natalia870530 Politechnika Szczecińska
Technologii i Inżynierii Chemicznej / Ochrona Środowiska / 2006

Notatki natalia870530

plik doc

mogilniki


Mogilnik to rodzaj składowiska dla najbardziej niebezpiecznych substancji. Miejsce wyznaczone do stałego przechowywania nierozkładalnych odpadów trujących lub promieniotwórczych, przeterminowanych środków ochrony roślin, środków farmaceutycznych, skażonych opakowań itp., zabezpieczone przed kontaktem zarówno z wodami gruntowymi, jak i atmosferą. Najczęściej mogilniki występują w postaci uszczelnionych betonowych magazynów. Mogilniki wykorzystywane do deponowania przeterminowanych środków...

plik doc

hydrologia jezior


JEZIORA PLAN BATYMETRYCZNY I PRZEKRÓJ PRZEZ JEZIORO W badaniach hydrologicznych jezior istotne jest poznanie kształtu i objętości misy jeziornej. Wyznaczenie tych wielkości jest możliwe na podstawie planu batymetrycznego jeziora, przedstawiającego metodą izolinii ukształtowanie jego dna. Wykonanie planu batymetrycznego wymaga określenia w pewnej liczbie punktów w obrębie jeziora ich położenia geodezyjnego i głębokości do dna. Realizacja tego zadania może być dokonana w różny sposób, zale...

plik doc

elminacje E1 i E2


Eliminacja E1 i E2. Mechanizm. Stereochemia, miejsca tworzenia wiązania  podwójnego, reguły (Zajcewa, Hofmanna, Bredta). Wpływ grupy atakującej i opuszczającej. Wpływ rozpuszczalnika. Zakres stosowalności.  Reakcje konkurencyjne. Reakcje eliminacji są to reakcje w wyniku, których podstawione węglowodory nasycone przechodzą w alkeny lub alkiny. Eliminacja E1 tak jak w przypadku Sn1 zachodzi jednocząsteczkowo, natomiast E2, która jest reakcją konkurencyjną do Sn2 i zachodzi przy użyciu dwó...

plik doc

ściąga z fizyki


1. ZASADA ZACHOWANIA W FIZYCE KLASYCZNEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI ZAŚ, ZACHOWANIA ENERGII, PĘDU I MOMENT PĘDU ZASADA ZACHOWANIA ENERGII       Energia całkowita, tzn. suma energii kinetycznej, potencjalnej, wewnętrznej i wszystkich innych rodzajów energii, nie zmienia się. Energia może być przekształcona z jednej formy w inną, ale nie może być wytwarzana, ani niszczona; energia całkowita jest wielkością stałą. (Prawo to nazywamy zasadą zachowania energii)       Tw...