plusarenata1989 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Ogrodniczy / Ogrodnictwo / 2007

Studia na UP Lublin, kier.Ogrodnictwo - UWIELBIAM kwiaty, krzewy i inne ogrodnicze cuda...ubóstwiam także Stinga :) i wiele, wiele innych ale za mało znaków na opis :) ps rok rozpoczęcia studiów - 2008 a nie 2007 (prawidłowej daty nie udało się ustawić).

Notatki plusarenata1989

plik doc

brak tytułu ponieważ notatka jest zbyt obszerna, odsyłam do opisu :)

Kiełkowanie, Fotorespiracja, Charakterystyczne cechy wody, Transport aktywny, Transport bierny, Gospodarka wodna roślin, Bilans wodny, FAZA JASNA, FAZA CIEMNA, C4,Oddychanie komórkowe, GLIKOLIZA , CYKL KREBSA, Łańcuch oddechowy, RE, jądro kom.
Kiełkowanie (germinacja) ? zespół procesów zachodzących wewnątrz nasienia, które prowadzą do aktywacji zarodka. Rozpoczęcie wzrostu siewki jest zakończeniem kiełkowania i rozpoczęciem następnej fazy rozwojowej. Makroskopowym objawem zakończonego kieł...

plik doc

Czynniki oddychania, objawy niedobory pierwiastków, fitohormony

ściągaweczka na fizjologie :)
CZYNNIKI ODDYCHANIA: TEMPERATURA - ok. OOC proces oddychania jest spowolniony - wraz ze wzrostem temperatury intensywność procesu oddychania zwiększa się; - 34 ? 40OC ? spowolnienie intensywności procesu oddychania - 50OC ? proces oddychania spada, ponieważ enzymy ( czyli białka ) ulegają denatunacji; - jeżeli temperatura przez dłuższy czas wynosi ponad 30OC to proces oddychania przebiega na takim samym poziomie. ILOŚĆ TLENU - w niskiej ilości tlenu int...

plik doc

Bioindykatory roślinne


Rośliny do prawidłowego przebiegu procesów życiowych wymagają oprócz składników pokarmowych i wody, również korzystnego układu czynników klimatycznych (np. temperatura, światło). Sam fakt reagowania roślin na czynniki zewnętrzne wskazuje na ich rolę wskaźnikową czyli bioindykacyjną. Na podstawie występowania odpowiednich gatunków roślin w środowisku można ocenić warunki klimatyczne (np. temperaturę powietrza i gleby, stosunki świetlne), chemiczne właściwości gleby dotyczące jej kwasowości...

plik doc

Biomy świata

Zawsze zielone lasy deszczowe, Lasy podzwrotnikowe, Sawanna, Półpustynie i pustynie gorące,Wiecznie zielone lasy i zarośla twardolistne, stepy, Lasy liściaste i mieszane klimatu umiarkowanego
Biom Biom jest dużą jednostką ekologiczną, na którą składają się całe zespoły ekosystemów określonego obszaru geograficznego. Twór tai jest łatwym do rozpoznania regionem biologicznym o charakterystycznych cechach morfologicznych, wynikających z dominacji określonej formacji roślinnej i charaktery...

plik doc

Populacja

populacja, cechy populacji, oddziaływania pomiędzy populacjami
Cechy populacji rozrodczość śmiertelność areał (obszar występowania) zagęszczenie populacji liczebność struktura płci i wieku strategia życiowa dynamika liczebności rozrodczość - wrodzona zdolność populacji do wzrostu jej liczebności drogą rozrodu. Nie jest stałą i zależy od wielkości oraz składu populacji, oddziaływań między osobnikami i od warunków środowiska. D...

plik doc

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII


ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Odnawialne źródła energii - źródła energii, których używanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem - ich zasób odnawia się w krótkim czasie. W Ustawie Prawo energetyczne źródła energii zdefiniowano następująco: ?Odnawialne źródło energii ? źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a...

plik doc

Ekologia, mnóstwo zagadnień na egzamin

notatka zawiera bardzo duzo pojęć, definicji, zasad, praw z ekologii, moze być przydatna na egzamin a na pewno na kolokwium :)
Ekologia? nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmująca się badaniem oddziaływań pomiędzy organizmami a ich środowiskiem oraz wzajemnie między tymi organizmami. Ekologia zajmuje się badaniem powiązań między wspólnotą biotyczną a środowiskiem abiotycznym (układy biologiczne istnieją w sieci powiązań między sobą i otaczającym je środowiskiem), opartych na r...

plik doc

Wirusy wektorowe


Wektory- odpowiednio spreparowane (zmodyfikowane) wirusy (lub plazmidy), można do nich wbudować obcy DNA a wektor wprowadzić do komórki gospodarza, gdzie ulegnie ekspresji, powieleniu lub wbuduje się w jego genom. każdy rodzaj wirusa wektorowego cechuje niska wydajność przenoszenia genów, wywoływanie odpowiedzi odpornościowej w organizmie pacjenta a także podobieństwo do wirusów wywołujących choroby nowotworowe. W związku z tymi wadami obecnie dąży się do rezygnacji z wektorów biologic...

plik doc

Kompostowanie


Kompostowanie (organiczny recykling) ? naturalna metoda unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów, polegająca na rozkładzie substancji organicznej przez mikroorganizmy ? bakterie tlenowe, mrówki, nicienie, etc. Jest to proces przetwarzania substancji w kontrolowanych warunkach w obecności tlenu (powietrza), w odpowiedniej temperaturze i wilgotności. Kompostowanie jest kontrolowanym rozkładem materii organicznej. Zamiast pozwalać naturze na powolny rozkład biomasy, kompostowanie zapew...

plik doc

Mikoryza


Mikoryza ? symbiotyczny układ między grzybami, a korzeniami roślin wyższych. Mikoryza endotroficzna ? korzeń rośliny nie różni się zewnętrznie od korzeni gatunków nietworzących mikoryzy. Strzępki grzyba rozwijają się we wnętrzu komórek korzeni. Ten typ zależności występuje u niektórych gatunków drzew i krzewów liściastych, np. u jesionów oraz u traw i zbóż. Mikoryzy endotroficzne tworzone są głównie z grzybami należącymi do rzędu Glomales (np. Glomus intraradices). Mikoryza ektotrofic...

plik doc

Bakterie azotowe


Wśród drobnoustrojów wiążących N2 są bakteriesamożywne i cudzożywne. Tlenowe i beztlenowe, wolno żyjące i symbiotyczne. Wspólną ich cechą jest zdolność syntezowania nitrogenazy wchodzącej w skład układu współdziałających enzynów. Kluczowym produktem redukcji N2 jest amoniak (NH3 włączany w szlak biosyntezy aminokwasów. Ilość związanego azotu jest nie tylko uzależniona od właściwości fizjologicznych asymilatorów, lecz także od warunków środowiska. Proces biologicznego wiązania azotu wymaga...

plik doc

Formy azotu organicznego w glebie


Formy azotu organicznego w glebie Azot występuje w glebie zarówno w formie organicznej, jak i mineralnej, przy czym zdecydowanie dominują połączenia organiczne, które mogą stanowić do 99% całkowitej zawartości azotu. (do 99%).Całkowita ilość N w warstwie ornej większości gleb na ogół waha się wgranicach od 0.02 do 0.4%. W glebach organicznych (torfowych)zawartość N jest wielokrotnie wyższa i wynosi do 3.5%. Głównym źródłem azotu w glebie są resztki roślinne. Azot występuje w formac...

plik doc

Przemiany bezazotowej materii organicznej

Mikrobiologiczne przemiany bezazotowej materii organicznej; skrobi, celulozy, hemicelulozy, pektyn, ligniny (warunki procesów i ich znaczenie).
12. Mikrobiologiczne przemiany bezazotowej materii organicznej; skrobi, celulozy, hemicelulozy, pektyn, ligniny; warunki procesów i ich znaczenie: 1. SKROBIA: Skrobia rozkładana jest przez mikroorganizmy posiadające enzymy alfa i beta amylazy, do maltozy i w następstwie do glukozy. Proces rozkładu odbywa się w warunkach tlenowych i beztlenowyc...

plik doc

Oddziaływania pomiędzy mokroorganizmami

Wzajemne zależności między drobnoustrojami, oddziaływanie pośrednie i bezpośrednie, znaczenie w środowisku i wykorzystanie praktyczne tych zjawisk w biologicznej ochronie roślin wykorzystanie anty-biozy.
11. Wzajemne zależności między drobnoustrojami, oddziaływanie pośrednie i bezpośrednie, znaczenie w środowisku i wykorzystanie praktyczne tych zjawisk w biologicznej ochronie roślin wykorzystanie anty-biozy. ? Bezpośrednie- komórki znajdują się w bezpośrednim kontakcie...

plik doc

Rodzaje oddziaływań pomiędzy organizmami

niepełna notka, brak oddziaływań antagonistycznych
11. Wzajemne zależności między drobnoustrojami, oddziaływanie pośrednie i bezpośrednie, znaczenie w środowisku i wykorzystanie praktyczne tych zjawisk w biologicznej ochronie roślin wykorzystanie anty-biozy. ? Bezpośrednie- komórki znajdują się w bezpośrednim kontakcie - Symbioza- stałe lub czasowe współżycie dwóch różnych gatunków organizmów, korzystne, a często nie-odzowne dla jednego lub nawet dwóch partnerów. Symbiozy w...

plik doc

Wpływ środowiska na drobnoustroje


WPŁYW ŚRODOWISKA NA DROBNOUSTROJE Związek drobnoustrojów ze środowiskiem     Drobnoustroje są bardzo ściśle związane ze środowiskiem które na nie bez przerwy oddżaływuje. W odpowiednich warunkach mikroorganizmy rozwijają się bardzo dobrze, w niekorzystnych ich rozwój może być zahamowany lub mogą zginąć. Do czynników decydujących o rozwoju mikroflory środowiska zalicza się: -obecność lub brak wody  -temperaturę -promieniowanie -odczyn środowiska -ultradźw...

plik doc

Oddychanie (tlenowe, beztlenowe)


Oddychanie (utlenianie mikrobiologiczne)- proces biologiczny , w którym energia chemiczna utlenianego substratu organicznego jest przez organizm wykorzystywana do przeprowadzenia endoergicznych reakcji albo przekształcana w energie cieplną, mechaniczna, świetlną lub elektryczną. W procesach biologicznego utleniania możemy wyróżnić trzy podstawowe mechanizmy: * Oddychanie tlenowe- ostatecznym biorcą elektronów jest tlen cząsteczkowy. * Oddychanie beztlenowe- ostatecznym biorcą elektr...

plik doc

Fotolitotrofy, chemoorganotrofy, chemolitotrofy - którtka charakteryst


FOTOAUTOTROFY- są to samożywne mikroorganizmy zdolne do syntezy prostych związków organicznych z dwutlenku węgla i wody z wykorzystaniem energii świetlanej. Charakterystycznym procesem jest fotosynteza. Do tych mikroorganizmów zaliczamy: bakterie purpurowe i zielone(zawierające bakteriochlorofil) oraz sinice. * Niektóre fotoautotrofy ( bakterie purpurowe) przeprowadzają fotosyntezę w warunkach beztlenowych. Mikroorganizmy te wykorzystują nie wodę lecz inny zredukowany związek organi...

plik doc

Formy przetrwalnikowe bakterii i grzybów


4. Formy przetrwalne bakterii i grzybów oraz znaczenie w środowisku. Znaczenie grzybów w środowisku przyrodniczym i w gospodarce: -Niektóre mogą rozwijać się w środowiskach bardzo trudnych do życia, niesprzyjających innym organizmom (stężone roztwory soli lub cukru), pełnią zatem ważną rolę, gdyż uwalniają pierwiastki zawarte w związkach organicznych i przywracają je środowisku. -Saprofity rozkładają martwą materię w podłożu; tym samym stanowią wraz z bakteriami poziom reducen...

plik doc

Grzyby

grzyby, mikrobiologia
Grzyby saprotroficzne. Rozwijają się na martwych szczątkach roślin i zwierząt oraz na podłożu organicznym pochodzenia przemysłowego (np. papier). Zaliczane są do nich grzyby należące do różnych grup taksonomicznych: Rhizidiaceae, Cladochytriaceae, Chytridiales, Saprolegniaceae, Leptomitaceae, Oomycetes oraz do workowców Ascomycetes i grzybów niedoskonałych Deueromycetes. Mineralizuja substancje organiczna. Grzyby mikoryzowe (Glomeromycota) - typ (gromada) grzybów. Ic...

plik doc

Bakterie

bakterie - ogolnie
Bakterie jako organizmy prokariotyczne Budowa bakterii - Pod względem budowy morfologicznej wyróżniamy następujące formy komórek bakterii: formy kuliste: pojedyncze ziarenkowce, dwoinki, paciorkowce, gronkowce, pakietowce; formy walcowate lub cylindryczne: pałeczki, laseczki, prątki, nitkowate i maczugowce; formy spiralne: śrubowce, krętki, przecinkowce. Rys. Formy bakterii - Bakterie nie posiadają jakichkolwiek struktur błoni...

plik doc

Wirusy, charakterystyka ogólna

troszke o wirusach, na mikrobiologie wystarczająco, ps.przypadkowo wrzuciłam dwa razy tę samą notatkę :)
1. a)Wirusy charak.ogólna: Wirusy- (wirus vicus=jad,trucizna) jeden z typów mikroorgsą to pasoży, które można zobaczyć tylko za pomocą mikroskopu elektronowego. Ich rozmiary wahają się w granicach 20-250 nm. Aby utrzymać się w środowisku, muszą być zdolne do przenoszenia się od gospodarza do gospodarza, zakażenia i replikacji we wrażliwych ich komórkach.Cząstka wirusa składa sie z kwas...

plik doc

Wirusy, charakterystyka ogólna

troszke o wirusach, na mikrobiologie wystarczająco
1. a)Wirusy charak.ogólna: Wirusy- (wirus vicus=jad,trucizna) jeden z typów mikroorgsą to pasoży, które można zobaczyć tylko za pomocą mikroskopu elektronowego. Ich rozmiary wahają się w granicach 20-250 nm. Aby utrzymać się w środowisku, muszą być zdolne do przenoszenia się od gospodarza do gospodarza, zakażenia i replikacji we wrażliwych ich komórkach.Cząstka wirusa składa sie z kwasu nukleinowego i płaszcza białkowego-KAPSYDU. Cechy:...

plik doc

Obieg azotu i siarki

krótka notatka w sam raz na kolokwium lub egzamin
Obieg Azotu i Siarki Azot należy  do makroelementów  i jest  podstawowym  pierwiastkiem   wchodzącym w skład białek  i kwasów nukleinowych,  Detryfikacja - Proces reakcji tlenu  ze związków azotowych , zawierających  azot i tlen  redukcja azotów do  NH3  lunb do  N2 pod wpływem  bakterii glebowych.  Mineralizacja -  Rozkład substancji organizmów Fosfor  jest ważnym składnikiem  protoplazmy, jego związki organiczne  są...