachowania jednostki w ramach tego podejścia może być pochodną:
 4. Norm, określających pożądany sposób zachowania członków jednej grupy społecznej wobec innych grup (np. grupy skinheadów wobec przedstawicieli mniejszości  etnicznych)
 5. Kultury, w jakiej dana jednostka dorastała (np. kultury kolektywistycznej (azjatyckiej) vs indywidualistycznej (stany zjednoczone) warunkującej znaczenie „ja” współzależnego i niezależnego)
 6. Historyczne zmiany zachodzące w ramach danej kultury (zmiana poglądów na temat małżeństw  i posiadania dzieci)

Podejście ewolucjonistyczne:

 1. Znaczenie filogenezy jako zaplecza umożliwiającego wyjaśnienie mechanizmów psychologicznych i wzorców zachowań jednostki
 2. Społeczne zachowania jednostki są pochodną fizycznych i psychologicznych własności, które umożliwiły naszym przodkom przetrwanie i reprodukcję
 3. Zachowanie człowieka należy rozpatrywać z punktu widzenia motywacji do optymalnej adaptacji i maksymalizacji szans na sukces reprodukcyjny

Przykłady :

 1. Ewolucjonistyczne wyjaśnienie zachowań prospołecznych i pomocnych
 2. Ewolucjonistyczne wyznaczniki piękna, zwiększające szanse przetrwania i reprodukcji

Podejście teorii uczenia się:

 1. Zachowanie człowieka jest efektem uczenia się na podstawie doświadczeń własnych oraz doświadczeń innych ludzi
 2. Uczenie się przebiega w oparciu o:
 3.  Warunkowanie klasyczne (np. reakcje lękowe na odgłos syren u osób z doświadczeniem wojennym) /Pawłow
 4.  Warunkowane sprawcze (np. wyuczony mechanizm podejmowania agresji jako sposobu zwrócenia uwagi na własne JA)/ Skiner
 5.  Modelowanie (np. naśladowanie zachowania drugiego człowieka ze względu na pozytywne efekty, jakie t zachowanie mu przyniosło)

Podejście poznawcze:

 1. Jednostka konstruuje własną, subiektywną rzeczywistość społeczną
 2. Zachowanie człowieka jest pochodną sposobu w jaki człowiek wyjaśnia BIEŻĄCĄ sytuację społeczną i jak wiąże te interpretacje z posiadanym już doświadczeniem
 3. Aktywizacja określonego schematu poznawczego odgrywa podstawową rolę w uruchamianiu adekwatnych wedle jednostki wzorców zachowań

Przykład:

Udzielanie pomocy obcej osobie na ulicy zależy od stopnia w jakim przypiszemy jej winę za sytuację w jakiej się znalazła

Podejście motywacyjne:

 1. Zachowanie człowieka jest pochodną motywów czyli bodźców aktywizujących zachowania jednostki
 2. Najsilniejszymi motywami są te związane z JA (np. motyw autowaloryzacji)
 3. Podejście motywacyjne jest szczególnie istotne w kontekście teorii dysonansu poznawczego i autoprezentacji

Poznawcze : Dziewczynka przypomina chłopcu siostrę która zawsze bije

Ewolucjonistyczne: Chłopiec myśli że w ten sposób zdobędzie pozycję w grupie i względy dziewczynki

 

CHŁOPIEC CIĄGNIE DZIEWCZYNKĘ ZA WŁOSY

Społeczno- kulturowe: Chłopiec tak się zachowuje bo w klasie takie są standardy zachowania wobec dziewczynek

Teoria uczenia się: Chłopiec ciągnie dziewczynkę bo tak zachowują się bohaterowie jego kreskówek

Motywacyjne: Chłopiec chce popisać się i podnieść samoocenę

Metody badawcze stosowane w psychologii społecznej:

 1. METODA OBSERWACYJNA
 2. Obserwacja systematyczna
 3. Obserwacja uczestnicząca
 4. METODA KORELACYJNA
 5. METODA EKSPERYMENTALNA
 6. Eksperyment laboratoryjny
 7. Eksperyment w warunkach naturalnych

Wykład 2, 18.10.2013r

Metoda obserwacyjna metoda, która polega na rejestrowaniu ludzkich zachowań bez prób wpływania na ich bieg:

 1. OBSERWACJA SYSTEMATYCZNA: polega na obserwacji określonego zjawiska społecznego na podstawie zbioru ustalonych wcześniej kryteriów, określonych również mianem wskaźnika
 2. OBSERWACJIA UCZESTNICZĄCA: polega na tym, żę obserwator przyłącza się do obserwowanej grupy jako jej członek
 3. WSKAŹNIK: to obserwowalny fakt, czy zachowanie na podstawie którego wyciągamy wniosek, że zachodzi określone zjawisko

OGRANICZENIA METODY OBSERWACYJNEJ:

 1. Pozwala jedynie opisać zachowania bez możliwości wykrycia przyczyny
 2. Ma ono swoje zastosowanie do ograniczonego zakresu zjawisk (czystych i obserwowalnych)
 3. Tendencyjność obserwatora (konieczność powołania sędziów kompetentnych)
 4. Wnioski ograniczone do konkretnej grupy ludzi w konkretnej sytuacji

Metoda korelacyjna- metoda, która polega na pomiarze dwóch lub więcej zmiennych i oszacowaniu relacji miedzy nimi

 1. Korelacja dodatnia: wzrostowi wartości jednej zmiennej towarzyszy wzrost wartości drugiej zmiennej

PRZYKŁAD: korelacja między wzrostem a waga człowieka: samooceną a osiągnięciami szkolnymi

 1. Korelacja ujemna: wzrostowi wartości jednej zmiennej towarzyszy spadek wartości drugiej zmiennej

PRZYKŁAD: korelacja między wieki...

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 47,07 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!