ikona pliku docx

Promocja zdrowia: stres i emocje notatki

promocja zdrowia dla młodzieży szkolnej z zakresu stresu i emocjii


  917 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 917
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 43,43 kB.


 1.  Uzasadnienie wyboru tematu.

 Emocje i stres w sposób szczególny decydują  o dobrostanie fizycznym i psychicznym. Gdy pojawiają się silne emocje lub sytuacja stresowa ulega zaburzeniu równowaga biochemiczna. W dzisiejszych czasach, kiedy życie nabrało tempa i stało się bardziej emocjonujące i stresujące, niż  kiedykolwiek wcześniej, umiejętność radzenia sobie z emocjami i ze stresem stała się szczególnie potrzebna. Coraz więcej z nas cierpi z powodu nadmiernego stresu, niepokój, bóle głowy, zaburzenia snu to tylko niektóre powikłania.

 1.  Część informacyjna.      

2.1  Dla kogo?

 Młodzież w wieku 14-18 lat.

2.2 Czas realizacji?

 Jedna godzina lekcyjna tj. 45 minut.

 1.  Cel  programu:
 1.  Edukacja z zakresu natury emocji i sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami.
 2.  Edukacja z  zakresu stresu i jego wpływu na organizm.
 3.  Dostarczenie wiedzy i umiejętności  na temat rekcji stresowej i strategii radzenia sobie ze stresem.
 1.  Cele osiągalne:
 1.  Wzbogacenie wiedzy na temat emocji i stresu.
 2.  Zapoznanie ze sposobami radzenia sobie z negatywnymi emocjami i stresem.
 3.  Kształtowanie umiejętności w rozpoznawaniu u siebie emocji.
 4.  Część metodyczna.

5.1 Dane z zakresu emocji, ich przyczyny i skutki.

 1.  Emocje

 Emocje są pojęciem skomplikowanym i  trudno ująć je w naukowe ramy, dlatego też definiowanie emocji jest niezmiernie trudne lub wręcz niemożliwe. „Rdzeniem emocji jest gotowość do działania i podsuwanie planów; konkretna emocja nadaje priorytet jednemu lub kilku rodzajom działania"3 (s. 95).

„Definicje" emocji:

 1.  subiektywnie doświadczane stany, odzwierciedlające stosunek do naszych potrzeb i do otaczającej rzeczywistości
 2.  „struktury sterujące naszym życiem, zwłaszcza naszymi stosunkami z innymi ludźmi" 4
 3.  „odrębny typ stanu umysłowego, któremu niekiedy towarzyszą lub następują po nim zmiany somatyczne, akty ekspresji i działania"5 

Emocje powstają jako wrażenia w naszym ciele. Według prekursora badań nad emocjami W. Jamesa (2002) oraz wielu jego następców, „czucie emocji" nie jest tylko metaforą, ale faktem, którego każdy z nas doświadcza na co dzień. Emocje służą człowiekowi do przystosowania się do otaczającego go świata, wpływają na kierunek jego aktywności oraz na procesy poznawania i uczenia się.

Intensywność emocji jest uzależniona od indywidualnych cech jednostki. Taka sama sytuacja lub interpersonalna relacja może u różnych osób wyzwalać mniej lub bardziej intensywną emocję. Radość, w związku z rezygnacją przez nauczyciela z klasówki, u jednych będzie się przejawiać radością w sposób umiarkowany, a u innych - wybuchem euforii. Również ta sama osoba, w zależności od okoliczności, może w różnym natężeniu przeżywać swoje emocje.

Intensywność emocji przejawia się:

 1.  wegetatywnie - w pracy autonomicznego układu nerwowego, sympatycznego lub parasympatycznego;
 2.  behawioralnie - w mięśniach i motoryce, w spontanicznych ruchach, tikach, gestykulacji, drżeniu rąk, śmiechu, płaczu, ekspresji werbalnej;
 3.  w pracy umysłu - na poziomie świadomości, ilościowych i jakościowych przejawach pracy umysłu, jego kontroli lub rozproszenia.

Ze względu na znak i treść emocji można wyodrębnić dwie główne ich grupy oraz przypisać każdej z nich ważne do spełnienia zadanie:

 1.  pozytywne emocje (satysfakcja, radość) - zadaniem ich jest zachęcanie do kontynuowania określonej aktywności. Przykład: ogólna atmosfera w klasie, a konkretnie relacje między uczniami i nauczycielem, wzbudzają wśród uczniów pozytywne emocje, toteż nawet po dzwonku, chętnie w niej pozostają dłużej, chcąc przedłużyć dobre emocje;
 2.  negatywne emocje (frustracja, smutek) - zadaniem ich jest dążenie do zakończenia danej aktywności bądź przerwania kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za te emocje. Przykład: konflikty klasowe powodują, że ogólna atmosfera jest zła i wzbudza w uczniach negatywne emocje, dlatego też dążą do jak najszybszego przerwania przyczyny i opuszczenia klasy.

Emocje służą subiektywnemu poznawaniu świata i można wskazać trzy podstawowe funkcje emocji:

 1.  informacyjna, dająca informacje o swoim samopoczuciu, samopoczuciu i nastawieniu innych osób i otaczającej rzeczywistości; emocje pozwalają na pełniejsze poznanie samego siebie i innych ludzi;
 2.  komunikacyjna, przekazująca nasze nastawienie wobec siebie, wobec innych ludzi oraz umożliwiająca odczytywać nastawienie innych do nas; emocje ułatwiają „dawanie" innym i „branie" od innych;

- motywacyjna, wzbudzająca w nas i innych osobach chęć do podejmowania określonych działań; emocje stają się motorem do działania.

 1.  Przyczyny i skutki emocji

Procesy emocjonalne mogą być wywołane różnorodnymi czynnikami, sytuacjami. Same emocje inicjują wielorakie reakcje. Przyczyny, jak i konsekwencje danej emocji determinują jej charakter, jakość. Emocje stają się rezultatem działania takich czynników jak np. nowa nieznana sytuacja, niepowodzenie, lub przeciwnie - osiągnięcie sukcesu. Nierzadko ukierunkowują one określone reakcje np. ciekawość może stać się początkiem czynności badawczych, strach często prowadzi do ucieczki bądź zahamowania, znieruchomienia, gniew (złość, wściekłość) pobudzają do ataku fizycznego lub (i) słownego, wstręt skłania do odsuwania od siebie lub utrzymywania dystansu, nadzieja wywołuje zachowania, które przybliżają jej spełnienie.

Emocje mogą być wywołane przez różne czynniki, ale też same emocje uruchamiają różne reakcje. Z jednej strony są przyczyną powstawania emocji, a drugiej są to ich skutki. Można wyróżnić trzy podstawowe przyczyny emocji:

 1.  Wrodzone - są związane z zaspokojeniem podstawowych potrzeb, p...
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 43,43 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!