Qlesz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Pielęgniarstwo / Pielęgniarstwo pomostowe typ A / 2007

Notatki Qlesz

plik doc

Pytania dyplomowe cz.2

Kolejna porcja pytań dyplomowych z PWSZ Nysa
      Przedstaw cel, zasady i technikę wykonywania EKG (elektrokardiogram). Cel – ocena rytmu serca, ocena ilości uderzeń serca (min, ocena zaburzeń przewodnictwa elektrycznego) ocena niedokrwienia mięśnia sercowego, ocena wtórnego uszkodzenia serca w przebiegu chorób ogólnych, zaburzeń elektrolitowych, przemiany materii. Zasady, technika– pacjent ma odsłonięte kończyny, leży na wznak, odsłania kl.p, na kończyny i klatkę przycze...

plik doc

Pytania

Kilkadziesiąt pytań pojawiających się podczas egzaminu dyplomowego na kierunku pielęgniarstwo
      podaj przyczyny i objawy zawału mięśnia sercowego.‭ Przyczyny: miażdżyca naczyń wieńcowych‭ nadciśnienie‭ otyłość‭ zła dieta‭ palenie tytoniu‭ Objawy: nagły i nieznośny ból zamostkowy promieniujący do kończyny górnej lewej,‭ ‬do‭ ‬szyi,‭ ‬do kątów żuchwy uczucie dramatycznego lęku i zbliżającej się śmierci bladość lepki pot spadek RR tachykardia pobudzenie...

plik docx

Dietetyka - pomoc

Pomoc z dietetyki

PODZIAŁ BIAŁEK ZE WZGLĘDU NA WARTOŚĆ ODŻYWCZĄ

białka proste i złożone; globularne i włókienkowe; strukturalne, enzymy, ochronne, cz. Krzep. Krwi, transportowe, biorące udział w skurczu lub ruchu, hormony, białka błon komórkowych...

plik doc

Dietetyka

Materiały dla studentów piel pomost PWSZ w Nysie materiały nieco poprawione i edytowane do postaci łatwej w czytaniu ;)
KLASYFIKACJA I CHARAKTERYSTYKA DIET - PODSTAWY KLASYFIKACJI DIET Słowo dieta oznacza specjalny sposób żywienia uwzględniający ilość i jakość spożywanych pokarmów. Dieta ma na celu dostarczenie niezbędnych ustrojowi składników pokarmowych z jednoczesnym dostosowaniem ich podaży do możliwości trawienia, wchłaniania i metabolizowania przez zmieniony chorobowo organizm....

plik doc

Diagnozy łacińskie - pediatria

Diagnozy łacińskie na pediatrię
ROZPOZNANIA PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE ADHD - Zespół nadpobudliwości u dzieci AIDS - Zespół nabytych niedoborów odpornościowych ANEMIA - Niedokrwistość ANENCEPHALIA - Wrodzony brak mózgu APPENDICITIS - Zapalenie wyrostka robaczkowego ASD - Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej ASCARIOSIS - Glistnica ASPHYXIA - Zamartwica ASTHMA BRONCHIALE - Dychawica oskrzelowa ATROPHIA CEREBRII - Zanik mózgu AZS - Atopowe zapalenie skóry BPD -...

plik doc

Neurologia, semestr I

materiały z pierwszego semestru
NEUROLOGIA Dr n. med. Jacek Bucior Bóle - bóle głowy Ból Wg definicji Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu - Ból to nieprzyjemne zmysłowe i emocjonalne odczucie towarzyszące istniejącemu lub zagrażającemu uszkodzeniu Mechanizm powstawania bólu: nie jest całkowicie poznany, prawdopodobnie odgrywają tu rolę związki bólotwórcze ~ histamina, serotonina, bradykinina, prostaglandyny (El) i leukotrieny, podstawowym mediatorem jest substancja...

plik doc

Odleżyny

Materiały od mgr Wolińskiej.
ODLEŻYNY Profilaktyka i nowoczesne metody leczenia zachowawczego Definicja odleżyn ? Odleżyna decubitis to obszar miejscowej martwicy tkanek powstający na skutek ograniczenia lub przerwania krążenia z powodu ucisku na naczynia krwionośne tkanek miękkich. Miejsca powstawania odleżyn Miejsca powstawania odleżyn Miejsca powstawania odleżyn Stopnie odleżyn ? / stopień - blednące pod wpływem ucisku zaczerwienienie, zachowane mikrokrążenie i ciągłość naskó...

plik doc

Terapia płynami - ostatni wykład z anestezji

Materiały z ostatniego wykładu pani dr Margol-Łabuzek.
Zasady leczenia płynowego Stosowanie preparatów krwiopochodnych Regulacja objętości krwi Regulacja objętości krwi + Regulacja ciśnienia tętniczego ß Utrzymanie odpowiedniego przepływu w narządach Składowe układu krążenia 1.Serce- główna siła napędowa 2.Układ naczyniowy: Tętnice ? naczynia zaopatrujące Mikrokrążenie + włośniczki = rejon wymiany Żyły ? zbiorniki krwi powracającej d...

plik doc

Biofizyka

Konspekty z biofizyki.
Fizyka i biologia to dwie podstawowe nauki przyrodnicze różniące się przedmiotem zainteresowań i metodyką badań. Fizyka - materia nieożywiona, Biologia - materia ożywiona fizyka opisuje właściwości materii i zjawisk ilościowo za pomocą wielkości fizycznych. Odkrywane między wielkościami zależności funkcyjne sformułowane są w prawa ilościowe wyrażające się za pomocą wzorów matematycznych. Biologia stosuje metody jakościowego opisu właściwości obiektów biologicznych....

plik doc

Anestezja

Materiały z anestezji i IT
Anestezjologia i Intensywna Terapia Rodzaje znieczulenia Napis na nagrobku W.Mortona ?Wynalazca i propagator wziewnej metody anestezji :Przed którym zabieg chirurgiczny był zawsze cierpieniem: Dzięki któremu chirurgia stała się bezbolesna ; Od którego nauka zyskała kontrolę nad bólem ? Znieczulenie: Odwracalne zniesienie czucia bólu w całym organizmie -znieczulenie ogólne lub w jego części/ znieczulenia przewodowe, blokady/ przy uży...

plik doc

Biochemia cz. 3 - enzymy

Ostatnia część materiałów z biochemii
MAGAZYNOWANIE I ZUŻYTKOWANIE ENERGII W UKŁADACH BIOLOGICZNYCH Wszystkie procesy biochemiczne przebiegające w żywej komórce powodują: określone zmiany chemiczne odpowiednie efekty energetyczne (związane są ze zmianą potencjału chemicznego substangi reagujących). Wyróżnia się. dwa rodzaje reakcji: -egzoergiczne, czyli przebiegające spontanicznie i ze zmniejszeniem sumarycznego potencjału chemicznego w układzie, a więc wydzieleniem energii, - endo...

plik pdf

Teorie i filozofia pielegniarstwa

materiały w ramach samokształcenia mgra D. Klonowskiego
Pojęcie filozofii człowieka i jej przedmiot. Filozofia pielęgniarstwa. TEORIE PIELĘGNOWANIA FILOZOFIA PIELĘGNIARSTWA > Pielęgniarstwo to unikatowa autonomiczna działalność w krajowych systemach ochrony zdrowia, mająca na celu-przez swoiste czynności prewencyjne, terapeutyczno-pielęgnacyjne i edukacyjnopromocyjne - przyczynić się do dobrostanu zdrowotnego jednostek i społeczeństw. PliLIjUMłRStWO > N a u k o w ą p o d s t a w ę t y...

plik doc

Kilka pytań z biochemii

Kilka pytań sprawdzajacych ;)
1. W organizmie człowieka występują również pierwiastki wysoko toksyczne, takie Jak: a) Fe,Cu, Se, B, (b) As, Cd, Pb, Hg c) S, Se, J, F. 2. Atom C połączony z 4 różnymi podstawnikami nazywa się: a)chiralnym, i to ułożenie wokół atomu węgla alfa nadaje aminokwasom aktywność optyczną, b) chiralnym, i to ułożenie wokół atomu węgla alfa sprawia, że są możliwe dwa izomery optyczne, c) asymetrycznym, to ułożenie wokół atomu węgla alfa nadaje aminokwasom...

plik doc

Biochemia cz.2

Druga część materiałów z biochemii
PODSTAWOWE PRZEMIANY ZWIĄZKÓW W ORGANIZMIE Losy składników diety po strawieniu i absorpcji składają się na przemiany pośrednie czyli szlaki metaboliczne. Szlaki metaboliczne dzieli się na 3 kategorie: Szlaki anaboliczne prowadzące syntezy związków tworzących strukturę ciała i warsztat metaboliczny. Takim szlakiem jest synteza białek. Szlaki kataboliczne dotyczą procesów oksydacyjnych, które uwalniają energię swobodną zwykle w postaci fosforanu bogatoe...

plik doc

Biochemia, Nysa Piel. pomostowe

Materiały dostarczone przez wykładowcę
SKŁAD CHEMICZNY ORGANIZMÓW ŻYWYCH Organizm składa się z kilkunastu pierwiastków. Główne pierwiastki to: WĘGIEL, WODÓR, TLEN, AZOT. 99% masy ciała człowieka dorosłego stanowią następujące pierwiastki: C, H, O, N, P, Ca 0,9% - K, Na, S, Cl, Mg Pierwiastki śladowe stanowią 0,1% Fe, Cu, Zn, Co, B, Mo, Mn, Se, J, F Pierwiastki wysoko toksyczne: Sb (antymon), As (arsen), Ba (bar), Be, Cd, Pb, Hg, Ag, Tl (tal), Th (tor). GŁÓWNE KOMPONENTY ORGANIZMU LUDZKIE...