Notatki aska20038

plik pdf

testy


OCHRONA ZDROWIA PRACUJĄCYCH TEST NR 45N0218 Zadanie 1. Jakie instytucje są obowiązane do prowadzenia rejestru chorób zawodowych i rejestru skutków tych chorób? A. Państwowa Inspekcja Pracy, służba medycyny pracy, B. służba medycyny pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, C . służba medycyny pracy, służba bezpieczeństwa i higieny pracy, D . Państwowa Inspekcja Sanitarna, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi. Literatura: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002r. w sprawie dokumento...

plik pdf

blok ogólnozawodowy


NOWY Blok ogólnozawodowy BO.Zadanie 1 J2017,W2018, Grupa osób wspólnie realizująca proces leczenia stanowi zespół terapeutyczny, którego cechami jest wspólnota celu działania i odpowiedzialności za jego realizację oraz: A . sprawny obieg informacji, indywidualne ustalenie zakresu działań, B . sprawny obieg informacji, wspólne ustalenie zakresu działań (w tym indywidualnych obowiązków i uprawnień), C . ustalenie zakresu obowiązków przez lidera, sprawny obieg informacji, D . wspólne ustaleni...