Aniutka87 Wyższa Szkoła Pedagogoki i Administracji w Poznaniu
2007

Notatki Aniutka87

plik doc

Zabory - porównanie

Porównanie zaborów w różnych kwestiach
Zabór rosyjskiZabór pruskiZabór austriackiUtworzone w 1815 roku Królestwo Polskie zostało po powstaniu styczniowym poddane wielu represjom. Zmieniono nazwę Królestwa na "Kraj Przywislański", natomiast Polaków poddano gwałtownej i brutalnej rusyfikacji. W latach 1864 - 1914 obowiązywał stan wojenny, pozwalający cenzurze ograniczyć wolność słowa. W ramach walki ze wszystkim, co polskie w latach 1866 - 69 wprowadzono do szkół język rosyjski jako obowiązko...

plik doc

Egzamin ze socjologii

środowisko lokalne, środowisko społeczne, kultura, dewiacja
WSTĘP DO SOCJOLOGII WYKŁAD Z DNIA ?. TEMAT: ŚRODOWISKO LOKALNE 1. Środowisko lokalne- skupia wszystkie agendy socjalizacji. R.Park określił społeczności lokalne jako biotyczne, czyli walkę o byt, odbywa się na zasadzie współzawodnictwa, warunkuje to przestrzenne rozkłady osób, określił ją jako sabbiotyczną- określone stosunki między ludźmi, gdy mówimy o ludziach zamieszkujących dany teren. Społeczności lokalne- to tz...

plik doc

Projekt o przemocy wobec dziecka i grach kom.

Projekt na ćwiczenia teoretyczne podstawy wychowania o przemocy i szkodliwości gier. To Tylko projekt czyli co zamieszam wprowdzić na zajęciach z rodzicami
Tok zajęć I. Część wprowadzająca Przywitanie się z rodzicami, przedstawienie się. II. Część zasadnicza Wprowadzenie tematu. Temat: ??????????????????????????????????.. Cele: Kształcące: 1) Rozwijanie umiejętności chronienia dzieci przed przemocą. 2) Kształcenie odpowiednich postaw w stosunku do agresorów jak i do ofi...

plik doc

SIŁY SPOŁECZNE JAKO KLUCZOWA KATEGORIA PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ

Siły społeczne - geneza i problemy definicyjne
SIŁY SPOŁECZNE JAKO KLUCZOWA KATEGORIA PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ Siły społeczne - geneza i problemy definicyjne Kategoria ?siły społeczne" posiadająca swoje potoczne znaczenie w różnorodnych kontekstach oraz dziedzinach codziennego życia, ale również widoczna w języku literatury oraz bieżącej praktyce społecznej - od szeregu lat jest równoważną kategorią pojęciową stosowaną, szczególnie w polskiej pedagogice społecznej. I nie jest to przypad...

plik doc

Istota i zakres diagnostyki pedagogicznej środowiska

inf
Istota i zakres diagnostyki pedagogicznej środowiska Diagnoza społeczna (ang. social diagnosis, fr. diagnostic sociale, niem. Sociale Diagnose). Spośród podstawowych kategorii badań empirycznych na gruncie pedagogiki, diagnostyka pedagogiczna zajmuje poczesne miejsce. Diagnostyczny ?zabieg" badawczy stosowany jest najczęściej w tzw. pomiarze pedagogicznym oraz w badaniach eksperymentalnych, kiedy obowiązuje w tej procedurze poznanie ?stanu wyjściowego" ? diagnoza stanu, a następnie ?st...

plik doc

Ewolucja zadań polskiej pedagogiki społecznej

Okresy rozwoju polskiej pedagogiki społecznej, Zadania pedagogiki społecznej w I i II okresie jej rozwoju, Pedagogika społeczna w dekadzie lat 80. - III okres, Nowe wyzwania stawiane pedagogice społecznej w latach 90. i na przełomie wieków - okres IV,
Ewolucja zadań polskiej pedagogiki społecznej Okresy rozwoju polskiej pedagogiki społecznej W historii pedagogiki społecznej w Polsce można wyodrębnić cztery okresy rozwojowe. I okres przypada na lata 1908-193...

plik doc

DIAGNOSTYKA W PEDAGOGICE SPOŁECZNEJ

inf
DIAGNOSTYKA W PEDAGOGICE SPOŁECZNEJ We wszelkiej działalności praktycznej dobra diagnoza jest podstawą racjonalnego działania. W zorganizowanej działalności edukacyjnej (wychowawczej, opiekuńczej itd.) diagnoza może znaleźć zastosowanie w trzech zakresach: 1) bezpośrednio w procesie edukacji; 2) w poradnictwie pedagogicznym, w doradztwie i ekspertyzach; 3) w działalności organizatorskiej, np. w kierowaniu zespołami ludzkimi. Pedagogikę można nazwać teorią projektowania czynnoś...

plik doc

Rodzina i płeć

Zmiany w strukturze rodziny, Płeć, patriarchat i rozwój kapitalistyczny, Rodzina, małżeństwo, seksualność, Życie rodzinne i nowe wzorce społeczne,
Anthony Giddens Rodzina i płeć W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, gdy teoria społeczeństwa przemysłowego święciła swój tryumf jako fundament analizy społecznej, dominowała w literaturze socjologicznej szczególna interpretacja rozwoju rodziny. W dużym skrócie można streścić ją następująco. Przed industrializacją rodzina była głęb...

plik doc

Animacja społeczno - kulturalna

Animacja społeczno - kulturalna
ANIMACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA Animacja - rozumienie pojęcia Termin animacja pojawił się w literaturze francuskiej w latach sześćdziesiątych. Słownikowe znaczenie jego jest co najmniej dwojakie: ożywiać coś, dawać życie czemuś, wprawiać w ruch, nadawać żywotność; ożywiać kogoś, zachęcać, skłaniać do działania, pobudzać siły do działania . Stąd też rozmaici działacze, badacze i publicyści francuscy, zajmujący się problematyką życia społeczno-kultural...

plik doc

WYBRANE KATEGORIE PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ

Definicje, opisy.
WYBRANE KATEGORIE PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ (źródło: Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, red. D.Lalak, T.Pilch, W-wa 1999) ADAPTACJA SPOŁECZNA (ang. social adaptation, fr. adaptation sociale, niem. Soziale Adaptation). Adaptacja społeczna to szerokie pojęcie socjologiczne używane zamiennie z bardziej konkretnymi pojęciami, np. z akulturacją, modernizacją, westernizacją itd. Aktualnie prowadzone badania związane z adaptacją społeczną dotyczą socjal...

plik doc

pedagogika społeczna

inf.
Pedagogika społeczna (PS) to: - specyficzna działalność zawodowa, mająca na celu lepszą wzajemną adaptację osób, rodzin, grup i środowisk życia; - rozwijanie i zaspokajanie ich potrzeb rozwojowych, głównie poprzez pomoc, opiekę i aktywizację potencjalnych możliwości jednostek i grup, do powiązań międzyprofesjonalnych, a także sił i środków tkwiących w najbliższym otoczeniu i szerszych układach (w tym lokalnej i globalnej polityki oraz pomocy społecznej państwa). PS (w ujęciu klas...

plik doc

Pedagogika społeczna ? geneza, podstawowe pojęcia, główni przedstawici

inf.
Pedagogika społeczna ? geneza, podstawowe pojęcia, główni przedstawiciele Pedagogika społeczna stanowi część teorii wychowawczej koncentrującą się wokół problematyki środków wychowawczych jako czynników oddziałujących na wychowanka oraz warunkujących rozwój i rezultaty działalności wychowawczej. Dyscyplina ta również dokonuje analiz różnych rodzajów potrzeb na poszczególnych etapach życia człowieka (jak dzieciństwo, młodość i wiek dojrzały), a jej szczególny przedmiot zainteresowa...

plik doc

PEDAGOGIKA I SZKOLNICTWO EPOKI ODRODZENIA

inf.
PEDAGOGIKA I SZKOLNICTWO EPOKI ODRODZENIA Wieki XIV, XV i XVI znamionuje rodzący się z wolna kapitalistyczny sposób produkcji, który rozsadza od wewnątrz ustrój feudalny i wywołuje szereg doniosłych zmian we wszystkich dziedzinach życia. Podstawą produkcji w ustroju feudalnym była produkcja wiejska i rzemieślnicza na użytek osobisty producenta i jego rodziny albo zrzeszenia, którego był członkiem, albo też na użytek pana feudalnego. Następstwem tego był partykularyzm oraz wyłącz...

plik doc

Odrodzenie, renesans

inf.
Ożywienie teorii i praktyki pedagogicznej w okresie Renesansu i reformacji 1. Wpływ humanizmu na teorię i praktykę pedagogiczną Przemiany narastające stopniowo w okresie po wyprawach krzyżowych doprowadziły do narodzin epoki zwanej Odrodzeniem. Początków jej należy szukać we Włoszech, gdzie miał miejsce znaczny rozwój miast (Florencja) i wzrost znaczenia mieszczaństwa. Nowe tendencje objęły niemal wszystkie dziedziny życia. Powstaje nowa koncepcja sensu życia i rozumienia losu lu...

plik doc

historyczne dziedzictwo oświatowo - wychowawcze

inf.
HISTORYCZNE DZIEDZICTWO OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE Współczynnik historyczny jest nieodłącznym paradygmatem wszelkich spraw ludzkich. Czym był, czym jest i czym może być człowiek, o tym dowiadujemy się przez historię. W tym sensie należy rozumieć powszechnie znane powiedzenie Cycerona, że ?historia jest mistrzynią życia" (historia est magistra vitae). Tenże Cycero (w traktacie ?De oratore ") mówi jednak o historii i kulturze historycznej nie tylko jako o ?nauczycielce życia", ale także...

plik doc

Etapy rozwoju pedagogiki społecznej w polsce

Inf.
Ewolucja zadań polskiej pedagogiki społecznej Okresy rozwoju polskiej pedagogiki społecznej W historii pedagogiki społecznej w Polsce można wyodrębnić cztery okresy rozwojowe. I okres przypada na lata 1908-1939 z pewną kontynuacją w latach 1939-1945. Początkową cezurę czasową tego okresu wyznacza pierwsza próba sformułowania przedmiotu i zadań pedagogiki społecznej przez Helenę Radlińską w 1908 r. w pracy Z zagadnień pedagogiki społecznej. Jest to okr...

plik doc

Arystoteles i platon

informacje.
ARYSTOTELES (384-322 p.n.e.) Arystotelesa znamy jako badacza, twórcę podstaw przyrodoznawstwa, logika, filozofa, ?mistrza ludzi światłych". Jako pedagog jest on jednak znacznie mniej znany. Historycy bowiem niewiele interesowali się tym, co Arystoteles powiedział o edukacji. Znamienna jest pod tym względem opinia wyrażona przez H.J. Marrou w jego Historii wychowania w starożytności: ?Prace Arystotelesa poświęcone edukacji nie wydają mi się tak oryginalne i twórcze, jak prace P...

plik doc

Socjologia pyt. na egzamin

29 pytań z których miałam egzamin, bz biurokracji. Socjologia, Uspołecznianie, Osobowość, Socjalizacja, Rodzina, Grupa społeczna, Szkoła.
1.Powstanie socjologii jako gałęzi nauk społecznych. Socjologia bada naturę ludzkiego zachowania, związków międzyludzkich; Socjologia dostarcza wiedzy o zjawiskach i procesach zach. między ludźmi. a) Tendencyjne spostrzeganie obiektu postawy: - postawy wpływają na nasze zachowania, - automatyczne interpretowanie zachowania (nie lubię to źle odbi...

plik doc

Przemoc wobec dziecka w rodzinie/przemoc seksualna.

Praca O przemocy jest złożona z kilku innych prac. + książki
NIE BIJ Przemoc wobec dzieci - jak rozpoznać, jak pomóc, jak interweniować?... Co zrobić, kiedy mam już dość i chcę uderzyć swoje dziecko? PRZEMOC to ? Przemoc wobec dziecka to wyrządzona nieprzypadkowo, bądź w skutek zaniedbania lub bezczynności, krzywda, którą można było uniknąć. Krzywda ta łamie prawa dziecka i zakłóca jego optymalny rozwój, hamując potencjalne możliwości oraz naturalne dążenie...