ikona pliku docx

Przemoc symboliczna notatki


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 17.51 kB.


PRZEMOC SYMBOLICZNA:

TWÓRCA:
Pierre Bourdieu- francuski socjolog, antropolog i filozof.
Zajmował się przede wszystkim problematyką z zakresu teorii socjologii, socjologii kultury i wychowania. Był twórcą teorii przemocy symbolicznej. W swoich pracach zajmował się nie tyle centralnymi problemami teorii społecznej, co tymi dziedzinami życia społeczeństwa, które do tej pory nie były przedmiotem badań.

 PRZEMOC SYMBOLICZNA:
Jest to miękka forma przemocy, która nie daje po sobie poznać, że jest przemocą.
Dlaczego jest to miękka forma przemocy? Dlatego, że jednostka właściwie nie zdaje sobie sprawy, że stosowana jest wobec niej przemoc, jak ma to miejsce w przypadku przemocy fizycznej, która jest widoczna.
Akty przemocy symbolicznej zawsze mają charakter dyskryminacyjny – zmierzając do poniżenia, marginalizacji społecznej grupy wrogiej
Polega na uzyskiwaniu różnymi drogami takiego oddziaływania klas dominujących na całość społeczeństwa i na klasy podporządkowane, by postrzegali oni rzeczywistość, w tym samą relację której są ofiarą, w kategoriach percepcji i oceny klas dominujących.
W ten sposób podporządkowani postrzegają swoją sytuację jako naturalną lub nawet korzystną czy pożądaną dla nich samych, bo postrzegają rzeczywistość w kategoriach stworzonych przez klasy dominujące w celu legitymizacji ich dominującej pozycji.

TYPY KAPITAŁÓW:
Przede wszystkim, aby zrozumieć w pełni pojęcie przemocy symbolicznej, stosowanej przez Bourdieu, należy rozróżnić typy kapitałów, jakie rozróżnia twórca owej koncepcji. Ogólne pojęcie kapitału czerpał on z Marksa i jego teorii konfliktu. Bourdieu dzielił jednak kapitał na cztery rodzaje:
    kapitał ekonomiczny bądź własność produkcyjna (pieniądz i przedmioty materialne, które mogą zostać wykorzystane do wytwarzania towarów i usług)
    kapitał społeczny czy inaczej, pozycje i relacje w grupach i sieciach społecznych
    kapitał kulturowy bądź postrzegane w życiu prywatnym umiejętności, zwyczaje, nawyki, style językowe, rodzaj ukończonych szkół, gust i styl życia.
    kapitał symboliczny albo inaczej, wykorzystywanie symboli do uprawomocnienia posiadania pozostałych trzech typów kapitału na różnych poziomach i w różnych konfiguracjach. Przemoc symboliczna oparta jest na kapitale symbolicznym.HABITUS:
Koncepcja przemocy symbolicznej wiąże się z koncepcją habitusu.
Edukacja miała być czymś co niweluje nierówności społeczne. Bourdieu na podstawie badań nad systemem edukacyjnym doszedł do wniosku, że doprowadza on do odtworzenia się struktury, do jej reprodukcji.
Instytucja, która miała walczyć z podziałami społecznymi, wzmacnia je. Szanse edukacyjne ucznia w znacznej mierze zależą od dopasowania jego habitusu do habitusu wymaganego przez system edukacyjny, habitusu wyższych klas, klasy średniej, klasy dominującej.

Według Pierre'a Bourdieu habitus oznacza:
    nabyte umiejętności i kompetencje jednostki, które przyjmują postać trwałych dyspozycji, takich jak sposoby postrzegania świata czy reguły działania i myślenia.
    nie jest jednak zbiorem trwałych reguł i praw, przez co staje się on bardziej poręcznym i elastycznym narzędziem wskazującym właściwy sposób poruszania się w świecie.
    zwraca uwagę na to, że istnieją nieograniczone możliwości działania, o których dana osoba nigdy by nie pomyślała. Z tego powodu takie opcje nie istnieją dla danego habitusu, ponieważ podmiot nawet nie zdaje sobie z nich sprawy. W typowych sytuacjach społecznych jednostka polega na znacznym zasobie scenariuszy zachowań i dużym zasobie wiedzy, co ukazuje człowieka jako posiadającego pewien obraz świata i przygotowanego do reakcji w określonej sytuacji.

JAK DZIAŁA PRZEMOC SYMBOLICZNA?
Szkoła to miejsce wszechstronnego rozwoju uczniów, instytucja przekazująca normy, wartości, wzory postępowania oraz obyczajowość kulturową. Współczesna polska szkoła jest miejscem, gdzie często wtłacza się uczniom określoną wizję świata i gotowe obrazy rzeczywistości, które są bezrefleksyjnie przyjmowane przez uczniów. Wpasowuje się ich w pewne ramy zachowań i światopoglądu, czego nie są świadomi.
Grupa społeczna może wywierać nacisk symboliczny, gdy posiada wystarczająco duży kapitał symboliczny, który uzyskuje w drodze konwersji nań innych odziedziczonych lub zdobytych kapitałów (kulturalnego, społecznego, etc.). Duży kapitał symboliczny pozwala oddziaływać przemocą symboliczną (lub władzą symboliczną), np. takimi sposobami jak właśnie poprzez system edukacji.

    Polega ona na transmisji wzorców zachowań, znaków i treści danej kultury wraz z narzucaniem ich interpretacji.
    „Dokonuje się dokładnie tam, gdzie się jej za przemoc nie uważa. Opiera się na fakcie akceptowania przez ludzi zespołu podstawowych przed refleksyjnych założeń” .
    Jest dyskretną formą manipulacji, jest odmianą panowania ukrytego.
    Poprzez działania, których podtekstu osoby zdominowane nie potrafią odczytać, jednostki dominujące przekazują im treści, które w danej kulturze uważane są za jedyne prawdziwe.
W efekcie jeden kulturowy system symbolizmu i znaczeń zostaje narzucony na system innej grupy społecznej.
Zjawisko to często w literaturze przedmiotu nazywane jest mechanizmem (modelem) reprodukcji kulturowej.

Podleganie oddziaływaniu przemocy symbolicznej zaczyna się już od najmłodszych lat życia, we wszystkich rodzajach środowisk wychowawczych, poczynając od rodziny, przez szczeble edukacji, na grupie rówieśniczej kończąc.
Instytucje wychowawcze narzucają nam kulturę, zakres wiedzy i sposób jej interpretowania.
Jest to wpływanie na nasze zachowanie oraz światopogląd w sposób zawoalowany, poprzez działania wynikające z ukrytego programu kształcenia szeroko pojętego.
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 17.51 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!