jercu
Pedagogika / Prewencja patologii i zagrożeń społecznych / 2007

Notatki jercu

plik doc

Pytania do egzanimu z pedagogiki - AHE Wodzisław Śl.

Pytania do egzaminu z pedagogiki - AHE Wodzisław Śl
WPROWADZENIE DO PEDAGOGIKI Co to jest pedagogika? Pedagogika to należąca do nauk społecznych, nauka o wychowaniu. Jej polska nazwa pochodzi od greckiego ?????????? (paidagogos - niewolnik towarzyszący dziecku w szkole; dosł. "prowadzący dziecko"). Początkowo termin obejmował opiekę, nauczanie i wychowanie dzieci, z czasem pedagogami zaczęto nazywać osoby zajmujące się wychowaniem zarówno praktycznym jak i teoretycznym. Zajmu...

plik doc

Wprowadzenie do pedagogiki 004

Wprowadzenie do pedagogiki 004
Współdziałanie pedagogiki z innymi dziedzinami nauki (filozofią). Pedagogika chociaż jest odrębną dyscypliną naukową równocześnie jest nauką społeczną gdyż uczestniczy w badaniach nad człowiekiem. Platon (427-347 p.n.e.) i Arystoteles (384-322 p.n.e.) ? głosili filozofię idealnych wzorów, poglądy wychowania właściciela niewolników jako idealnego wzorca człowieka. Cyceron ? głosi o urabianiu człowieka (obywatela) zdobywającego panowanie nad wczesnym św...

plik doc

Wprowadzenie do pedagogiki 003

Wprowadzenie do pedagogiki 003
WPROWADZENIE DO PEDAGOGIKI ?WYKŁAD NAUCZANIE Nieodzownym warunkiem tego procesu jest aktywne współdziałanie nauczycieli i uczniów. Jest to proces społeczny w którym świadomie i aktywnie współdziałają z sobą ludzie należący do dwóch różnych kategorii których łączy jeden cel a więc spowodowanie określonych zmian w osobowości uczniów. UCZENIE SIĘ Proces zmieniania się oraz zamierzone zdobywanie i utrwalanie w pamięci, wiadomości zdobywanie nawyków i spr...

plik doc

Wprowadzenie do pedagogiki 002

Wprowadzenie do pedagogiki 002
ZADANIA PEDAGOGIKI Zadania Pedagogiki (Muszyński) Jest wyposażenie tych, którzy zajmują się organizacją procesów dydaktycznych lub wychowawczych w wiedzę o skuteczność różnorodnych zabiegów Okazuje związek teorii pedagogicznej z praktyką (związek z teorią poznawczą) Trzy grupy zadań: gromadzenie wiedzy o rzeczywistości wychowawczej, rzetelny opis wyników tej obserwacji oraz stwierdzenie jak przebiegają procesy wychowawcze wyrażone w formie spraw...

plik doc

Wprowadzenie do pedagogiki 001

Wprowadzenie do pedagogiki 001
WPROWADZENIE DO PEDAGOGIKI Zagadnienia: Przedmiot, zadania, cechy pedagogiki jako nauki. Podstawy filozoficzne i kulturowe pedagogiki i jej aparat pojęciowy. Narodziny, rozwój i struktura współczesnej pedagogiki. Metody badań pedagogicznych. Czynniki i instytucje rozwoju człowieka, ich pedagogiczne znaczenie. Relacje między pedagogiką a innymi naukami o człowieku. Rodzaje i dziedziny w wychowaniu. Metody, zasady i środki wychowania....

plik doc

Filozofia na egzamin

Podstawy filozofii na egzamin
ARYTOTELES (384-322 r. p.n.e.), który był uczniem Akademii Platona przez całe dwadzieścia lat. Arystoteles nie był Ateńczykiem. Pochodził z Macedonii, ale przybył do Aten i wstąpił do Akademii, kiedy Platon miał sześćdziesiąt jeden lat. Najbardziej interesowała go żywa przyroda. Był nie tylko ostatnim z wielkich greckich filozofów, lecz takie pierwszym wielkim biologiem Europy Arystoteles natomiast zajmował się procesami zachodzącymi w przyrodzie. Platon...

plik doc

Biomedyka - egzamin 90 pytań

Biomedyka - egzamin 90 pytań
1.Podaj opisową definicję życia. Z punktu widz. biologicznego ? widzi w procesach życiowych pewne prawidłowości tak jak w rozwoju ontogenetycznym czyli osobniczym jak i filogenetycznym czyli historycznym począwszy od istot najprostszych po najbardz. złożone. P.widzenia fizykochemiczny prowadzi do poznania proc. fizycznych i chemicznych przebiegających w żywych organizmach na różnych poziomach organizacji. Efektem tego jest stwierdzenie że życie nie jest zwykłą...

plik doc

Biomedyka - egzamin 62 pytania

Biomedyka - egzamin 62 pytania
1.Definicja zycia? Życie to złożona forma materii,która powstała na pewnym etapie rozwoju historycznego i reprezentowana jest przez ogromną liczbę różnorodnych organizmów. Życie przejawia się w ,licznych właściwościach biologicznych nie dających się sprowadzić tylko do praw chemii i fizyki . Najbardziej podstawową formą ruchu materii są jej przemiany oraz wzajemne oddziaływanie oraganizmu i substancji zawartych w środowisku. Dalszym przejawem związanym z życi...

plik doc

Biomedyka1

Biomedyka
BIODYNAMIKA ?wykład 1 Literatura: ?Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania? T i J Śniecińscy ?Biologia rozwoju człowieka? A. Kuśka SENS ŻYCIA Każdy chce żyć jak najdłużej, w komforcie psychofizycznym Sukces prokreacyjny DARWIN Zasada świata ? jeśli od razu nie jest stworzony w doskonałej postaci ? jest nieustannie powielane; selekcja. Dlatego jedynym celem życia każdego osobnika jest płodzenie potomstwa, a celem świata by tak rzec, jest to potoms...