Notatki lilith_88

plik doc

pojęcia

pojęcia z przedmiotu teoretyczne podstawy wychowania - kultura, osobowość i czas wolny
CZAS WOLNY Przez czas wolny rozumie się na ogół ten czas, który pozostaje człowiekowi do jego swobodnej dyspozycji, po wykonaniu czynności związanych z zaspokojeniem potrzeb biologicznych oraz czynności obowiązkowych. Wówczas człowiek ma znacznie większą niż kiedy indziej możliwość wyboru czynności. Dzieci mają na ogół najwięcej czasu wolnego w porównaniu z młodzieżą i dorosłymi. Przeznaczaj...

plik doc

Teoretyczne podstawy kształcenia

notatka z dydaktyki kształcenia ogólnego Bereźnickiego
POJĘCIE DYDAKTYKI Nazwa dydaktyka pochodzi z języka greckiego, obejmowała ona to co dotyczy nauczania i uczenia się. Po raz pierwszy nazwy tej użyto w Niemczech w XVII w. (sztuka nauczania). Nawiązał do tego także Jan Amos Komeński w swym dziele ?Wielka dydaktyka? XIX wiek - Jan Fryderyk Herbert ? dydaktyka jako teoria nauczania, podstawa to czynności nauczyciela, nauka książkowa. XIX/XX wiek - John Dewey ? idea uczenia się akt...

plik doc

Pedagogika specjalna - Dykcik

upośledzenie umysłowe, surdopedagogika, tyflopedagogika, niepełnosprawność ruchowa itd.
Rehabilitacja ? skoordynowane oddziaływanie lecznicze, psychologiczne, pedagogiczne, społeczno-zawodowe zmierzające do rozwinięcia u osoby trwale poszkodowanej na zdrowiu zdolności do samodzielnego życia w społeczeństwie Rewalidacja; zadania Zapobieganie pogłębianiu się istniejącego niedorozwoju Leczenie chorych narządów i usprawnianie osłabionych Stymulacja i organizowanie ogólnego rozwoju p...

plik doc

Pedagogika rodziny

kilka zagadnień, m.in. typologia rodzin, funkcje, style wychowawcze, postawy
TYPOLOGIA RODZIN Więzi rodzinne: Mała ? para małżeńska i niepełnoletnie dzieci, kontakty z krewnymi ograniczone do najbliższych członków Duża ? kilka pokoleń krewnych żyje we wspólnym gospodarstwie, połączeni często wspólnota majątkową Duża zmodyfikowana ? bliska sobie grupa wielopokoleniowa, nie zamieszkująca we wspólnym gospodarstwie, bliscy krewni mają szansę wspólnego zamieszkania np. w razie opieki...