eewelines Uniwersytet Wrocławski

Notatki eewelines

plik odt

Konspekt zajęć, edukacja wczesnoszkolna i przedzkolna

Przykładowy konspekt lekcji dla klasy I-III, Lekcja patriotyczna.

Konspekt zajęć
Temat:
Polska - nasza Ojczyzna
Realizacja: trzy jednostki lekcyjne
Klasa: III
Metody:
słowna ( rozmowa, pogadanka, objaśnienie)
grupowa
aktywizująca (“Burza Mózgów”)
praktyczna (praca z mapą, praca z tekstem źródłowym)
ruchowa
plastyczna
Formy:
grupowa
indywidualna
Środki dydaktyczn...