Notatki beacia1020

plik txt

zywienie

zywienie
¯ywienie cz³owieka – dostarczanie ludzkiemu organizmowi odpowiednich pokarmów zapewniaj¹cych utrzymanie jego podstawowych procesów ¿yciowych. Pokarmy te mog¹ byæ pobierane w stanie naturalnym lub w postaci ró¿norodnych potraw czy napojów. Racjonalne ¿ywienie cz³owieka jest dostosowane do jego wieku, p³ci, zapotrzebowania energetycznego, rodzaju wykonywanej pracy, stanu zdrowotnego, klimatu w którym ¿yje oraz innych czynników. Ze wzglêdu na rolê w organizmie wyró¿nia siê 3 podstawo...

plik txt

żywienie

Żywienie
¯ywienie cz³owieka – dostarczanie ludzkiemu organizmowi odpowiednich pokarmów zapewniaj¹cych utrzymanie jego podstawowych procesów ¿yciowych. Pokarmy te mog¹ byæ pobierane w stanie naturalnym lub w postaci ró¿norodnych potraw czy napojów. Racjonalne ¿ywienie cz³owieka jest dostosowane do jego wieku, p³ci, zapotrzebowania energetycznego, rodzaju wykonywanej pracy, stanu zdrowotnego, klimatu w którym ¿yje oraz innych czynników. Ze wzglêdu na rolê w organizmie wyró¿nia siê 3 podstawo...