ikona pliku docx

promocja starzenia się notatki

podstawy pielęgniarstwa promocja starzenia się


ocena: 4.0, 1
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 21,15 kB.


WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH

W PIŃCZOWIE
Praca zaliczeniowa

Wykładowca dr n. med. Bogumiła Kowalczyk- Sroka

Promocja zdrowego starzenia się

                                   

           PIŃCZÓW, 2018 rok
    Proces starzenia się definiowany jest jako długotrwały, normalny i nieodwracalny proces, w którym pojawiają się u człowieka zmiany biologiczne, psychiczne oraz społeczne. Zmiany te doprowadzają stopniowo do naruszenia równowagi biologicznej, jak i psychicznej, ponieważ nakładają się one na siebie i oddziałują ze sobą, czego efektem jest ograniczona odporność organizmu na różnego rodzaju stres. Konsekwencją tego jest nieprawidłowe funkcjonowania komórek, tkanek, narządów i układów, co sprzyja podatności i powstawaniu wielu chorób
Zob. Jak powstała geriatria? Starość to nie choroba, https://geriatric-med.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-geriatrii/, (dostęp 2018-02-18)..
    Początek procesu starzenia się organizmu przypada umownie na 60- 65 rok życia człowieka i podzielony został na trzy okresy tj.: okres wczesnej starości – wiek 60- 65 lat, okres wieku podeszłego 75- 89 lat i okres wieku sędziwego- powyżej 90 lat.
    Mimo upływu lat i procesowi starzenia się ludzie starsi wciąż mają wiele do zaoferowania, ponieważ dysponują oni wiedzą i doświadczeniem, które mogą przekazać młodszym pokoleniom. Nowoczesność i rozwój technologii nie są w stanie zastąpić mądrości życiowej, jaką posiadają ludzie starsi. Dlatego nie wolno ich lekceważyć, a wręcz odwrotnie, należy ich chronić, otaczać opieką i mobilizować do większej aktywności życiowej i zdrowego starzenia się.
Zob. Tamże
    Nie jest to jednak łatwe zadanie i wymaga pewnej strategii, o czym świadczy polityka krajów europejskich wobec zjawiska starości. Wiadome jest, że ludzie starsi, to osoby mające problem z przystosowaniem się do nowej sytuacji, gdy są starsi, nierzadko schorowani i samotni, bo utracili swoich bliskich i partnerów życiowych, przy których czuli się raźniej. Teraz, gdy ogarnia ich bezradność, poczucie opuszczenia i zagubienia, potrzebują oni wsparcia i docenienia, że jeszcze coś znaczą i są wiele warci. Toteż polityka zdrowego starzenia się oparta na zasadach europejskiej polityki zdrowotnej, na co wskazuje raport WHO (2012), skupia się głównie na:
- podejściu partycypacyjnym polegającym na włączeniu osób starszych w proces decyzyjny związany z ich życiem, z ich losem i konsekwencjami podjętych decyzji,
- dowartościowaniu osób starszych w sensie jednostkowym, jak i wspólnoty,
- równym traktowaniu osób starszych,
- uwzględnieniu perspektywy płci, z powodu różnic w doświadczeniach życiowych i społecznych kobiet i mężczyzn
Zob. S. Golinowska, Promocja zdrowia adresowana do osób starszych wśród europejskich strategii wobec starzenia się, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medium Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Instytut Zdrowia Publicznego, Kraków, s 33..
    Istotną rolę w strategii zdrowia osób starszych odgrywa promocja zdrowia nakierowana na taki styl życia, który, pomimo pewnych ograniczeń związanych z wiekiem, przysporzy takim osobom wiele satysfakcji i radości. Warto podkreślić, że: „Promocja zdrowia adresowana do osób starszych jest w pewnym zakresie alternatywą dla programów wzrostu finansowania kosztownych usług leczniczych starzejącej się populacji”
Tamże, s.33.. Panuje bowiem przekonanie, że osoby starsze, świadome swojego zdrowia skorzystają z oferowanych im propozycji prowadzenia zdrowego stylu życia, aby nie chorować i być jak najdłużej samodzielnym. Promowanie zdrowego starzenia się pomaga także ludziom przewlekle chorym, gdyż nabywają dzięki temu umiejętności radzenia sobie z wieloma niedogodnościami wynikającymi z choroby
Zob. Tamże, s. 33..
    Problem zdrowia i jego promocja była tematem na konferencji w Kanadzie w 1986 roku, kiedy to uchwalono Ottawską Kartę Promocji Zdrowia, nazywaną również „Kartą Ottawską”, którą traktuje się jako ‘Konstytucję” promocji zdrowia. Karta Ottawska jest do dzisiaj uważana za jeden z najważniejszych dokumentów zajmującym się tym problemem i podającym jego oficjalną definicję: „Promocja zdrowia jest to proces umożliwiający każdemu człowiekowi zwiększenie oddziaływania na własne zdrowie w sensie jego poprawy i utrzymywania”
H. Sęk, Psychologia wobec promocji zdrowia,[w:] Psychologia zdrowia, pod redakcją Ireny Heszen- Niejodek i Heleny Sęk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 42.. Według literatury przedmiotu definicja ta przedstawia socjo- ekologiczne ujęcie promocji zdrowia, której istotą jest przede wszystkim inicjowanie działań w celu podnoszenia i utrzymania procesów społecznych sprzyjających szerzeniu zdrowia jako wartości nadrzędnej. Karta Ottawska wymienia pięć obszarów, w których podejmowane są działania składające się na strategię promocji zdrowia i są to:
1. określenie zdrowotnej polityki społecznej,
2. tworzenie środowisk wspierających zdrowie,
3. wzmacnianie działań społecznych chroniących zdrowie,
4. reorientacja świadczeń zdrowotnych,
5. budowanie polityki prozdrowotnej.
Zob. Tamże, s. 52.
    Zdaniem specjalistów wypowiadających się na temat promowania zdrowego starzenia się tego rodzaju działania powinny zostać podjęte w jak najwcześniejszym okresie życia człowieka, ponieważ wtedy kształtują się prawidłowe nawyki dotyczące zdrowia. Działania te powinny dotyczyć:
1) uczestnictwa w życiu rodziny i społeczności,
2) zrównoważonego żywienia i zdrowej diety,
3) aktywności fizycznej
4) unikania palenia oraz nadużywania alkoholu.
Zob. Z. Woźniak, Profilaktyka starzenia i starości. Mrzonki czy konieczność?, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny ROK LXXIII- zeszyt 1- 2011, s 237. .
    Działania te stanowią promowanie zdrowego starzenia się, ponieważ wpływają na tworzenie odpowiednich warunków społecznych, a więc postaw wobec starości oraz ochronę statusu seniorów. Od nich zależy także prawo, polityka i system wsparcia wobec starszych, sprzyjający ich aktywności i umiejętności dostosowania się do zmian zachodzących w otoczeniu. Działania te pomagają osobom starszym budować poczucie własnej godności i zaufania we własne siły, mimo podeszłego wieku. Starzeć się zdrowo, to wierzyć, że się jeszcze wiele potrafi i posiada prawo do własnych wyborów. Samodzielność, niezależność jest dla starszych bardzo ważna i pomaga im normalnie żyć
Zob. Tamże, s. 237..
    Promocja zdrowego starzenia się sprowadzona jest również do pewnych modyfikacji przejawów tego procesu. Starzenie się jest zjawiskiem naturalnym, natomiast wszystkie jego objawy np. skurczowe ciśnienie krwi czy słaba akcja serca lub brak sił mogą zostać poddane korekcie poprzez odpowiednią dietę, większą aktywność fizyczną i regularne kontrole stanu zdrowia. Wskazane jest też, aby osoby starsze, dla utrzymania sprawności intelektualnej, popracowały nad swoją pamięcią i stosowały w tym celu odpowiednie ćwiczenia umysłowe. Świetna kondycja intelektualna wpłynie dodatnio na ich starzenie się, gdyż osoby te będą czuły się zdrowsze, pogodniejsze i bardziej akceptowalne przez swoje otoczenie. Jeśli będą one miały dobre relacje z innymi i posiadały jakieś cele, marzenia, to nie grozi im odtrącenie i samotność, która nie sprzyja zdrowemu starzeniu się.
Zob. s.236.
    Promowaniu zdrowego starzenia się służy współcześnie właściwa profilaktyka skierowana do ludzi starszych, której celem jest wyedukowanie seniorów w zakresie nowinek technicznych, usług socjalnych, prawnych, aby umieli oni sobie poradzić w coraz bardziej skomplikowanej rzeczywistości i nie czuli się niepotrzebni, zepchnięci na margines, co uczyniłoby ich starzenie się wyjątkowo przykre.
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 21,15 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!