chalada_s Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki
Politlogia / Doradztwo personalne i zarządzanie personelem / 2007

xalada ( czyt. chałada ) w języku romskim: wojsko, żołnierze. Pracuję (PGE KWB Bełchatów SA), uczę się (Politologia na Wydziale Nauk Politycznych w WSSMiA), próbuję jakoś sobie żyć ... generalnie nie narzekam :-)

Notatki chalada_s

plik doc

Podstawy organizacji i zarządzania

Materiał do nauki
ORGANIZACJA ? grupa ludzi, pracujących razem w ustrukturyzowany sposób dla osiągnięcia celów. SYNERGIA ? współdziałające czynniki dają wypadkowy wynik większy niż suma skutków wywołanych przez każdy czynnik z osobna. Jest główną racją istnienia organizacji. ZARZĄDZANIE ? proces świadomego i ciągłego kształtowania organizacji. To proces planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania pracy członków organizacji oraz wykorzystywania wszystkich dostępnych zasobów org...

plik doc

Psychologia - pytania

28 pytań z psychologii
1. Przedmiot badań w Psychologii Psychologia- dziedzina wiedzy, zajmuje się człowiekiem jako jednostką, indywidualistą, bada jego zachowanie w warunkach zewnętrznych, w relacjach z otoczeniem. Każdy człowiek dąży do zaspokojenia potrzeb biologicznych i psychologicznych. Psychologia składa się z wielu działów: Psychologia ogólna- jest to poznawanie ogólnych procesów i zjawisk psychicznych, ich charakterystyki, przebiegu, uwarunkowań z nimi związanych, ma podać ogóln...

plik doc

Prace zaliczeniowe

1.Globalizacja gospodarcza - korzyści i ryzyka. 2.Ewolucja światowego systemu monetarnego.
?Problemy globalizacji? Tematy prac: Globalizacja gospodarcza - korzyści i ryzyka. Ewolucja światowego systemu monetarnego.

plik doc

Problemy globalizacji

Tematy 12 wykładów
Nazwa przedmiotu: Problemy globalizacji Poziom organizacyjny: studia I-go stopnia Kierunek: POLITOLOGIA Forma studiów: niestacjonarne Rygor: zaliczenie na ocenę Czas na realizacje programu I. Studia zaoczne - konwersatorium - 30 godzin Cele kształcenia: ukazanie głównych kierunków rozwoju nowoczesnych społeczeństw w sferze nauki, techniki, gospodarki, polityki i kultury, prezentacja czynników determinujących rozwój współczesnego świata, wdrożenie słuchaczy...

plik doc

Problemy globalizacji

Tematy prac
?Problemy globalizacji? red. Stanisława Michalkiewicza (zarówno studia licencjackie jak i magisterskie). Tematy prac: Globalizacja gospodarcza - korzyści i ryzyka. Ewolucja światowego systemu monetarnego. Wpływ globalnej strategii militarnej na systemy polityczne państw. Rząd światowy, czy powrót do anarchii w stosunkach międzynarodowych. "Uniwersalizm", a zachowanie tożsamości. Student ma obowiązek napisać pracę na jeden dowolnie wybrany przez siebie temat....

plik doc

Podstawy organizacji i zarządzania

Materiał do nauki
ORGANIZACJA ? grupa ludzi, pracujących razem w ustrukturyzowany sposób dla osiągnięcia celów. SYNERGIA ? współdziałające czynniki dają wypadkowy wynik większy niż suma skutków wywołanych przez każdy czynnik z osobna. Jest główną racją istnienia organizacji. ZARZĄDZANIE ? proces świadomego i ciągłego kształtowania organizacji. To proces planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania pracy członków organizacji oraz wykorzystywania wszystkich dostępnych zasobów org...

plik doc

Historia administracji

Materiał do nauki
Administracja Księstwa Warszawskiego: Księstwo utworzono z ziem byłego zaboru pruskiego po pokoju z Napoleonem w Tylży w 1807 r. Ustawa konstytucyjna została podpisana w Dreźnie 22 lipca 1807 r. Opracowana została w kancelarii cesarza i tylko w niewielkim stopniu uwzględniała propozycje strony polskiej. Tekst Konstytucji opublikowano w ?Moniteur? i warszawskich gazetach ? po francusku i w tłumaczeniu polskim. Po wprowadzeniu porządku konstytucyjnego ponownie opublikowan...

plik doc

Elementy filozofii, Praca kontrolna

Czy podróżowanie jest to zachowanie instynktem wiedzione, czy doznajemy satysfakcji stąd, że doświadczamy czegoś, co jest po prostu nowe, że nowość jako taka nas przyciąga?
Sławomir Chałada WSSMiA Piotrków Trybunalski Wydział Nauk Politycznych Politologia Doradztwo personalne i zarządzanie personelem I semestr 2007/2008 ELEMENTY FILOZOFII Praca kontrolna Czy podróżowanie jest to zachowanie  instynktem  wiedzione, czy doznajemy satysfakcji stąd, że doświa...

plik doc

Elementy filozofii

Tematy do nauki
Elementy filozofii Czym jest filozofia? Wprowadzenie w problematykę związaną z filozofią: uświadomienie czym jest filozofia; pokazanie związku pomiędzy filozofią a życiem, każdy człowiek to filozof. Cztery punkty wyjścia filozofii Przedstawienie sposobu uprawiania filozofii: punkt startowy ? doświadczenie, następnie zdziwienie (pod wpływem tzw. sytuacji granicznych), wątpienie i bezzałożeniowość. Rozróżnienie pomiędzy filozofią a naukami szczegółowymi, filozofią, rel...

plik doc

20 pytań z socjologii

20 pytań z socjologii
1.Definicja socjologii Zajmuje się badaniem zachowań ludzkich, interakcji(wzajemne wpływy oddziaływania)oraz organizacji społeczeństwa 2.Początki powstania socjologii Powstała w czasach przemian wywoływanych: - upadkiem feudalizmu i rozwojem handlu przemysłu oraz urbanizacji -ruchem intelektualnym znanym pod nazwą oświecenie, który umożliwił rozkwit nauki oraz świeckiej myśli w odniesieniu do świata materialnego biologicznego i społecznego -traumatycznym szokiem...

plik doc

Politologia - zagadnienia ogólne.

Spis treści 1. Definicja 2. Lista problemów badawczych 3. Krótka historia politologii 4. Politologia w Polsce 5. Marketing polityczny
Politologia - zagadnienia ogólne. Spis treści 1. Definicja 2. Lista problemów badawczych 3. Krótka historia politologii 4. Politologia w Polsce 5. Marketing polityczny 1. Definicja Politologia to jedna z nauk społecznych, zajmująca się polityką rozumianą jako całokształt działalności związanej z dążeniem do zdobycia, sprawowania i utrzy...