nita1990 WSP TWP oddział Szczecin
Pedagogika / 1950

Notatki nita1990

plik doc

Zagadnienia na egzamin z wpr. do pedagogiki

Opracowane zagadnienia na egzamin ustny do mgr Pszonak
Wprowadzenie do pedagogiki Proszę zdefiniować pojęcie wychowania Wychowanie- świadomie organizowana działalność społeczna, oparta na stosunkach wychowawczych, między wychowawcą, a wychowankiem, których celem jest wywołanie zamierzonych zmian w osobowości wychowanka. Funkcje wychowania- wymienić religijne, moralne i społeczne cele wychowania, znaczenie techniczne, znaczenie kulturotwórcze, znaczenie biologiczne, znacze...

plik doc

Konstruktywna i niekonstruktywna ocena pracownika przez przełożonego

Praca zaliczeniowa dot. jak w temacie
Uniwersytet Szczeciński Wydział Humanistyczny Studia Podyplomowe ? Organizacja Pomocy Społecznej? Przedmiot: Wybrane elementy socjologii oraz teorii organizacji i zarządzania Temat: Niekonstruktywna i konstruktywna ocena pracownika przez przełożonego na podst. popełnionego błędu przez pracownika socjalnego w MGOPS. Opracowała: Wykładowca: ............................................... ..............................

plik pdf

Pedagogika- mnemotechniki


warsztat pracy MNEMOTECHNIKI JAKO EFEKTYWNE METODY ZAPAMI¢TYWANIA Gdyby cz∏owiek nie by∏ w stanie zapami´tywaç uzyskanych informacji czy te˝ zdobytych umiej´tnoÊci, nie móg∏by prawdopodobnie istnieç. Ka˝dego dnia budzàc si´, musia∏by poznawaç Êwiat na nowo, uczàc si´ praktycznie codziennie tego samego. a szcz´Êcie natura wyposa˝y∏a nas w cudowne mechanizmy, dzi´ki którym uczymy si´, zapami´tujàc i odpowiednio przetwarzajàc zebrane dane. DziÊ, kiedy wymaga si´ od nas coraz wi´cej, bardz...