martuch022@wp.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Notatki martuch022@wp.pl

plik txt

ściąga teoria wychowania

ściąga na kolokwium
W zaborze pruskim trwa³a germanizacja. W 1885r. odby³y siê rugi pruskie (wysiedlenie osób przyby³ych z innych zaborów), a w 1904r. zosta³ wprowadzony zakaz budowy gospodarstw rolnych (s³awetny bunt Drzyma³y). w tym zaborze by³y te¿ liczne przeœladowania i bunt dzieci we Wrzeœni(1901r.), które sprzeciwi³y siê nauczaniu religii po niemiecku. Ogólnie wraz z zaborem rosyjskim by³y to najgorsze zabory. Zabór pruski by³ niew¹tpliwie jednym z najgorszysz zaborów Polk...