ikona pliku docx

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie notatki

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie


  320 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 320
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 31.82 kB.


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - istnieje od 1995 roku, prowadzi m.in. telefon dla ofiar przemocy w rodzinie - „Niebieska Linia” 0-801-1200-02, ul.Szczotkarska 48a   tel. 022 666-10-36

Ogólnopolskie Porozumienie  Osób, Instytucji i Organizacji pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” skupia ponad 3 tyś osób i organizacji

Skala zjawiska

 1.  Corocznie Policja przeprowadza ponad 90 tyś interwencji w sprawach przemocy w rodzinie
 2.  22% badanych przyznaje że bije lub biło swoje dzieci (CBOS 2005)
 3.  43 % kobiet i 31 % mężczyzn zna przynajmniej jedna kobietę ofiarę przemocy domowej
 4.  44% badanych studentów I i III roku Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i 33% badanych studentów I i III roku Akademii Medycznej przyznaje, iż w ich rodzinach dochodziło do przemocy fizycznej
 5.  80% żon alkoholików przyznaje, że było krzywdzonych przez swoich mężów
 6.  Sprawcy przemocy w ok. 80% przypadków są pod wpływem alkoholu

Procedura ,,Niebieskie karty

Procedura interwencji w sprawach przemocy domowej

odpowiednia                                                procedura

dokumentacja                                                  postępowania

                  Obowiązuje:

W Policji od 1998 r.  W 2008r. zmiana na podstawie Zarządzenia Komendanta Głównego w Pomocy Społecznej od 2004 roku na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz  Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu  środowiskowego (NK jako załącznik do wywiadu)‏ Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 13 września 2011r. w sprawie procedury  „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” 

Ustawa Kodeks Karny

 1.  Art. 207 k.k.

§1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§3. Jeżeli następstwem czynu określonego w §1 lub §2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12 lat.

 1.  Art. 6. 1. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.2) lub ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, z późn. zm.3), chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej.

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:

1) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;

2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;

 1.  3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;
 2.    4) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Przemoc w rodzinie jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych, w szczególności narażającete osoby na niebezpieczeństwo utraty życia zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność w tym seksualną,  powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne  u osób dotkniętych przemocą.” ‏ (art. 2 ust. 2)

Aspekty przemocy domowej:

JEST INTENCJONALNA Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.

SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza, a sprawca silniejszy.

NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).

POWODUJE CIERPIENIE I BÓL  Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

Aspekty przemocy domowej:

 1.  Przemoc lubi się powtarzać;
 2.  Przemoc jest często rozpaczliwym zagłuszaniem poczucia niemocy;
 3.  Człowiek nie jest bezradny wobec sił, które czynią go sprawcą przemocy;
 4.  Za przemoc odpowiedzialny jest sprawca bez względu na to co zrobiła ofiara;
 5.  Niektóre przejawy grożenia przemocą, w istocie są aktami przemocy;

KATALOG

Inne mity, porzekadła i stereotypy dotyczące przemocy w rodzinie

Jak się kobiety nie bije to jej wątroba gnije / Jak bije znaczy kocha!/ Jak się ożeni to się odmieni /Bite kobiety są głupie / Bez bicia nie wychowa się dzieci /Prawdziwi mężczyźni muszą być trochę brutalni.

Charakterystyczne cechy ofiar przemocy w rodzinie

 1.  Niska samoocena jestem głupia, do niczego się nienadaję
 2.  Lęk
 3.  Czują się winne
 4.  Obniżony nastrój, 60 80% ma objawy depresji, drażliwość
 5.  Silna zależność
 6.  Często nie dostrzegają niebezpieczeństwa jakie im grozi
 7.  Zaburzenia emocjonalne niekontrolowane wybuchy płaczu, złości, niezrozumiałe zmiany decyzji,
 8.  Bierne strategie radzenia sobie ze stresem wysiłek skupiają na przetrwaniu a nie na poszukiwaniu długofalowych rozwiązań
 9.  Dolegliwości psychosomatyczne
 10.  Izolacja społeczna, wycofanie z kontaktów społecznych
 11.  Brak zaufania do ludzi,
 12.  Nadużywanie alkoholu, leków
 13.  Poczucie utraty kontroli nad swoim życiem
 14.  Nie potrafią ocenić realnie swojej sytuacji
 15.  Często nie dostrzegają niebezpieczeństwa jakie im grozi
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 31.82 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!