Inia_85 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Nauk Pedagogicznych / Pedagogika / 2006

Notatki Inia_85

plik doc

Holocaust w literaturze współczesnej

wypracowanie
Holocaust w literaturze współczesnej. Holocaust - termin określający zagładę Żydów w okresie II wojny światowej. Zniszczenie ludności żydowskiej stanowiło jeden z głównych punktów programu partii hitlerowskiej. W wyniku holocaustu zginęło ponad 5 mln Żydów. Literatura współczesna bogata jest w utwory traktujące o holocauście. Pisarze, którzy przeżyli wojnę i widzieli jej skutki, często wracają w swej twórczości do tych tragicznych wydarzeń. Zagłada Żydów, ich cierpienia i pośw...

plik doc

Heroizm moralny bohaterów romantycznych i postaci z utworów literackic

wypracowanie
Heroizm moralny bohaterów romantycznych i postaci z utworów Stefana Żeromskiego. Postacie bohaterów wykreowanych przez twórców romantycznych oraz poznanych w dziełach Stefana Żeromskiego, budzą podziw niezwykłym heroizmem moralnym. Dążąc do realizacji wzniosłych celów politycznych i społecznych, wykazują maksymalizm etyczny. Dla swoich idei gotowi są do najwyższych poświęceń nie tylko szczęścia osobistego, ale również życia. Niezwykłe biografie tych nieprzeciętnych bohat...

plik doc

Henryk Sienkiewicz - nowele

wypracowanie
Henryk Sienkiewicz ?Nowele? Nowelistyczną twórczość Henryka Sienkiewicza (dominowała w jego pisarstwie do r. 1883) można ułożyć w trzy, krzyżujące się, kręgi tematyczne: ? chłopski, ? antyzaborczo-patriotyczny, ? amerykański (będący wynikiem obserwacji podjętych w podróży do Ameryki w l. 1876-78). Jako motyw najczęstszy powraca w nich niezawiniona niedola bohaterów: bezradność ciemnego i oszukanego chłopa (?Szkice węglem?, ?Bartek Zwycięzca?), bezradność krzywdzonego...

plik doc

Grażyna - wypracowanie

wypracowanie
?Grażyna? Okoliczności powstania utworu : Grażyna powstała w 1822 r. w Kownie i Wilnie, wciągu sześciu miesięcy trudnej i żmudnej pracy gdzie Mickiewicz pracował jako nauczyciel. Mickiewicz przeprowadził wiele studiów i badań z bogatych zbiorów bibliotecznych w pisaniu Grażyny, poeta korzystał z licznych źródeł historycznych dotyczących dziejów Litwy m.in. z kroniki Macieja Stryjowskiego, z dzieła historii Prus niemieckiego pisarza Kotzebuego. Mimo tych wszystkich zabiegó...

plik doc

Formuła telewizji publicznej w Polsce

wypracowanie
Formuła telewizji publicznej w Polsce - działalność informacyjno-publicystyczna. Dynamiczne zmiany życia politycznego i gospodarczego w Polsce, wpłynęły znacząco na obecny kształt i rolę telewizji publicznej na rynku mediów. Przez wiele lat telewizja państwowa, jako monopolista i narzędzie w ręku władzy, pełniła dominującą i jedyną opcję wpływającą na opinię społeczną. Z chwilą zmian politycznych i otwarcia Polski na ład istniejący w świecie mediów, nastąpił dynamiczn...

plik doc

\'Faszyzm siega ludzkich dusz\' - refleksje

wypracowanie
Polska literatura lat wojennych i powojennych wobec totalitaryzmu XX wieku. Wrzesień 1939 roku. zakończył krótki okres trwania niepodległej II Rzeczpospolitej. Z trudem kształtowana rzeczywistość gospodarcza , polityczna i społeczna młodego państwa ponownie uległa zniszczeniu. Druga wojna światowa rozpoczęła się dla Polaków dwukrotnie: po raz pierwszy pierwszego września , gdy Niemcy hitlerowskie napadły na Polskę , a po raz...

plik doc

Fascynacja, czy poczucie obcości. 2

wypracowanie
Fascynacje czy poczucie obcości? Człowiek wspólczesny wobec dzieł literatury staropolskiej. Okres staropolski obejmuje trzy wielkie epoki historyczno - literackie: średniowiecze, renesans, barok. W każdej z nich ukształtował się odrębny pogląd na temat Boga, człowieka, życia i śmierci. W średniowiecznej literaturze dominowały trzy wzorce osobowe: ascety, dobrego władcy i szlachetnego rycerza. Nowa epoka - renesans przyniosła z sobą ?kult człowieka?, problem Najwyższego Dobr...

plik doc

Fascynacja, czy poczucie obcości.

wypracowanie
Fascynacja, czy poczucie obcości ? Człowiek współczesny wobec dzieł literatury staropolskiej. Polacy na przestrzeni dziejów zawsze i w każdych okolicznościach przywiązywali ogromne znaczenie do historii. Była ona dla nas niczym matka-opiekunka, u której szukaliśmy pokrzepienia w chwilach trwogi, rzadziej mądrości w momentach przełomowych dla naszego kraju, zarówno na arenie międzynarodowej jak i w sprawach wewnętrznych. Jednym z najistotniejszych elementów naszych dziejów...

plik doc

Etos rycerza i spiskowca

wypracowanie
Etos rycerza i spiskowca. Etos rycerza, który jest powszechnie znany i propagowany, pochodzi z epoki średniowiecza To właśnie wieki średnie ukształtowały ideał rycerza o nieskazitelnej reputacji, człowieka honoru, walczącego do ostatniej krwi o słuszna sprawę, odważnego i zdolnego do poswiecen. Ten wzorzec moralny, mocno zakorzeniony w sredniowieczu, pozostawil takze swoje slady w pozniejszych okresach literackich.Mozna jednak zauwazyc, ze ow etos zmienial sie z uplywem c...

plik doc

Dzieje prawdy

wypracowanie
?Dziełami wielkimi i moralnymi są tylko dzieła prawdy (Emil Zola). Skomentuj tę opinię, odwołując się do wybranych utworów literackich. Sztuka, tworzona przez człowieka i dla człowieka, jest nieodłącznym elementem naszej egzystencji. Jako stałej towarzyszce ludzkiego życia, zwykliśmy wyznaczać jej funkcję nośnika ponadczasowych prawd i uniwersalnych wskazówek. Wielkimi dziełami określamy więc utwory, które ? oprócz walorów estetycznych ? zawierają naukę moralną. Dla mnie wzo...

plik doc

Dzieła oświecenia jako apel

wypracowanie
Dzieła oświeceniowe jako apel do czytelników. Oświecenie było epoką rozumu i filozofów. Ludzie, którzy jej idee tworzyli, byli racjonalistami. Myślenie i fakty doświadczalne były jedynymi wyznacznikami prawd w tych czasach. Oświecenie na Zachodzie walczyło o wolność, podczas kiedy w Polsce o jej ograniczenie i nowe rozumienie. Literaturę polskiego oświecenia charakteryzują najlepiej trzy prądy literackie: klasycyzm, sentymentalizm, rokoko. Klasycyzm kładł duży nacisk za...

plik doc

Dzieje getta jako historia umierania Hanna Krall \'Zdążyć przed Panem B

wypracowanie
Dzieje getta jako historia umierania Hanna Krall ?Zdążyć przed Panem Bogiem?. Hanna Krall słynna warszawska dziennikarka oparła książkę ?Zdążyć przed Panem Bogiem? na reportażu przeprowadzonym z Markiem Edelmanem, ostatnim żyjącym przywódcą powstania w getcie warszawskim. Utwór Hanny Krall ma charakter dokumentalny, jest relacją bezpośredniego, wiarygodnego świadka uczestnika wydarzeń w getcie. Specyficzną cechą tego reportażu jest zupełny brak komentarza odautorskiego. Au...

plik doc

\'Dziady\' A.Mickiewicza i \'Wesele\' S.Wyspianskiego

wypracowanie
?Dziady? A. Mickiewicza i ?Wesele? Stanisława Wyspiańskiego - utwory poetów zbuntowanych. Z buntu wobec zastanej konwencji literackiej i niezgody na rzeczywistość rodzą się genialne dzieła. Jednakże nawet takie utwory łamiące dotychczasowe schematy muszą nawiązywać do dalszej lub bliższej tradycji. Takimi dziełami są ?Dziady A. Mickiewicza i ?Wesele? S.W.Wyspiańskiego. Utwory te otwierają możliwości wielorakich interpretacji , jak r...

plik doc

Dylematy moralne bohaterów Żeromskiego

wypracowanie
Dylematy moralne bohaterów Stefana Żeromskiego. Dylematem moralnym nazywamy sytuację, w której musimy dokonać wyboru pomiędzy kilkoma możliwościami; wybór ten jednak spowoduje rozdarcie wewnętrzne, nie będzie jasny ani oczywisty. Wybranie jednej pociągnie za sobą przymus zrezygnowania z innej, równie wartościowej idei. W wypadku bohaterów Żeromskiego dylematy moralne poszczególnych postaci wynikały z niemożliwości pogodzenia ideałów pozytywistycznych z realiami życia. Chc...

plik doc

Dwór w literaturze polskiej

wypracowanie
Dwór w literaturze polskiej Dwór był w dawnej Polsce siedzibą ziemiańską , wraz z zabudowaniami gospodarczymi i mieszkalnymi. Były to często dość duże posiadłości , zatrudniające wiele osób. Dwór w literaturze był przedstawiany bardzo rożnie , raz jako kraina Arkadii , innym razem przypominający teatr kukieł ,a jeszcze innym razem po prostu zwyczajną codzienność. Soplicowo zostało nam ukazane jako piękny dwór ,kraina mlekiem i miodem płynąca. ?Wśród takich pól przed laty...

plik doc

Dramat narodu bez państwa

wypracowanie
Dramat narodu bez państwa w wybranych utworach literatury polskiej. Narodem bez państwa przez dłuższy czas byli Polacy. Polska utraciła niepodległość w 1795 roku, a odzyskała ją w 1918 roku. Likwidacja Księstwa Warszawskiego oraz potwierdzenie na Kongresie Wiedeńskim dominacji rosyjskiej nad Królestwem Polskim zmieniło w sposób zasadniczy warunki życia narodu. Odtąd wszystkie jego warstwy na co dzień musiały się stykać z dyskryminacją i zwalczaniem przez państwa zaborcze ich...

plik doc

Dobro i zło

wypracowanie
DOBRO I ZŁO Od początku świata, od momentu poczęcia pierwszego człowieka na świecie istniało dobro i zło. Każdy człowiek w swoim życiu przechodził chwile, które zmuszają go do opowiedzienia się po którejś ze stron. Wybór jest często sprawą osobistą i dlatego stanowi zazwyczaj ogromny problem. Należy zauważyć, że również literatura od wieków stawiała swych bohaterów w sytuacjach wyboru. Chcąc zrozumieć postawy i postępowanie bohaterów poszczególnych epok literackich trzeba n...

plik doc

Dialog z Bogiem w utworach literatury polskiej

wypracowanie
Dialog z Bogiem w utworach literatury polskiej Początki literatury polskiej i pierwsze strofy skierowane do Boga - "Bogurodzica". Utwory Jana Kochanowskiego: postawa zupełnego podporządkowania i akceptacji Boga w pieśni "Czego chcesz od nas Panie", "Treny" - zmiana nastawienia z zachwytu na rezygnację. Mała Improwizacja Gustawa - jeden z najpiękniejszych dialogów z Bogiem w literaturze polskiej. nawiązanie do filmu "Lawa" Tadeusza Konwickiego. Juliusz Słowacki: h...

plik doc

Czytanie umożliwia spotkanie z prawdą.

wypracowanie
Czytanie umożliwia spotkanie z prawdą. Do których spośród twoich lektur mógłbyś odnieść te słowa? Uzasadnij odpowiedź. Na przestrzeni wieków rozwinęły się różne gatunki literackie. Ich twórcy czerpali natchnienie z otaczającej rzeczywistości, a przedmiotem ich zainteresowania najczęściej był człowiek. Opisywali wydarzenia z jego życia. Analizowali przyczyny i następstwa jego działania. Stendhal, powieściopisarz francuski, powiedział: ?Powieść jest zwierciadłem przechadzają...

plik doc

Czym jest dla Ciebie literatura - życiową przygodą, źródłem

wypracowanie
Czym jest dla Ciebie literatura - życiową przygodą, źródłem życiowych refleksji, czy sposobem poszukiwania prawdy o świecie? Spotkałem się kiedyś z porównaniem wynalazku Gutenberga do odkrycia nowej i nieznanej galaktyki. W jego wyniku powstaje nowy wszechświat, który poznać może nawet zwykły człowiek pod warunkiem, że ?zakupił wejściówkę?, to jest posiada umiejętność czytania i pisania. Obawiam się, że ja w prawdzie wejściówkę posiadam, lecz nie często korzystam z możliwo...

plik doc

Czy literatura może być sumieniem ludzkości

wypracowanie
Czy literatura może być sumieniem ludzkości? Tak, literatura nie tylko może, ale zawsze była sumieniem ludzkości. A ludzkość to przecież my ? Polacy, Francuzi, Niemcy czy Amerykanie. Ogromna jest przecież ilość dzieł, które podpowiadają nam, co dobre, a co złe, prezentują wzorce i antywzorce postaw ludzkich, zawierają pouczenia, zestaw norm etycznych. My, Polacy, a więc i nasza literatura, czerpiemy normy z chrześcijaństwa i Biblii. To ona wyznaczyła nasz kodeks moralny i z...

plik doc

Czy antysemityzm to tylko wytwor systemow totalitarnych w czasie wojny

wypracowanie
Czy antysemityzm to tylko wytwór systemów totalitarnych w czasie II wojny światowej? Antysemityzm to ruch polityczno-gospodarczy, mający na celu zwalczanie żydostwa i jego wpływu na życie publiczne. Możemy wyróżni trzy kierunki zwalczania rasy żydowskiej. Pierwszy z nich to kierunek etyczny. Uważano bowiem, że wszystkie potrzeby Żydów sprowadzały się tylko do korzyści pieniężnych i przekupstwa, a przez to do zdziczenia uczuć w wśród ludzi. Twierdzono także, że Stary Testamen...

plik doc

Człowiek sam musi określić, co w życiu jest najważniejsze2

wypracowanie
Człowiek sam musi określić, co w życiu jest najważniejsze. Świat jakich wartości - ważnych dla ciebie - odnajdujesz w utworach literackich ? Literatura od swych zaczątków stała się źródłem ideałów, postaw i wzorców osobowych. W utworach powstałych po utracie przez Polskę niepodległości można odnaleźć wiele wartości, które należy cenić, gdyż prezentują idee godne naśladownictwa. Zarówno w twórczości romantycznej , pozytywistycznej, jak i młodopolskiej znajdujemy wzorce post...

plik doc

Człowiek nie może żyć bez miłości

wypracowanie
?Człowiek nie może żyć bez miłości? ? rozwiń myśl Jana Pawła II na podstawie literatury i własnych przemyśleń. Cóż to jest miłość? Definicji może być wiele i każdy to uczucie rozumie inaczej. Jest to coś więcej niż szacunek, podziw czy namiętność, coś, co pozwala dzielić uczucia drugiej osoby ? jej radość, smutek, rozkosz czy rozpacz. Potrzeba miłości tkwi głęboko w każdym z nas. Gdy jesteśmy kochani, łatwiej nam przetrwać trudne chwile, czujemy się szczęśliwi i ważni; jeżel...

plik doc

Człowiek sam musi określić co w życiu jest najważniejsze

wypracwanie
Człowiek sam musi określić, co w życiu jest najważniejsze. Świat jakich wartości - ważnych dla ciebie - odnajdujesz w utworach literackich ? Literatura od swych zaczątków stała się źródłem ideałów, postaw i wzorców osobowych. W utworach powstałych po utracie przez Polskę niepodległości można odnaleźć wiele wartości, które należy cenić, gdyż prezentują idee godne naśladownictwa. Zarówno w twórczości romantycznej , pozytywistycznej, jak i młodopolskiej znajdujemy wzorce postępowa...

plik doc

Człowiek człowiekowi wilkiem

wypracowanie
? ... Człowiek człowiekowi wilkiem? Lecz ty nie daj się zwilczyć... Czasy w których obecnie żyjemy to dość dziwny, trudny i specyficzny okres - schyłek drugiego tysiąclecia. Szczególnie ostatnie kilkadziesiąt lat, ostatni wiek to czas zmian, przeobrażeń, wojen i rewolucji zarówno militarnych jak i umysłowych. Bogusław Wołoszański - wybitny historyk i publicysta naszych czasów wydał książkę w której opisuje politykę państw w XX wieku, pierwszą i drugą wojnę świat...

plik doc

Czlowiek, istota zdeterminowana czy wolna

wypracowanie
CZŁOWIEK - ISTOTA ZDETERMINOWANA CZY WOLNA? ROZWAŻ TEN PROBLEM POPRZEZ WYBRANE UTWORY LITERATURY POLSKIEJ I OBCEJ. Człowiek od zawsze starał się kierować swoim losem, chciał mieć wpływ na niego. Faktem jednak jest, że większość wydarzeń w jego życiu jest dziełem przypadku. Są to chociażby codzienne wypadki samochodowe. Ktoś wychodzi z domu, aby zrobić zakupy, przekonany, że niedługo będzie znów ze swoją rodziną, a tym czasem nie wraca. Zginął w wypadku samochodowym, spow...

plik doc

Czlowiek - istota zdeterminowana czy wolna, rozwaz ten probl

wypracowanie
CZŁOWIEK - ISTOTA ZDETERMINOWANA CZY WOLNA? ROZWAŻ TEN PROBLEM POPRZEZ WYBRANE UTWORY LITERATURY POLSKIEJ I OBCEJ. Człowiek od zawsze starał się kierować swoim losem, chciał mieć wpływ na niego. Faktem jednak jest, że większość wydarzeń w jego życiu jest dziełem przypadku. Są to chociażby codzienne wypadki samochodowe. Ktoś wychodzi z domu, aby zrobić zakupy, przekonany, że niedługo będzie znów ze swoją rodziną, a tym czasem nie wraca. Zginął w wypadku samochodowym, spow...

plik doc

Czeslaw Milosz i Zbigniew Herbert, wielcy wspolczesni morali

wypracowanie
Czesław Miłosz i Zbigniew Herbert - wielcy współcześni moraliści. Literatura współczesna często bywa nazywana "literaturą katastroficzną", znaczy to, że przedstawia ona zagrożenia, jakie niesie z sobą cywilizacja i neguje wartość sztuki. Sądy te są uzasadnione, ale nie mogą się one odnosić do całej literatury. Nie wszyscy twórcy współcześni są "katastrofistami", nie wszyscy piszą o upadku wartości moralnych i niebezpieczeństwach rozwoju techniki cywilizacyjnej. W poezji...

plik doc

Czego oczekuje współczesny czytelnik

wypracowanie
Temat: Śmiech, refleksja, świata opisanie... Czego oczekuje od literatury jej współczesny odbiorca? Jest coś, czego - uważając się za współczesnego odbiorcę literatury - nie oczekuję od niej z pewnością Przepisu na życie, wyjaśniania świata, czyli odpowiedzi bez pytań. Ponieważ pytania pomagają odnaleźć własną definicję, a dogmatyczna podana do wierzenia definicja zamyka umysł w klatce zgody lub wyrzuca poza nią buntem. A jeśli dogmat okaże się prawdziwy, to jakże trudno po...

plik doc

Chłop i wieś

wypracowanie
Chłop i wieś w znanych utworach XIX i początku XX wieku. Na przełomie XIX i XX wieku we wszystkich dziedzinach życia polskiego przenikało głębokie niezadowolenie z panujących stosunków społeczno ? politycznych i kulturalnych. Niektórzy poeci i pisarze skupili swe zainteresowania na osobistych przeżyciach i nastrojach oraz problemach moralnych. Inni, choć bronili swej niezależności artystycznej, to jednak związali się z dążeniami społeczeństwa, wyrażali uczucia patriotyczne...

plik doc

Być czy mieć

wypracowanie
"Być czy mieć?" - rozważania na temat kondycji współczesnego człowieka końca XX wieku. I. Plan: A. Wstęp: "Być czy mieć" - problem człowieka ery nieograniczonej konsumpcji. B. Rozwinięcie: 1. Dylemat moralny, a współczesne społeczeństwo. 2. Życie ludzkie i jego wymagania, a dążenie do luksusu. 3. Świat dla człowieka współczesnego i rola ludzkiej egzystencji. 4. "Być" - człowiek, a otoczenie. 5. "Mieć" - człowi...

plik doc

Być człowiekiem - to być odpowiedzialnym

wypracowanie
?Być człowiekiem ? to być odpowiedzialnym?. Ustosunkuj się do podanej tezy, wykorzystując znane utwory literackie i własne przemyślenia. Aby w sposób krytyczny móc ustosunkować się do tezy: ?Być człowiekiem ? to być odpowiedzialnym?, należy najpierw od powiedzieć sobie na pytanie, cóż owo człowieczeństwo oznacza. Znaczenie słowa ?człowiek? rozpatrywać można w dwóch płaszczyznach: biologicznej i filozoficzno?teologicznej. Z biologicznego punktu widzenia homo sapiens to ? jak...

plik doc

Bunt i ofiara

wypracowanie
Bunt i ofiara ? dwie postawy polskich bohaterów romantycznych. Sylwetka polskiego bohatera romantycznego tworzona była pod wpływem wielu czynników. Duże znaczenie miały wpływy zachodnioeuropejskie. Dlatego polski bohater romantyczny z wielu utworów buntował się, podobnie jak jego europejscy poprzednicy, przeciwko ?zastanym? formom życia społecznego i politycznego. Ale na stworzenie polskich sylwetek bohaterów wpływ najistotniejszy miała sytuacja wewnętrzna w kraju, który był...

plik doc

Bóg, życie, śmierć

Wypracowanie
Bóg, życie i śmierć w literaturze średniowiecza, baroku i romantyzmu Bóg, życie, śmierć. Te trzy słowa zawierają w sobie niemal cały sens istnienia człowieka. Nasze życie, to po prostu czekanie na śmierć, która jest końcem wszystkiego, a jednocześnie początkiem nowego życia, już po tamtej stronie, według większości ludzi wyznających jakąkolwiek religię życia z Bogiem. Nic zatem dziwnego, że słowa te tak często pojawiały się na łamach literatury na przełomie wieków. I chociaż...

plik doc

Bohaterowie Żeromskiego

Wypracowanie
Bohaterowie utworów S. Żeromskiego. Ocena. Jednym z najwybitniejzych twórców doby Młodej Polski był Stefan Zeromski. Urodził się w 1864r. Jako młody chłopiec uczęstrzał do gimnazjum w Kielcach, następnie rozpoczął studia, których nie ukończył. Był w Paryżu, Szwajcarii i we Włoszech. Swoją tworczość rozpoczął od nowel i szkiców powieściowych, ukazujących krzywdę społeczną, zacofanie, wyzysk ekonomiczny ludu wiejskiego.Rozpoczął rownież walkę w swoich utworach o sprawied...

plik doc

Bog, zycie i smierc w literaturze

Wypracowanie:
Bóg, życie i śmierć w literaturze średniowiecza, baroku i romantyzmu Bóg, życie, śmierć. Te trzy słowa zawierają w sobie niemal cały sens istnienia człowieka. Nasze życie, to po prostu czekanie na śmierć, która jest końcem wszystkiego, a jednocześnie początkiem nowego życia, już po tamtej stronie, według większości ludzi wyznających jakąkolwiek religię życia z Bogiem. Nic zatem dziwnego, że słowa te tak często pojawiały się na łamach literatury na przełomie wieków. I choci...

plik doc

Antysemityzm

prezentacja
Czy antysemityzm to tylko wytwór systemów totalitarnych w czasie II wojny światowej? Antysemityzm to ruch polityczno-gospodarczy, mający na celu zwalczanie żydostwa i jego wpływu na życie publiczne. Możemy wyróżni trzy kierunki zwalczania rasy żydowskiej. Pierwszy z nich to kierunek etyczny. Uważano bowiem, że wszystkie potrzeby Żydów sprowadzały się tylko do korzyści pieniężnych i przekupstwa, a przez to do zdziczenia uczuć w wśród ludzi. Twierdzono także, że Stary Testament...

plik doc

Adam Mickiewicz - ojczyzna, patriotyzm

Wypracowanie
Adam Mickiewicz. Ojczyzna - patriotyzm Wcale nie wystarczy wiedzieć i napisać: iż ?Mickiewicz wielkim patriotą był?. Niemal każdy utwór poświęcony krajowi, tęsknocie za ojczyzną - jest inny, inaczej ujmuje to wzniosłe uczucie. Tym samym temat staje się ciekawy, daleki od monotonnego, opartego na schemacie wyliczanki, wywodu. Konrad Wallenrod wprowadza kwestię patriotyzmu w krąg zagadnień moralnych. Bezgraniczne poświęcenie dla ojczyzny przestaje być jednoznaczne. Powstaje b...

plik doc

Adam Mickiewicz - Dziady

Wypracowanie
Adam Mickiewicz ?Dziady? ?Dziady kowieńsko-wileńskie?, wydane zostały obok ?Grażyny? w 1823 r. w II tomie ?Poezyj?. Całość poprzedza wiersz ?Upiór? Według opowieści tych, ?którzy bliżej cmentarza mieszkali? (w.13), corocznie, nocą ?na niedzielę czwartą? (w.17) ukazywał się upiór. Samobójca, ?z piersią skrwawioną? (w.19) żali się na los, który każe mu ?Ujrzeć ją znowu, poznać się, rozłączyć? (w.38). Tak jak z życia ze strony ludzi spotyka go tylko drwina lub litość; ma t...

plik doc

Gramatyka czIII

Gramatyka czIII
Formalne wyznaczniki dramatu antycznego Elementy budowy dramatu antycznego: parodos - pieśń na wejście chóru sksodos - pieśń na zejście chóru komos - scena lamentu i żalu stasimon - pieśń chóru epejsodion - dialogi bohaterów Istotą budowy dramatu antycznego jest wzajemne przeplatanie się stasimonów i epejsodionów. Epejsodiony tworzą akcję utworu. Kompozycja tragedii antycznej: prolog - wprowadzenie akcji i problematyki utworu rozwinięcie akcji - wszystkie wydarz...

plik doc

Gramatyka czII

Gramatyka czII
5. ZDROBNIENIA I ZGRUBIENIA Zdrobnieniami okreslamy z wyrazy nacehcowane emocjonalnie, budzące w odbiorcy pozytywne skoarzenia np. kotek, kiciuś, koteczek Zgrubienie to wyrazy z reguły nacehcowane emocjonalnie ujemnie np. kocur, kocisko W języku polskim mamy również neutralne wyrazy (emocjonalnie obojętne) - są to wyrazy podsatwowe - kot, pies Zgrubienia mogą przyjmować odemienne funkcje emocjonalne np. śliczny kocur - ten związek przymiotnika z rzeczownikiem zyskuje nac...

plik doc

Gramatyka czI

Gramatyka czI
Rola tytułu literackiego na wybranych przykładach Tytuł (wg "Słownika terminów literackich") to nazwa nadana dziełu przez jego autora, stanowiąca integralną część tekstu dzieła i będąca pierwszym wyodrębnionym w nim odcinkiem. Jest jednym z podstawowych czynników umożliwiających identyfikację dzieła. Jego forma pozostaje w wielorakich związkach z treściami utworu (nazywa i symbolizuje), a także ze sposobami zapisu dziela i materialnym kształtem jego przekazu. "Granica" -...

plik DOC

Cytaty czII

Cytaty na mature
CZŁOWIEK "...to co robimy ,robimy dla Boga, a wobec takiego celu bardzo małymi stają się przeszkody, choćby najdotkliwsze" -Edmud Bojanowski */*" ludzie ludziom zgotowali ten los,....Oni byli jej wykonawcami i jej przedmiotem"- Z Nałkowska /* "Tu otwierał się inny , odrębny świat , do niczego niepotrzebny, tu powstały inne odrębne prawa i obyczaje, inne nawyki i odruch..." "... że zaś zupełnie bez nadziei żyć nie można, znalazł rozwiązanie w dobrowolnym , prawi...

plik doc

Cytaty

Cytaty na mature
BIBLIA ?Uczyńmy człowieka na wyobrażenie nasze(...) i niech panuje nad wszystką ziemią?. ?Stała się światłość. Bóg widząc, że światość jest dobra, oddzielił ją od ciemności?. (KS GENEZIS) ?Gdybym mówił językiem ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. (HYMN DO MIŁOŚCI) ?Bóg jest miłością i stworzył wszystko co jest z miłości. Tak też stworzył Ciebie. Jesteś najbliższy i jesteś jedyny. Stworzył cię na...

plik doc

Epoki literackie - współczesność

Epoki literackie - współczesność
1. POEZJA BACZYŃSKIEGO JAKO ZAPIS STANU ŚWIADOMOŚCII POKOLENIA KOLUMBÓW "Pokolenie". Utwór ten ukazuje pokolenia wojny i okupacji, pokolenia Baczyńskiego. W świecie przemocy nie ma miłości, litości, sumienia. Nie ma więc wartości humanitarnych. W takim świecie może być tylko gwałt i śmierć. Pozorne wydaje się tylko to, że inny jest świat przyrody (w którym winny rządzić prawa natury, a nie człowieka). Ale i tam wtargnął człowiek ze swoją przemocą, bo nawe...

plik doc

Epoki literackie - XX lecie międzywojenne

Epoki literackie - XX lecie międzywojenne
MŁODZI I DYNAMICZNI, PEŁNI OPTYMIZMU - CHARAKTERYSTYKA GRUPY POETYCKIEJ SKAMANDER Geneza : Nazwa grupy związana jest ze starożytną rzeką opływającą Troję, wspomnianą w Iliadzie? Homera. Dowodzi to tego, że młodzi poeci mieli wielki szacunek dla dorobku przeszłości. Grupa powstała w latach 1919 ? 1920. Wiersze swe drukowali poeci w czasopiśmie pod tym samym tytułem ( redaktor ? Mieczysław Grydzewski ). Nazwę grupy zaczerpnięto bezpośr...

plik doc

Epoki literackie - Młoda Polska

Epoki literackie - Młoda Polska
RÓŻNE NAZWY EPOKI MŁODEJ POLSKI I ICH UZASADNIENIE, RAMY CZASOWE Okres w literaturze polskiej umownie objęty datami 1890-1918 zwykło się nazywać Młodą Polską. Lecz określenie to mimo najszerszego znaczenia nie było jedynym stosowanym dla określenia tej epoki. Wielu twórców opowiadało się za innymi nazwami (określeniami), starając się udowodnić słuszność takich określeń. Poeta Langer naśladując poetów francuskich posłużył się określeniem Modernizm. Słowo...

plik doc

Epoki literackie - pozytywizm

Epoki literackie - pozytywizm
ŚWIATOPOGLĄD POZYTYWISTY scjentyzm (łac. "scienta"-wiedza) pozytywiści w nauce i wiedzy dostrzegali nie tylko źródło poznania świata ale i źródło postępu cywilizacji, rozwoju techniki. Metody pozytywistyczne oparte są na faktach, doświadczeniach i naukowych prawach. Scjentyzm odrzuca wszystko to co metafizyczne, iracjonalne, intuicyjne. agnostycyzm -agnostycy uważali za bezsensowne stawianie pytań o życie pozagrobowe, o sens śmierci, o istnienie Boga, gdyż...

plik doc

Epoki literackie - romantyzm

Epoki literackie - romantyzm
1. ROMANTYCZNA KONCEPCJA POEZJI I POETY: Z romantycznym poglądem na człowieka i kosmos wiązała się ściśle nowa koncepcja poezji. Romantycy traktowali poezję jako absolut, wszechpotężną siłę twórczą lub jako tajemniczy głos ?wnętrza?. W ten sposób zacierali przedziały między poezją a naturą, między literaturą a życiem. ?Objawianie? poezji było nadprzyrodzonym darem wywyższającym poetę ponad zbiorowość, świadczącym o jego geniuszu. Akt twórczy traktow...

plik doc

Epoki literackie - oświecenie

Epoki literackie - oświecenie
OŚWIECENIE ? ŚWIATOPOGLĄD, FILOZOFIA. Epoka oświecenia nie była jednorodna pod względem filozoficznym czy światopoglądowym. Mogło to wynikać z faktu, iż twórcami tej epoki byli zarówno arystokraci, szlachta i emancypujący (rozwijający) się mieszczanie. Mimo to można wyodrębnić zasadnicze postawy i idee znamienne dla oświecenia: K r y t y c y z m: Postawa odnosząca się głównie do tradycyjnych instytucji politycznych i społecznych, do Kościoła i form życi...

plik doc

Epoki literackie - barok

Epoki literackie - barok
LITERACKIE I IDEOWE WYZNACZNIKI EPOKI. N a z w a: Nazwa ?barok? stała się metaforą epoki dziwnej, niezwykłej i odchodzącej od klasycznego wzorca renesansu, harmonii i proporcjonalności ( zarzucano jej barbarzyństwo polegające na wypaczeniu klasycznej estetyki i jej kanonów piękna). Nazwa epoki została zapożyczona z terminologii historii sztuki, gdzie była określeniem przedmiotów artystycznych o udziwnionym, odbiegającym od normy, kształcie. C h r o n o l o...

plik doc

Epoki literackie - renesans

Epoki literackie - renesans
INFORMACJE OGÓLNE O RENESANSIE Nazwa epoki pochodzi z języka francuskiego od słowa ?renaissance? co oznacza odrodzenie renesans rozpoczął się w XIV w. we Włoszech, a w krajach północnoeuropejskich w końcu XV w. ; trwał on - we Włoszech do początku XVI stulecia, a na północy Europy do końca tego wieku. Do rozwoju odrodzenia przyczyniły się takie czynniki jak:-podróże geograficzne ; -upadek cesarstwa wschodnio rzymskiego i Konstantynopola, przybycie do Europy gr...

plik doc

Epoki literackie - średniowiecze

Epoki literackie - średniowiecze
NURT RELIGIJNY I ŚWIECKI W LITERATURZE ŚREDNIOWIECZA Początki dziejów naszego języka wiążą się z kształtowaniem się naszej państwowości i przyjęciem chrześcijaństwa w 966 roku. Państwo Mieszka I scalało wcześniejsze państwa plemienne. Każde z tych plemion posługiwało się swoim dialektem. Dialekty te różniły się między sobą. Nie były to jednak duże różnice, nie uniemożliwiały one porozumiewania się, ale daleko było do jednolitego języka polskiego. Na...

plik doc

Epoki literackie - antyk

Epoki literackie - antyk
Kreacja świata w biblii i mitologii. Podobieństwa i różnice. KWESTIA BIBLIA MITOLOGIA bóstwo monoteizm ? jeden Bóg-stwórca, władca świata i ludzi, który jest doskonałym, sprawiedliwym opiekunem człowieka, uosobieniem miłości, dobroci, dobry ojciec całego stworzenia politeizm ? wielu bogów, którzy wyłonili się z Chaosu, nie stworzyli świata ? powstali równocześnie z nim, mają wiele ludzkich cech ? zalet i wad, nie są doskonali, wobec człowieka mogą zachowywa...

plik doc

Motywy literackie - wieś

motywy literackie
Przemysław WIĘCŁAWEK Chcąc rozpatrywać życie na polskiej wsi należy sięgnąć do literatury. Przez wieki przekazywała ona obraz wsi. Wsi, która była arkadią, miejscem szczęścia, sentymentalnych spotkań, pracy, bólu i cierpienia. Niekiedy obraz ten był wyidealizowany, nieprawdziwy, innym razem zbyt realistyczny. Mikołaj Rej w ?Żywocie człowieka poczciwego? przedstawił zalety życia na wsi. Wykreował on wzór człowieka, który zdobywszy niezbędną wiedzę, wychowanie wybiera...

plik doc

Motywy literackie - rewolucja

motywy literackie
REWOLUCJA Rewolucja jako zjawisko oznacza haos, gwałtowną zmianę władzy i śmierć setek tyś. ludzi, nie zależnie po której stronie bedzędziemy szukać prawdy ? rewolucjonistów czy obrońców starego systemu. Rewolucja wydaje się być jednym wielki paradoksem ? rewolucjoniści walczą o realizację wielkich, szczytnych haseł przy zastosowaniu metod zaprzeczającym gloszonym zasadom. Paradoksalne jest również to , że w zasadzie każdą rewolucję z gruntu można uznać za zła i utopijn...

plik doc

Motywy literackie - totalitaryzm

motywy literackie
TOTALITARYZM XX lecie przyniosło wydarzenia, które okazały się być jednymi z najbardziej tragicznych w dziejach ludzkości. Szukając przyczyn tego wielkiego dramatu., jakim były cierpienia milionów ludzi podczas dwóch wojen światowych (obozy koncentracyjne, planowe eksterminacje ludności za wielką skalę, miliony ofiar zbrodni komunizmu i faszyzmu), natrafiamy na pojecie ? zagadnienie totalitaryzmu. Wtdaje się że to wlaśnie totalitaryzm, generujacy zbrodnicze postępowanie...

plik DOC

Motywy literackie - rodzina

motywy literackie
RODZINA Motyw domu i rodziny odnajdujemy w utworach pisarzy wszystkich epok literackich, może właśnie, dlatego, że rodzina stanowiła i stanowi podstawową komórkę, na której opiera się całe społeczeństwo. Po raz pierwszy dom rodzinny pojawił się w twórczości Kochanowskiego, w jego fraszce Na dom w Czarnolesie. Odziedziczony po przodkach, nie ma marmurów ani złoconych ścian, ale można w nim żyć dostatnio i spokojnie w gronie rodzinnym, zachowując czyste sumiennie i życzli...

plik doc

Motywy literackie - miłość

motywy literackie
MIŁOŚĆ Miłość ? uczucie najtrudniejsze i najpiękniejsze. Głębokie i piękne. Potrafi dać radość i szczęście, ale potrafi i zabić. Tworzy i niszczy. Nie umiemy powiedzieć, czym jest, ma tak wiele twarzy. Czasem trwa długo,czasem tak prędko umiera, traci swą moc. Czasem się zmienia; jakże okrutna jest siostra miłości, nienawiść... Nie potrafimy żyć nie kochając, bez miłości nasze dusze były by martwe. To uczucie, to jeden z wymiarów naszego człowieczeństwa. Jak wiele moż...

plik doc

Motywy literackie - cierpienie

motywy literackie
CIERPIENIE ?Ból to radość, co jeszcze twarzy nie odkryła?, napisał L. Staff w wierszu ?O słodyczy cierpienia?, określając jedną z podstawowych zasad naszego istnienia. Warunkiem osiągnięcia szczęścia jest doznanie cierpienia. Ból nie jest wyłącznie doświadczeniem niszczącym, ma swój głęboki moralny sens. Bez niego nie staniemy się ludźmi, nie osiągniemy duchowej dojrzałości. Pozostaniemy ?niedorośli przed śmiercią?, jak określił to ks. Twardowski w przepięknym...

plik doc

Zagadnienia ze wszystkich epok

Zagadnienia ze wszystkich epok
Tematy Każda kreska oddziela epoki. Podziękowania dla Unca oraz Pauliny Kłos. Problematyka moralna "Antygony" Różne sposoby nawiązania do antyku w literaturze polskiej Transpozycja wybranego mitu w sztuce Inspiracje biblijne w literaturze Tragizm i tragedia, wyjaśnij pojęcia, podaj przykłady Dramat antyczny a dramat szekspirowski - próba porównania Powstanie i rozwój tragedii greckiej Epos i jego kontynuacja. "Bogurodzica" jako zabyte...

plik doc

WSTĘPY DO PRAC

WSTĘPY DO PRAC
WSTĘPY DO PRAC: 1.?Człowiek jest zdumiewający, ale arcydziełem nie jest?. Rozważanie o złożoności natury ludzkiej. Człowiek jest istotą tajemniczą, mroczną, nieokiełznaną, a czasami zaskakującą i zadziwiającą. Charakter i zachowania człowieka były i są przedmiotem wnikliwej uwagi badań wielu psychologów, filozofów, socjologów i ludzi pióra. To, że ciągle próbują się dociec przyczyn ludzkich namiętności, jest najlepszym dowodem na to, że prawda o człowieku nie została do koń...

plik doc

Wojna

opracowanie maturalne
Zofia Nałkowska- ur. w 1884r. (zm. w 1954). Tworzyła na przestrzeni trzech epok literackich : Młodej Polski, dwudziestolecia międzywojennego i tzw. literatury współczesnej. Debiutowała w 1906r., kiedy to ukazała się jej powieść "Kobiety". Najważniejsze powieści Z. Nałkowskiej powstają w dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy to wydana zostaje między innymi powieść polityczna "Romans Doroty Hennert"(1923) i "Granica"(1935). Po drugiej wojnie światowej pisarka zasiada w G...

plik DOC

Epoki literackie - wykaz książek i autorów

Epoki literackie - wykaz książek i autorów
ANTYK Homer ?Iliada? Agamemnon, Achilles, Menelaos, Helena, Priam, Hektor, Parys, Antenor, ?Odyseja? Odys, Menelaos, Cyklopi Sofokles ?Antygona? Antygona, Ismena, Kreon, Eurydyka, Safona ?Podnieście w górę dach? ?Zazdrość? ŚREDNIOWIECZE ?Dzieje Tristana i Izoldy? ?Pieśń o Nibelungach? ?O królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu? ?Legenda o św. Aleksym? ?Bogurodzica? ?Lament Świętokrzyski? ?Pieśń o Rolandzie? Przecław Słota...

plik doc

Bohaterzy literaccy + cytaty

Bohaterzy literaccy + cytaty
BOHATEROWIE LITERACCY PROMETEUSZ ? to jeden z bohaterów mitologicznych, który stworzył człowieka z łez i gliny oraz wykradł ogień aby podarować go ludziom. Za swą zuchwałość Prometeusz został okrutnie ukarany. Przykuto go do skał Kaukazu, a zgłodniały orzeł wyjadał mu wątrobę, która wciąż odrastała. Prometeusz jest symbolem buntu człowieka przeciw bogom w imieniu uszczęśliwienia ludzkości, dla ogółu potrafił poświęcić swe życie, złamać zasady i prawo. Promete...

plik DOC

Motywy literackie

opracowanie motywów literackich
ARTYSTA przypisywana nadwrażliwość; inne normy etyczne i moralne (większa swoboda) Mitologia: Hefajstos wytwarzał pioruny i dzieła sztuki; tarcza dla Achillesa na prośbę Tetydy (ze scenami z życia Greków; w Iliadzie); Apollo jest opiekunem artystów; pięknie gra na lirze; Atena pięknie tkała (b. plastyczne sceny przedstawione); Arachne też pięknie tkała (podejrzenie że uczennicą Ateny); zgubiła ją pycha (wezwała Atenę na pojedynek-->surowa kara);...

plik doc

Motywy literackie w literaturze polskiej

opracowanie motywów literackich
Starożytność: ?Ks. Hioba? Biblia ?Antygona? Sofokles Renesans: ?Treny? Jan Kochanowski Romantyzm: ?Konrad Wallenrod? Adam Mickiewicz ?Kordian? Juliusz Słowacki ?Dziady? Adam Mickiewicz ?Nie-boska komedia? Zygmunt Krasiński Młoda Polska: ?Moralność Pani Dulskiej? Gabriela Zapolska Współczesność: ?Zdążyć przed Panem Bogiem? Hanna Krall ?Inny świat? Gustaw Herling-Grudziński Starożytność: ?Ks. Rodzaju? (Kain) Biblia...

plik doc

Pozytywizm

materiały maturalne
POZYTYWIZM- jest to prąd umysłowy, filozoficzny powstały w na zachodzie Europy w połowie XIX w. Granice polskiego pozytywizmu wyznaczają daty 1864-1890. Termin pozytywizm stworzył franc. filozof August Comte, autor dzieła "Filozofia pozytywna". Na kształt pozytywizmu w Polsce miały warunki gospodarcze i polityczne charakterystyczne dla ówczesnej Polski. Represje popowstaniowe - upadek powstania styczniowego wpłynął na świadomość społeczeństwa polskiego, poczucie klęski...

plik doc

Romantyzm

materiały maturalne
ROMANTYZM - Granice chronologiczne polskiego romantyzmu wyznaczają daty 1822-1863. Pierwsza data oznacza rok wydania pierwszego pełnego dzieła romantycznego "Ballady i romanse" A. Mickiewicza. Rok 1863 jest rokiem wybuchstania styczniowego wyrosłego z tradycji romantycznych i dających im kres. APOTEOZA spisku i rewolucji romantyzm jako najwyższą wartość traktował wolność jednostki i narodów. Różne układy społeczne i polityczne sprawiały, że wielu ludzi było tej wolności...

plik doc

Epoki literackie

opracowanie epok
A N T Y K Ramy czasowe Początek: VIII w.p.n.e. - Homer Koniec: IV w.n.e. - upadek imperium Rzymskiego Typowe cechy sztuki greckiej, helleńskiej i rzymskiej Domy, w których GRECY były budowane z umiarem, wszyscy prowadzili podobny tryb życia nacechowany umiarem. Bogom natomiast wznosili jak najwspanialsze świątynie. Większość rzeźb greckich powstała w związku z potrzebami religijnymi, wykonywano posągi wielkich bóstw, płaskorzeźb zdobiących świątyni...

plik doc

Młoda Polska

materiały maturalne
Młoda Polska -Za początek epoki przyjęto umowną datę 1891 której towarzyszyły nowe tendencje ideowo - artystyczne, za koniec - 1918 czyli rok odzyskania przez Polskę niepodległości. Już pod koniec lat osiemdziesiątych XIX w. wyraźnie narasta krytyka programu pozytywistycznego,który zawiódł oczekiwane nadzieje. Niewiele efektów dała "Praca organiczna" gdyż trudno było pokonać zacofanie gospodarcze kraju, przy tak żałośnie ubogim przemyśle. Trudno było znaleść zatrudnienie...

plik doc

Filozofia

notatki z filozofii
Filozofia, nazwa filozofia jest greckim wyrazem powstałym ze złożenia fileo + sophia = miłość + mądrość, co dokładnie oznacza: miłość mądrości. W Grecji jednak wyraz ten oznaczał ogólnie: wiedzę, mądrość, wykształcenie. Obowiązujące do dziś znaczenie słowa filozofia nadał dopiero Platon, dzieląc ją na wiedzę o zjawiskach i wiedzę o bycie. Od tego czasu oznaczała wiedzę istotniejszą, ogólniejszą, prawdziwszą i trwalszą od innych. Grecy dzielili filozofię na: fizykę, logik...

plik doc

Filozofia

notatki z filozofii
Filozofia ? etymologiczne źródło znajduje się w starożytnej grece, gdzie wyraz ten oznacza ?umiłowanie mądrości? fileo + sophia fileo - miłować, dążyć sophia - wiedza, mądrość Dla Greków ?mądrość ? to znajomość spraw ludzkich i boskich. Tradycja autorstwo słowa ?filozofia? przypisuje Pitagorasowi. Mądrość dostępna jest tylko bogom, zatem człowiekowi pozostaje jedynie umiłowanie mądrości i dążenie do wiedzy. wniosek: wiedza absolutna nie jest człowieko...

plik pdf

Kwestionariusz objawów dysleksji u uczniów kl IV?VI R.Czabaj (artykuł)

Kwestionariusz objawów dysleksji u uczniów kl IV?VI - RenataCzabaj (artykuł)
Dysleksja_1_DRUK:Layout 1 8/26/08 1:29 PM Page 45 Z doświadczeń praktyków Renata Czabaj Kwestionariusz objawów dysleksji u uczniów klas IV–VI W trakcie procesu dydaktycznego nauczyciel może za obserwować u uczniów różne objawy wskazujące na nieharmonijny rozwój funkcji percepcyjno-motorycznych, warunkujących prawidłowy przebieg na uki czyta nia i pisa nia. Objawy te zmieniają się w zależności od wieku uczni...

plik pdf

Model diagnozowania dysleksji rozwojowej - Marta Bogdanowicz

Model diagnozowania dysleksji rozwojowej - Marta Bogdanowicz (artykuł)
Dysleksja_1_DRUK:Layout 1 8/26/08 1:28 PM Page 7 Diagnoza dysleksji Marta Bogdanowicz Model diagnozowania dysleksji rozwojowej A co dzieje się z uczniami młodszymi? Ich rodzice niejednokrotnie są odsyłani przez pracowników poradni, słysząc, że jeszcze nie pora. Dysleksja rozwojowa najczęściej jest rozpoznaA przecież dostęp do badania diagnostycznego wana u uczniów kończących szkołę podstawową. Ta w poradniach psyc...

plik doc

diagnstyka pedagogiczna-ściąga

diagnstyka pedagogiczna-ściąga
Diagnoza (gr. Diagnosis) oznacza rozpoznanie, a ściślej rozróżnienie. Diagnoza to zebranie potrzebnych danych i ich krytyczne opracowanie w drodze rozumowania. Diagnoza pedagogiczna dotyczy trudności wychowawczych w pracy z jednostką lub grupą i polega na rozpoznaniu środowiska wychowawczego, w którym pracuje pedagog czy wychowawca. Diagnostyka pedagogiczna wymaga diagnozy interdyscyplinarnej. Badanie dziecka musi odbywać się pod kątem psychologicznym, peda...

plik docx

Badania w działaniu - pytania

pytania do egzaminu z przedmiotu badania w dzialaniu z lat ubieglych u prof. Rubachy UMK

1. Umieść zmienną pośredniczącą na właściwym kontinuum wpisując określenie "zmienna pośrednicząca" w odpowiednie wykropkowane miejsce: a)zmienne ciągłe.............zmienne dyskretne b)zmienne nominalne...............zmienne porządkowe c)zmienne niezależne.............zmienne zależne d)zmienne jakościowe...............z...

plik doc

Badania w działaniu

notatki z wykładów prof. Rubachy UMK
Wykład 1. Naukoznawstwo -> metodologia badań -> badania w działaniu - jak się wytwarza wiedzę - jak się buduje treści Typy badań naukowych (kryterium: cel): I. Badania teoretyczne - budowanie teorii naukowych (symbolicznych reprezentacji rzeczywistości, mających ją wyjaśniać), wytwarzanie wiedzy. 1. Badania eksploracyjne ? bada się pewną kwestię, o której nic się nie wie. Obserwacja -> ogólna teoria (np. Piaget przez obserwację odkrył,...

plik doc

Systemy dydaktyczne

Wykład VII: Systemy dydaktyczne , prof. B. Siemieniecki UMK
Wykład VII: Systemy dydaktyczne Systemy dydaktyki tradycyjne Jan Fryderyk Herbart (1775-1841) Główny cel wychowania i kształcenia jest kształcenie moralnego charakteru. Do realizacji tego celu służą środki: kierowanie uczniami, karność i nauczanie wychowujące (polega na łączeniu przekazywanej wiedzy z rozwojem strony wolicjonalno - emocjonalnej) Cechy dydaktyczne Analiza czynności nauczyciela, podający tok nau...

plik doc

Treści kształcenia

Wykład VI: Treści kształcenia, prof. B. Siemieniecki UMK
Wykład VI: Treści kształcenia Czynniki determinujące dobór treści kształcenia Wymagania społeczne - przygotowanie do pełnienia ról społecznych; - przygotowanie specjalistyczne, rozwijanie podstawy innowacyjnej; - wychowanie aktywnych odbiorców i twórców dóbr kulturalnych; - rozwój wartościowych cech osobowości. Wymagania naukowe - teorie, twierdzenia udowodnione naukowo; - cykliczna weryfikacja pro...

plik doc

Cele kształcenia

Wykład V: Cele kształcenia, prof. B. Siemieniecki UMK
Wykład V: Cele kształcenia Cele kształcenia ogólnego Cele kształcenia określamy jako zamierzony wynik ucznia, a metody i organizacja pracy nauczyciela są podporządkowane tak rozumianym celom. Cele kształcenia obejmują dwie strony: - rzeczową ? wiąże się z poznaniem świata obiektywnego i nabywania sprawności pozwalających brać udział w jego kształtowaniu. - osobowościową ? wiąże się z poznawaniem samego siebie i nabyw...

plik doc

Metody kształcenia

Wykład IV: Metody kształcenia, prof. B. Siemieniecki UMK
Wykład IV: Metody kształcenia Pojęcie i rozwój metod kształcenia Pojęcie methodos (greckie) oznacza badanie Okoń: metoda to wypróbowany i systematycznie stosowany układ czynności nauczyciela i uczniów, realizowanych świadomie w celu spowodowania zmian w osobowości uczniów. Inne definicje: Metoda to forma, droga lub środek nauczania Klasyfikacja metod kształcenia K. Sośnicki: podające, poszukując...

plik doc

Przedmiot i zadania dydaktyki

Wykład III: Przedmiot i zadania dydaktyki, prof. B. Siemieniecki UMK
Wykład III: Przedmiot i zadania dydaktyki Dydaktyka ogólna, dydaktyki szczegółowe Dydaktyka ogólna - Zajmuje się wszystkimi przedmiotami nauczania, na wszystkich szczeblach systemu szkolnego i wszystkich typach szkół Dydaktyki szczegółowe (metodyka nauczania) ? Zajmuje się konkretnymi, swoistymi cechami nauczania poszczególnych dyrektyw określających sposób prawidłowego wykonywania czynności dydaktycznyc...

plik doc

Przedstawiciele i twórcy polskiej dydaktyki XX wieku

Wykład II Przedstawiciele i twórcy polskiej dydaktyki XX wieku, prof. B. Siemieniecki UMK
Wykład II: Przedstawiciele i twórcy polskiej dydaktyki XX wieku Lucjan Zarzecki Główne tezy: Dydaktyka (O pojęciu wykształcenia jako celu nauczania, zasady nauczania, metody nauczania ? erotematyczne, akromatyczne, heurystyczne, typy i rodzaje szkół, treści nauczania, plan szkolny i jego budowa, organizacja nauczania w szkole, system szkolny) Wychowanie (charakter w historii myśli...

plik doc

Audiowizualne materiały dydaktyczne

charakterystyka audiowizualnych środków dydaktycznych
Audiowizualne materiały dydaktyczne - wszelkie słuchowo-wzrokowe pomoce naukowe: przeźrocza, foliogramy, filmy, nagrania magnetyczne, płyty, taśmy itp., służące nauczycielom i uczniom do upoglądowienia programu nauczania, ułatwienia przekazu informacji lub opanowania umiejętności. Audiowizualne środki dydaktyczne ? urządzenia techniczne, aparatura; rzutniki, projektoskopy, magnetofony, magnetowidy służące do odtwarzania materiałów słu...

plik doc

Pedagogika zabawy

Zestawy gier i zabaw: integrujących grupę, przeciw agresji, muzyczno-ruchowych, rozwijających zmysły, doskonalących umiejętności czytania i pisania.
Pedagogika zabawy I. Gry i zabawy integrujące grupę: Powitanie. Dzieci stoją w kręgu trzymając się za ręce. Prowadzony mówi: ?Iskierkę przyjaźni puszczam w krąg i niech radosna i ciepła wróci do mych rąk? i delikatnie ściska rękę dziecka np. z prawej strony. Dziecko przekazuje uścisk dalej. Autoprezentacja. Osoba prowadząca przedstaw...

plik doc

Zatracenie tożsamości i tradycyjnych wartości młodzieży w dobie kultur

praca zaliczeniowa nt \"Zatracenie tożsamości i tradycyjnych wartości młodzieży w dobie kultury popularnej i massmediów\" - oceniona na 4+
Zatracenie tożsamości i tradycyjnych wartości młodzieży w dobie kultury popularnej i massmediów. Całe wieki wartości, które posiadały społeczeństwa, tylko w nieznacznym stopniu zmieniały się z pokolenia na pokolenie. ,,Trwały stanowiąc opokę, dając poczucie kontynuowalności, jedności z historią i tradycją. Niewzruszony system wartości..., dawał p...

plik doc

Wagary jako przejaw niedostosowania szkolnego

charakterystyka ucznia niedostosowanego społecznego w szkole; przyczyny wagarowania
PEDAGOGIZACJA RODZICÓW Wagary jako przejaw niedostosowania szkolnego Szczególnie ważny w życiu każdego człowieka jest wiek dorastania, w którym dokonuje się przeobrażenie dziecka w osobę dorosłą. Na przestrzeni stosunkowo krótkiego czasu zachodzą radykalne zmiany zarówno psychiczne jak i fizyczne. Cały okres dojrzewania zarówno mieści się w granicy od 12 -18 lat. Szczególne znaczenie w okresie rozwo...