Notatki ANANKKE

plik doc

WSPÓLCZESNE TEORIE SOCJOLOGICZNE

Opracowane zagadnienia z wts, plus streszczenia kilku tekstów.
Streszczenie tekstu: H. Blumer, Społeczeństwo jako symboliczna interakcja, W: Kryzys i schizma t.1. Najpierw definiuje Blumer pojęcie symbolicznej interakcji pisząc, iż odnosi się ono do tego typu interakcji, którego cechą jest, że ludzie interpretują czy definiują wzajemnie swoje działania, zamiast po prostu na nie reagować Analizując teorię Meada, uważa Blumer za kluczowe założenie, iż człowiek wyposażony jest w jaźń, a to...

plik doc

Statystyka dla socjologów

Podstawy statystyki dla socjologów. Wzory i zagadnienia, bez przykładowych zadań.
1. ZMIENNA ? właściwość, pod względem której elementy grupy lub zbioru różnią się między sobą. Elementami grupy mogą być jednostki ludzkie, które mogą różnić się miedzy sobą płcią, wiekiem, kolorem oczu, inteligencją, ostrością słuchu itp. ZMIENNĄ nazywa się w badaniach socjologicznych dowolną cechę, która może przyjąć co najmniej dwie wartości. PODZIAŁ ZMIENNYCH: z. zależna ? jej wartość wynika bezpoś...

plik doc

Metodologia- ściąga

Ściąga z metodologii badań społecznych.
Metodologia  [gr. methodikós 'metodyczny' od méthodos 'badanie; meto-da Nauka zajmująca się poznaniem naukowym: *procesem poznania naukowego, *regułami poznania ? metodą naukową efektami poznania ? wiedzą naukową można dodać Metodologia wytycza normy prawidłowego poznania, analizuje błędy poznawcze po to aby ich uniknąć w trakcie procesu badawczego. Funkcje metodologii Opis reguł poznania naukowego, wzorów prowadzenia ba dań naukowych: *Me...

plik doc

Mikrostruktury, opracowane zagadnienia

Opracowane zagadnienia z mikrostruktur Z UW
ZAGADNIENIE 1.Wprowadzenie do mikrosocjologii: istnienia grupy wg R. Mertona, model struktury społecznej P. Rybickiego i P. Sztompki, odróżnienie wielkich i małych struktur, C. H. Cooleya koncepcja grupy pierwotnej, relacja mikrostruktura- makrostruktura (stanowisko holistyczne: Pawła rybickiego koncepcja układów koncentrycznych, stanowisko podkreślające ważność społeczności lokalnych. Istnienie grup według R. Mertona : Są dwa kryt...