ikona pliku docx

Psychologia notatki

Notatki z wykładów


ocena: 4.0, 6
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 78.79 kB.


psychologia

19 X 2012r.

mgr. B. Matyska

Samokształcenie dowolny temat psychologiczny (musi być zatwierdzony, max 4 5 osób), termin do końca grudnia.

Psychologia to nauka zajmująca się badaniem mechanizmów i praw rządzących zjawiskami psychicznymi oraz zachowania człowieka. Zadaniem psychologii jest udoskonalenie wiedzy o ludzkim zachowaniu i jego warunkach. Psychologowie różnią się między sobą tym jaki obraz wyrabiają sobie ludzie o ludzkiej naturze. W ciągu całej historii psychologii nie było spójnego obrazu człowieka, na samym początku psychologią zajmowali się lekarze, więc powstała psychologia biologiczna tzw. podejście biologiczne oparte na spostrzeganiu mózgu jako głównej centrali dowodzenia. Drugie podejście było behawiorystyczne, jego prekursorem był rosyjski uczony Iwan Pawłow; John Wotson człowiek jest istotą bierną, której zachowanie pozostaje pod wyłączną kontrolą środowiska; Burrhus Skiner człowiek i zwierzęta działają jak maszyny, automatycznie reagując na określone bodźce, nie mają uczuć, poglądów. Podejście poznawcze Wilhelm Wundt twórca psychologii poznawczej, czyli mniejsze zainteresowanie bodźcem jak faktem fizycznym
a bardziej tym jak on jest postrzegany, w jaki sposób człowiek układa sobie informacje, zachowując je w pamięci i przywołując je gdy istnieje taka potrzeba; Człowiek to istota poszukująca bodźców, objaśniając je i przetwarzając, sam człowiek posługuje się aktywnymi procesami poznawczymi: spostrzeganie, uwaga, uczenie się, pamięć, wyobrażenie, język i komunikacja. Podejście psychoanalityczne Zygmunt Freud- twórca psychoanalizy; zachowanie człowieka nie są uwarunkowane jedynie fizjologicznie, człowiek rodzi się z nieświadomymi popędami, nad którymi ma niewielką kontrolę, dążąc do ich zaspokojenia, dzieciństwo to najbardziej znaczący okres w życiu człowieka (człowiek jest jak góra lodowa świadomość jest ponad powierzchnią wody,
a nieświadomość pod powierzchnią wody większość góry lodowej jest pod wodą). Podejście humanistyczne Carl Rogers i Abraham Maslow człowiek może podejmować własne decyzje i są
w stanie ponieść odpowiedzialność za własne czyny, celem każdego człowieka jest samorealizacja, pierwszy pozytywny obraz człowieka. Podejście holistyczne bierze pod uwagę nie tylko somatykę człowieka, ale również jego stan psychiczny i duchowy oraz wpływ środowiska zewnętrznego; takie podejście do człowieka powinno być podstawą leczenia każdego pacjenta. Każdy z tych poszczególnych sposobów widzenia człowieka przyczynił się do poszerzania wiedzy o człowieku. Działy psychologii: ogólna (analiza zjawisk psychicznych), rozwojowa (rozwój człowieka od momentu poczęci do śmierci), kliniczna (zaburzenia psychiczne), społeczna (wpływ zjawisk psychicznych na zachowania międzyludzkie w grupach społecznych), pracy (wpływ czynników psychologicznych na jednostki i grupy w miejscu pracy), neuropsychologię (zależność pomiędzy strukturami neuroanatomicznymi i zachowaniem człowieka), psychologię zdrowia. Psychologia zdrowia: nie ogranicza się do zagadnień wpływu psychiki na ciało; bada zależność pomiędzy określonym stylem życia, a zdrowiem; zależność między stresem, a ryzykiem zapadania na różne choroby; wpływ wsparcia społecznego na powracanie do zdrowia. Definicje zdrowia zdrowie to stan braku choroby
i dysfunkcji. Stawia chorobę w centralnym miejscu, co umożliwia bardziej wykrycie patologii, niż rozpoznawanie zdrowia. Jest się albo zdrowym albo chorym, a nie ma stanów pośrednich. Stan zagrożenia zdrowia pozostaje całkowicie pod wpływem lekarza. Zdrowie to pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, a nie tylko brak choroby i niedomagań (WHO). Tak rozumiane zdrowie jest praktycznie nie do osiągnięcia, kwestionuje się niejednoznaczność pojęcia „dobrostan”. Zdrowie jako dyspozycja poddającą się zmiana zdolności człowieka zarówno do osiągania pełni własnych fizycznych, psychicznych i społecznych możliwości, jak i reagowania na wyzwania środowiska (Słońska, Misiunia, 94). Zdrowie jako proces proces poszukiwania i utrzymywania równowagi,
w obliczu obciążeń jakie nakłada na organizm otoczenie. Akcentowany jest dynamiczny i interakcyjny charakter zdrowia człowieka (Antonowsky, 97). Zdrowie jako wartość zdrowie i choroba mają inne wartości i są rozłączne: choroba wartość negatywna, której unikamy, a zdrowie jest wartością pozytywną, do której dążymy. Zdrowie traktowane jako wartość autoteliczna (sama w sobie), wartość instrumentalna (środek do osiągania celów życiowych), tak rozumiane zdrowie staje się celem aktywności człowieka i jest najbardziej przydatne w promocji zdrowia.

Pole zdrowotne. Twórcą pola zdrowotnego jest Marc Lalonde, który w roku na Światowym Zgromadzeniu zdrowia w Kanadzie wyróżnił cztery podstawowe grupy czynników, od których zależy zdrowie jednostki i populacji. 4 czynniki, które mają wpływ na zdrowie: styl życia 53%, środowisko 21%, dziedziczenie 16%, opieka medyczna 10% (według badań Lalonda). We wszystkich przedstawionych ujęciach zdrowie jest albo wartością, albo procesem ale to co łączy te wszystkie teorie to traktowanie…

Zdrowie na przestrzeni życia. Wymiary (dziedziny) zdrowia: psychiczny, somatyczny, społeczny
i duchowy. Wymiar somatyczny:

 1. Zdrowie obiektywne wyznacza działanie i myślenie profesjonalistów. Dotyczy odstępstw od prawidłowej budowy, funkcji organizmu.
 2. Zdrowie subiektywne to samoobserwacja człowieka. W dużym stopniu zależy od uwarunkowań indywidualnych.

Rozbieżności pomiędzy zdrowiem obiektywnym, a subiektywnym:

 1. Uzasadnione zdrowie - dane medyczne potwierdzają i ocena własnego zdrowia wskazują, że jesteśmy zdrowi.
 2. Uzasadniona choroba dane medyczne i ocena własnego zdrowia wskazują na istnienie choroby.
 3. Paradoks zdrowia przeciwnie do wyników medycznych czujemy się dobrze.
 4. Paradoks choroby jednostka przypisuje sobie chorobę, a badanie medyczne tego nie potwierdzają.

Wymiar psychiczny:

 1. Aspekt pozytywny obejmuje autonomie, samorealizacje, autokreacje. Miarą tego aspektu jest jakość życia.
 2. Aspekt negatywny obejmuje choroby i zaburzenia psychiczne. Nie jest zależny od wieku (wyjątek typowe schorzenia wieku starczego np. otępienie starcze).

Wymiar społeczny podejmowanie nowych ról społecznych np. emeryta, dziadka. Czasem obserwuj się nadmierne, negatywne zaangażowanie w pełnienie ról społecznych, a zwłaszcza roli zawodowej.

Wymiar duchowy:

 1. specyfika duchowości polega na możliwości rozwoju w ciągu całego życia człowieka, nawet w późnym wieku.
 2. często religia nakazuje dbałość o zdrowie, jego sprawność, przestrzeganie tych zasad powoduje, że otrzymujemy w darze zdrową starość.

Podstawowe pojęcia psychologiczne

Percepcja czyli spostrzeganie świata jak go odbierają ludzie.

 1. Wrażenie -  doś. prostych właściwości bodźców np. jasność czy głośność.
 2. Spostrzeżenie odzwierciedlenie konkretnych, możliwych do rozpoznania i nazwania przedmiotów (subiektywne). Nie jest dokładnym odbiciem rzeczywistości, odbieramy świat w sposób ograniczony, wybiórczy i niepełny.

To co spostrzegamy zależy od:

 1. jego uprzedniego doświadczenia
 2. wiedzy
 3. postaw
 4. opinii
 5. przekonań
 6. emocji

Łatwiej i szybciej rozpoznamy bodźce nacechowane emocjonalne, a także interpretujemy treści spostrzeżeń zgodnie z treścią przeżywanych emocji. Czasem pod wpływem negatywnych emocji dochodzi do reakcji przeciwstawnej, polegającej na blokowaniu dostępu do świadomości bodźco...

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 78.79 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!