ala69ala
Nauk Historycznych i Pedagogicznych / Pedagogika / 2005

Notatki ala69ala

plik pdf

testy specjalizacja -wiosna 2014

specjalizacja pielęgniarstwo
Pieczątka organizatora Egzaminu Państwowego INSTRUKCJA DLA ZDAJĄCEGO TEST NR 011211 * * * T e s t s k ł a d a s i ę z e 1 8 0 z a d a ń e g z a mi n a c y j n y c h o b e j mu j ą c y c h zagadnień z bloku specjalistycznego i ogólnozawodowego. P r z e w i d y w a n y c z a s n a r o z w i ą z y w a n i e t e s t u : 1 8 0 mi n u t . całość Przed rozpoczęciem udzielania odpowiedzi proszę o wypełnienie i zaklejenie karty identyfikacyjnej znajdującej się na os...

plik docx

choroby genetyczne

NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE CHOROBY GENETYCZNE Choroby genetyczne to grupa chorób wywołana mutacjami w obrębie genu lub genów, mających znaczenie dla prawidłowej budowy i czynności organizmu.

NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE CHOROBY GENETYCZNE

Genetyka- to nauka o zmienności i dziedziczności cech u istot żywych. Powstała na początku XXw. kiedy odkryto na nowo zapomniane prawa Mendla, a następnie ugruntowano chromosomową teorię dziedziczności, co dało podwaliny genetyki klasycznej....

plik docx

szkodliwość cytostatyków

STANOWISKO KONSULTANTA KRAJOWEGO DS. PIELĘG. ONKOLOGICZNEGO W SPRAWIE SPORZĄDZANIA CYTOSTATYKÓW

STANOWISKO KONSULTANTA KRAJOWEGO DS. PIELĘG. ONKOLOGICZNEGO W SPRAWIE SPORZĄDZANIA CYTOSTATYKÓW

Podstawowe zasady sporządzania cytostatyków są jednoznaczne i podobne we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Tylko bezwzględne ich przestrzeganie daje gwarancje otrzymywania leków należytej jakości, bez narażenia...