2com
Edukacja Zdrowia i BHP / 1973

:) odpowiedni :)

Notatki 2com

plik pdf

Metoda oceny ryzyka- praca powtarzalna

Metoda oceny ryzyka zwiazanego z praca powtarzaln? wed?ug EN 1005-5
BEZPIECZEŃSTWO PRACY 7-8/2007 dr hab. in¿. DANUTA ROMAN-LIU Metoda oceny ryzyka zwi¹zanego z prac¹ powtarzaln¹ wed³ug EN 1005-5 W artykule opisano metodê oceny ryzyka miêśniowo-szkieletowych dolegliwości koñczyn górnych bêd¹cych wynikiem pracy powtarzalnej. Metoda OCRA (Occupational Repetitive Action) jest zawarta w normie EN 1005-5 zatwierdzonej w 2007 roku. A method of assessing risk caused by repetitive handling in...