ikona pliku docx

przyroda notatki

Współczesne koncecje przyrodnicze


ocena: 4.0, 1
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 29.19 kB.


  1.  Zasady edukacji ekologicznej.

- zasada doboru zdań i środków do ich realizacji w celu kształtowania określonych,

- dyspozycji i postaw dzieci w stosunku do środowiska przyrodniczego i ekologicznego

- zasada etapowości kształtowania umiejętności oraz postaw

- zasada bezpośredniego kontaktu dziecka z obiektami i zjawiskami środowiska przyrodniczego  społecznego, celem zapewnienia warunków do ich poznania , przeżywania, a także ich ochrony, racjonalnego wykorzystywania, kształtowania i pomnażania,

- zasada pośredniego poznawania środowiska poprzez wykorzystanie różnorodnych środków dydaktycznych (zasada ta jest uzupełnieniem poprzedniej, jako że pośrednie poznawanie

środowiska powinno przeplatać się z bezpośrednim kontaktem z przyrodą)

- zasada odwróconej roli edukacji, która polega na zachęcaniu dzieci przez nauczyciela do opowiadania rodzicom, rodzeństwu o swoich zajęciach w szkole

- zasada ekonomizacji, czyli wykorzystania odpadów oraz oszczędzania odnawialnych i nieodnawialnych zasobów przyrody, ze szczególnym zwróceniem uwagi na racjonalne wykorzystanie wody, energii elektrycznej i cieplnej

- zasada kulturalnej komunikacji międzyludzkiej oraz ładu i estetyki swego środowiska życia, działalności i odpoczynku”(E.J.Frątczakowie 1993) , Wyżej wymienione zasady

odnoszą się zarówno do działalności dydaktycznej jak i wychowawczej nauczyciela, odnoszą się także do pracy ucznia. Swą treść czerpią zaś głównie z danych procesu

dydaktyczno - wychowawczego. Zasady stosowane w edukacji ekologicznej należy wzbogacać

innymi zasadami dydaktycznymi. Ich stosowanie umożliwi nauczycielowi prowadzenie zajęć w sposób planowy, systematyczny, a także umożliwi aktywny udział uczniów w lekcji, co stanowi

istotę edukacji z zakresu ochrony i kształtowania

  1.  Przedstawić park narodowy oraz park krajobrazowy jako formy ochrony przyrody.
    Park Narodowy
    to najwyższa prawna forma ochrony przyrody obejmuj obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory

krajobrazowe. W celu ochrony przyrody parku przed szkodliwym wpływem z zewnątrz, wokół parku tworzy się barierę ochronną, zwaną otuliną parku. W Polsce istnieją 23 parki narodowe, które łącznie obejmują powierzchnię 314 551 ha, co stanowi ok. 1% powierzchni kraju. Parki odgrywają istotną rolę w edukacji ekologicznej społeczeństwa. Na terenie parków narodowych możliwe jest zwiedzanie oraz turystyka.
Świętokrzyski Park Narodowy obejmuje Góry Świętokrzyskie pasmo Łysogóry ze szczytami Łysicą (612 m n.p.m.), Łysą Górą (595 m n.p.m.) i Górą Chełmową oraz część Pasma Klonowskiego. Park ma charakter leśny. W górnej części parku występuje świętokrzyski bór jodłowy, zespół o charakterze endemicznym, pozostałość Puszczy Jodłowej. W miejsce obumierających jodeł wchodzi buk, jawor i wiąz. Buczyna karpacka zajmuje dość duże obszary, niżej występują grądy, bory mieszane, a na wilgotnych terenach bory bagienne i łęgi. Na Górze Chełmowej występuje gatunek endemiczny - modrzew polski.

Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania i popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Obecnie na terenie naszego kraju znajduje się sto dwadzieścia parków krajobrazowych. Spośród nich najstarszy jest Suwalski Park Krajobrazowy (1976r.), zaś największy Park Krajobrazowy Dolina Baryczy (ponad 84 ha) Park krajobrazowy tworzony jest w drodze uchwały sejmiku województwa Parki krajobrazowe tak jak parki narodowe posiadają otulinę.

  1.  Cele edukacji ekologicznej uczniów w młodszym wieku szkolnym:

- poznawanie motywów i sposobów ochrony i kształtowania środowiska,

- kształtowanie umiejętności dostrzegania zjawisk w ekosystemach, przewidywania i oceny pewnych następstw obserwowanych zjawisk przyrodniczych i czynów człowieka,

- kształtowanie emocjonalnego stosunku do określonych zjawisk i obiektów w środowisku człowieka,

- formowanie i umacnianie pozytywnych przekonań i postaw wobec określonych zjawisk i obiektów przyrodniczych środowiska człowieka, a także względem czynów podejmowanych przez

ludzi, jak również ich zachowań w stosunku do elementów i całości tego środowiska

  1.  Cele edukacji regionalnej uczniów w młodszym wieku szkolnym.\

- pomoc w świadomym określaniu własnej tożsamości;

- wskazywanie drogi odnalezienia swojego miejsca teraz i w przyszłości;

- zachowanie ciągłości kultury i włączania jej do kultury europejskiej,

-Stwarzanie warunków do postrzegania regionu jako części naszej Ojczyzny i poznanie “małej ojczyzny”.

-Kształtowanie więzi społecznych i narodowych.

-Nadawanie należnej rangi “małej ojczyźnie” w kształtowaniu osobowości ucznia.

-Kształtowanie nawyku dbałości i szacunku dla dóbr kulturowych regionu.

-Wzbogacanie uczniów o wiedzę dotyczącą regionu.

-Wzmacnianie tożsamości ucznia z regionem. Integracja dziecka ze środowiskiem.

-Zdobywanie wiedzy dotyczącej sławnych ludzi związanych z przeszłością miasta i okolicznych wsi,

miejsc pamięci, zabytków oraz tradycji, zwyczajów.

-Kształtowanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego i regionu

  1.  Outdoor learning jako najbardziej efektywny sposób edukacji środowiskowej (wycieczki, zajęcia terenowe) wymienić i omówić 5 wybranych argumentów przemawiających za tą formą zajęć.

-Zajęcia outdoorowe to aktywna forma edukacji bazująca na doświadczaniu. Ma ona ogromny wpływ na kształtowanie człowieka, jego umiejętności miękkich, społecznych. Są to zajęcia indywidualne i grupowe, podczas których wykorzystuje się aktywności outdoorowe na zewnątrz, w naturalnym otoczeniu środowiska ( np. zajęcia wspinaczkowe, linowe, kajakowe,żeglarskie, survivalowe, wędrówki, zadania grupowe) zakończone zawsze podsumowaniem i omówieniem, które nakierowuje, pomaga wyc...

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 29.19 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!