monisia
pedagogiczny / pedagogoika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki / 2006

Notatki monisia

plik doc

Wykłady Juszczyka z metodologii

Metodologia wykłady Juszczyka z UŚ
Wykład 23.10.2009 Egzamin pisemny ok. 20 lutego? będą zmienne !!! Ćw = zal. + ocena Literatura: Juszczyk S. ?Badania ilościowe?? Nowak Stefan ?Metodologia badań? BADANIA NAUKOWE I ICH METODOLOGIA Nauka- jej celem jest poznanie prawdy, zdobycie wiedzy dającej się zweryfikować, umożliwiającej wyjaśnienie, przewidywanie i zrozumienie interesujących badacza zjawisk. Tradycyjny model nauki: teoria, operacjonalizacja i ob...

plik docx

resocjalizacja w Unii Europejskiej

To pytania i odpowiedzi pojawiające się na UŚ z tego przedmiotu

PYTANIA EGZAMINACYJNE:

  1.  Kategorie nieletnich w Niemczech (wg JGG z 1974r.)
  2.  Jaka instytucja w Niemczech zajmuje się dziećmi i młodzieżą zagrożoną i zaniedbaną wg ustawy o pomocy dzieciom i młodzieży z 1991r.?
  3.  Wymień wybraną formę opieki nad dziećmi lub młodzieżą w Niemczech.
plik docx

recenzja książki Czapów- Czy Johny stanie się gangsterem?

Recenzja książki Czapów- Czy Johny stanie się gangsterem?

CZY JOHNNY STANIE SIĘ GANGSTEREM?

Mieszkając w różnych miejscach na świecie, w krajach gospodarczo rozwiniętych lub nie, żyjemy w ciągłym pośpiechu, tracimy z oczu głębsze cele naszego istnienia, nie radzimy sobie z nawałem obowiązków, z budowaniem właściwych więzi rodzinnych, ze znal...

plik doc

problem badawczy

Również 5
Problem badawczy to wyrażony w gramatycznej formie zdania pytającego intelektualny niepokój poznawczy badacza, odnośnie do określonej dziedziny lub związków przyczynowych między cechami oraz określanie pola i jednostek penetracji badawczej, o których badacz pragnie zdobyć wiedzę. Mówiąc jeszcze inaczej problem badawczy to deklaracja o naszej niewiedzy zwarta w formie pytania. To pytanie, które badacz stawia jako generalny cel badań. Ściślej mówiąc, celem jest uzyskanie odpowiedzi...

plik doc

czas wolny dzieci i młodzieży

Dostałam za ten referat 5 :D
?CZAS WOLNY DZIECI I MŁODZIEŻY? Czas wolny, w ciągu wieków był przedmiotem zainteresowań wielu wybitnych myślicieli. Już Arystoteles dowodził, iż czas wolny schola nie jest wypoczynkiem ani końcem pracy. Z kolei praca ascholia stanowi ukoronowanie czasu wolnego. Natomiast D. Diderot uważał, że ?historia czasu wolnego jest najważniejszą częścią naszego bycia? K. Denek: Pedagogiczne aspekty czasu wolnego. ?Lider? Warszawa 2006 nr 190, s.8 Termin czasu w...