Notatki pysiaczek3

plik doc

CELE I ZADANIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W ŚWIETLE NOWEJ REFORMY

notatka o celach i zadaniach edukacji przedszkolnej
CELE I ZADANIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W ŚWIETLE NOWEJ REFORMY Reforma systemu kształcenia przywraca rangę celom, stają się one elementem pierwszoplanowym w strukturze czynności nauczyciela. W praktyce dostrzega się konieczność zastępowania celów ogólnych celami formułowanymi w sposób szczegółowy, traktując przy tym te liczne cele szczegółowe jako same dla siebie, autonomiczne, wystarczające edukacji. W modyfikacji koncepcji wychowania...

plik doc

Pojęcia i systemy pedagogiczne-Antypedagogika i postpedagogika

Notatka dotyczy głównych przedstawicieli Antypedagogiki i Postpedagogiki
ANTYPEDAGOGIKA I POSTPEDAGOGIKA I. Główni przedstawiciele Antypedagogiki: Heinrich Kupffer ? urodzony w 1924r., profesor i wykładowca pedagogiki społecznej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kiel. Przez kilkadziesiąt lat był członkiem zarządu Niemieckiego Ruchu Obrony Praw Dziecka. Obecnie jest niezależnym publicystą i terapeutą w Berlinie. Większość swoich publikacji poświęcił antypedagogicznej perspektywie badań...

plik doc

Podstawy samokształcenia i autoewolucji - Techniki uczenia się

Plik zawiera notatki na temat technik uczenia się
1.Technika haków Ogromną rolę skojarzeń w sprawnym działaniu pamięci odkryto już w czasach starożytnych. Ówcześni Grecy potrafili bez problemu zapamiętać kolejność nawet kilku tali kart. A to dzięki temu, że wykazywali się niebywałym sprytem w tworzeniu skojarzeń. Techniką polegającą na zapamiętywaniu informacji, dzięki skojarzeniu ich z wcześniej utrwalonymi elementami, reprezentującymi kolejne liczby, jest m.in. technika haków. Repre...

plik doc

Przedmiot Psychologia

Plik ten jest ściaga z materiałami z 1 roku na egzamin koncowy
Funkcje uwagi ? dwie podstawowe funkcje uwagi to selekcjonowanie i ukierunkowanie aktywności człowieka. Selektywny aspekt uwagi polega na możliwości dokonywania wyboru czynności, jaką chcemy wykonać lub zjawiska, na którym chcemy się skupić. Selekcja wiąże się z ukierunkowaniem czynności na określony cel lub zadanie. Funkcja selekcji i ukierunkowania czynności spełnia zależnie od poziomu zachowania się człowieka uwagę reaktywną,...

plik doc

Trzy obszary badań filozoficznych

Notatka dotycząca trzech obszarów badań filozoficznych
Trzy obszary badań filozoficznych: Ontologia ? zwana inaczej teorią bytu (metafizyką). Niekiedy w odróżnieniu od metafizyki jest uznawana za teorie realnej rzeczywistości dostępnej w poznaniu empirycznym (dostępnym). Byt ? to wszystkie rzeczy, które tworzą rzeczywistość np. ludzie, przedmioty. Dualizm - istnieją dwa światy: materialny i duchowy. Monizm ? albo istnieje świat materialny, albo duchowy. Materializm...

plik rtf

Filozofia ZAGADNIENIA DO EGZAMINU

zestaw przykładowych pytań
ZAGADNIENIA DO EGZAMINU: I. PLATON, ARYSTOTELES, KARTEZJUSZ, KANT, HEGEL. II. 1. Ogólna charakterystyka filozofii (pochodzenie nazwy, pytanie jako punkt wyjścia, przedmiot, metoda, cel). 2. Filozofia a mitologia. 3. Podział filozofii. 4. Charakterystyka ontologicznego, mentalistycznego, lingwistycznego paradygmatu filozofowania. 5. Rozumienie zasady u pierwszych filozofów (TALES, ANAKSYMANDER, ANAKSYMENES). 6. HERAKLITA teoria powszechnej zmienności. 7....

plik doc

Epistemologia i Ontologia

Epistemologia i Ontologia i wiele innych informacji
Filozofia - dzieli się ją na: ontologię (teoria bytu), epistemologię (teoria poznania), aksjologię (teoria wartości), antropologię filozoficzną i filozofię społeczną. Epistemologia jako odrębny dział filozofii została zapoczątkowana przez Kartezjusza, ale zagadnienia epistemologiczne były obecne właściwie już od początku refleksji filozoficznej. Epistemologia, episteme - "wiedza; umiejętność, zrozumienie", logos - "nauka; myśl") albo teo...

plik doc

Zagadnienia do egzaminu z Filozofii

Materiały przydatne do egzaminu z Filozofii
1. SPECYFIKA FILOZOFICZNEGO PODEJŚCIA DO RZECZYWISTOŚCI- PYTANIA FILOZOFII. Specyfika filozofii polega na tym, że jest ona myśleniem istotowym, a więc dociekaniem samych podstaw problemu. Jest ona rodzajem aktywności intelektualnej, w której nie można dojść do ostatecznych rozwiązań. Specyficzne jest również to, że nie, mozna dojść do różnych wniosków. Jest to spowodowane następującymi cechami filozofii: - refleksja filozoficzna ma charakter koń...

plik doc

Cel wychowania przedszkolnego

Cel wychowania przedszkolnego
CELEM wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach społeczno ? kulturowo ? przyrodniczych.   Wynikające z powyższego zadania, dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, nauczyciel realizuje w ramach następujących obszarów: ?       Poznawanie i rozumienie siebie i świata. ?       Nabywanie umiejętności poprzez działanie. ?     ...