zielonoomi
Instytut Humanistyczny / filologia polska / 2007

Świeżo upieczona studentka filologii polskiej;) W małym skrócie o mnie: nie mogę żyć bez: książek, muzyki, tańca i jogi pisania poezji. jestem: szczera ambitna i bezpośrednia, twardo stąpam po ziemi, dusza zdecydowanie artystyczna ;)

Notatki zielonoomi

plik doc

Miejsce interpretacji Sławinski

Streszczenie artykułu Janusza Sławinskiego.
Miejsce interpretacji Janusz Sławiński WSTĘP Sławiński informuje nas, na samym początku, że proces interpretacji jest ciągle przedmiotem spornym kręgów naukowych. Według nich nie obowiązuje takie pojęcie jak interpretacja dzieła, bo nie istnieje nic takiego jak dzieło ? jest to tylko pamiątka w naszej świadomości po przodkach. Bardziej skłaniają się ku interpretacji tekstu ? wskazując od razu na to, że jest ona od razu skazana na klęs...

plik doc

Test zaliczeniowy ze Stylistyki

Test zaliczeniowy ze Stylistyki;)
Stylistyka , test końcowy Imię i nazwisko: 1. Definicja języka 2. Wymień funkcje języka 3. Wymień odmiany stylistyczne polszczyzny 4. Wskaż różnicę między manipulacją a perswazją 5. Czemu służy etykieta językowa? 6. Wskaż przejawy agresji językowej 7. Wymień podstawowe części tekstu naukowego 8. Omów wy...

plik doc

Relatywizm językowy

Pojęcie relatywizmu językowego.
Relatywizm kulturowy - pogląd głoszący, iż żadna praktyka kulturowa nie jest dobra ani zła sama w sobie, ale musi być oceniona w kontekście w jakim funkcjonuje. Takie spojrzenie doprowadziło obserwatorów do powstrzymania się od ocen oraz sądów wartościujących obce praktyki z punktu widzenia własnej kultury. Relatywizm kulturowy odrzuca więc możliwość wartościowania obcej kultury przez pryzmat własnych wartości, prowadząc do większego obiektywizmu w postrzegan...

plik doc

Słuchanie i etyka jezykowa

POjęcie słuchania i etyki językowej.
Definicja Języka: ukształtowany społecznie system budowania wypowiedzi, używany w procesie komunikacji interpersonalnej. Na język składają się dwa elementy: słownictwo i gramatyka. Słuchanie: Słuchanie to podstawa porozumiewania sie. Dobre słuchanie to nie tylko przyjmowanie treści, ale i jej interpretowanie. Wymusza na nas aktywny udział w procesie komunikacyjnym. słuchanie bierne- żadna z funkcji komunikacji nie jest realizowana; nie zastanaw...

plik doc

cenzura manipulacja i perswazja

Wybrane i omówione zagadnienia obowiązkowe na zaliczenie Stylistyki.
Cenzura Naszą podróż po świecie cenzury rozpoczniemy od przyjrzenia się, czym to zjawisko w ogóle jest. Według definicji stricte encyklopedycznej, pod tym pojęciem rozumiemy kontrolę wypowiedzi oraz innych form ludzkiej ekspresji. Samo słowo "cenzura" pochodzi od łacińskiego "censor". Oznaczało ono urząd w starożytnym Rzymie, do którego obowiązków należało przeprowadzanie spisów ludności oraz dbanie o szeroko pojęte oby...

plik doc

symonides referat

Biografia Symonidesa i omówienie wybranych przykładów dzieł.
SYMONIDES Z KEOS Symonides był poetą greckim urodzonym w Julius na wyspie Keos (stąd przydomek). Przez większą część życia przebywał na dworach władców i tyranów. Najpierw mieszkał w Atenach na dworze Pizystrata, potem udał się do Tesalii, gdzie przyjmowano go na dworach Aleaudów i Skopadów. Cieszył się wielkim autorytetem zarówno pisarza jak i twórcy dzieł literackich. Większość jego dzieł powstawała na zamówienie...

plik doc

Symonides

Notka biograficzna i krótki opis poezji Symonidesa z przykładami.
SYMONIDES Z KEOS - Los Nie mów nigdy ? człowiecze ? co przyniesie ci jutro, Nie obliczaj, jak długo będzie trwać czyjeś szczęście: Los odmieni się, zanim lotna mucha w powietrzu Zdążą przemknąć przed tobą. Słynny epigramat napisany by uczcić poległych pod Termopilami: Przechodniu, powiedz Sparcie, tu leży jej syny, wierni jej prawom do ostatniej godziny. SYMONIDES Z KEOS - Los...

plik doc

Historia języka łacińskiego

Historia języka łacińskiego.
HISTORIA JĘZYKA ŁACINSKIEGO Język łaciński wywodzi swą nazwę -lingua Latina- od nazwy szczepu Latynów, tj. mieszkańców środkowoitalskiej krainy Latium. Założone przez nich miasto Rzym rozwijało się szybko i zdobyło przewodnictwo wśród gmin latyńskich. Latynowie rozszerzali swoje panowanie na sąsiedzkie ludy. Wraz z rozwojem państwa rzymskiego i jego stolicy Rzymu język łaciński wypierał stopniowo języki podbitych krajów. Zaczynał być powsze...